Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Commissies op dinsdag 7 juli 2020Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  10.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35490

  Eerste incidentele suppletoire begroting Infrastructuurfonds 2020 inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk op 7 juli 2020.

  2.
  35491

  Tweede incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2020 inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk op 7 juli 2020.

  3.
  35427

  Uitvoeringswet verordening 2018/858 goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk op 7 juli 2020.

  4.
  35372

  Ongeldig maken bepaalde getuigschriften vakbekwaamheid en nascholing van bestuurders van vrachtwagens of bussen

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het voorstel af te doen als hamerstuk op 7 juli 2020.

  5.
  Toezegging T02877 - Uitvoeringsagenda VTH aan Kamer aanbieden, inclusief informatie over financiële aspecten en Toezegging T02890 - Onafhankelijke commissie voor een toekomstbestendig VTH-stelsel

  Brief van de staatssecretaris van I&W van 1 juli 2020 (35054 / 34864, K)

  De commissie besluit toezegging T02877 als openstaand te beschouwen en inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 8 september 2020.

  De commissie besluit toezegging T02890 als voldaan te beschouwen en niet in schriftelijk overleg te treden in het kader van deze toezegging.

  6.
  Toezegging T02858 - Brief toezenden aan de Kamer over de NOVI in februari-maart 2020

  Brief van de minister van BZK van 28 april 2020 (34682, D)

  De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen. Zij kijkt met belangstelling uit naar de vastgestelde NOVI.

  7.
  Aanwijzing ILT niet-handhaving REACH-verordening

  Brief van de staatssecretaris van I&W van 23 april 2020 (25295, A)

  De commissie besluit de brief van 23 april 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

  8.
  Asbestfonds en ontwikkelingen in de regelgeving voor asbest

  Brief van de staatssecretaris van I&W van 11 mei 2020 aan de Tweede Kamer (25834, nr. 169)

  De commissie besluit op 8 september 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  9.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Kluit (GroenLinks) verzoekt de wetsvoorstellen Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (35470 XII), Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2019 (35470 A) en Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2019 (35470 J) voor procedure te agenderen op 8 september 2020.

 • Commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  10.40 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Brief van de minister van LNV van 26 juni 2020 in reactie op de brief van 24 juni 2020 (verslag nader schriftelijk overleg (35334 / 33118 / 34985, U)

  De commissies besluiten de brief van de minister van LNV voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  Rondvraag

  De voorzitter van de gecombineerde commissievergadering meldt dat de PvdA-fractie heden een derde termijn zal aanvragen inzake het plenaire debat over het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34985).

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  11.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35449

  Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk op 7 juli 2020.

  2.
  Eindadvies van het Adviescollege Stikstofproblematiek

  Brief van de minister van LNV van 17 juni 2020 (35334, S)

  De commissie besluit nog geen schriftelijke vragen te stellen naar aanleiding van de brief van de minister van LNV d.d. 17 juni 2020 en eerst het gesprek met het Adviescollege Stikstofproblematiek, dat plaats zal vinden op 6 oktober 2020, af te wachten.

  3.
  Biodiversiteitsstrategie en “van boer tot bord”-strategie van de Europese Commissie

  De commissie besluit een technische briefing van de Europese Commissie te verzoeken aangaande de biodiversiteitsstrategie en de "van boer tot bord"-strategie. Voorts besluit de commissie inbreng te leveren voor schriftelijk overleg na deze briefing over beide voorstellen. Ook wenst de commissie het BNC-fiche inzake de biodiversiteitsstrategie af te wachten, alvorens schriftelijke vragen te stellen.

  4.
  Jaarlijkse rapportages mestbeleid

  Brief van de minister van LNV van 30 juni 2020 (33037, S)

  De commissie besluit inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 8 september 2020.

  5.
  Voorbespreking gesprek met het (voormalige) Adviescollege Stikstofproblematiek

  De commissie houdt een voorbespreking van het gesprek met het (voormalige) Adviescollege Stikstofproblematiek dat op 6 oktober 2020 plaats zal vinden. Zij besluit uiterlijk 17 juli 2020 per e-mail de onderwerpen aan te leveren die de leden wensen te bespreken tijdens dit gesprek, zodat bepaald kan worden welke leden van dit voormalige college kunnen deelnemen aan dit gesprek.

  Voorts verzoekt de commissie na te gaan of er een webinar beschikbaar is waarin het eindadvies wordt samengevat, zodat de leden dit kunnen gebruiken ter voorbereiding van het gesprek.

  6.
  Uitvoering TK-moties nertsenhouderijen

  Verslag schriftelijk overleg (35006 / 28286, H)

  De commissie besluit uiterlijk 9 juli 2020 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg te leveren inzake het voorgehangen 'Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij in verband met het verhogen van het subsidiepercentage voor sloop en enkele andere verbeteringen.' De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  7.
  Steun individuele bedrijven

  Verslag schriftelijk overleg (35420, K)

  De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 3 juli 2020 na het zomerreces opnieuw te agenderen, nadat de door het lid Crone (PvdA) gevraagde appreciatie van de minister van EZK over de toetsingspunten van de Algemene Rekenkamer inzake steun aan individuele bedrijven is ontvangen.

  8.
  Overzicht aangehouden brieven die zijn betrokken bij het MO met de minister van EZK inzake klimaatakkoord en Green Deal

  De commissie bespreekt een aantal brieven waarvan de commissie eerder had besloten de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten. De commissie besluit de volgende brieven voor kennisgeving aan te nemen:
  - Brief van de minister van EZK inzake voorstel voor een Klimaatakkoord, 28 juni 2019 (32813, H);
  - Brief van de minister van EZK inzake aanbieding Integrale Nationale Energie- en Klimaatplan (INEK), 25 november 2019, (32813, L);
  - Brief van de minister van EZK inzake uitvoering van het Klimaatakkoord, 20 maart 2020 (32813, O);
  - Brief van de minister van EZK inzake kabinetsreactie op de Klimaat- en Energieverkenning 2019 en aanvullende notities, 1 november 2019, (32813, J);
  - Het verslag schriftelijk overleg inzake de investeringsplan voor Europese Green Deal en het fonds voor een rechtvaardige transitie (35404, C).

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35450 IX

  Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2020 (voorjaarsnota)

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel (hedenavond) af te doen als hamerstuk.

  2.
  35485

  Vierde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake steunmaatregelen voor gemeenten

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel (hedenavond) af te doen als hamerstuk.

  3.
  T02915

  Toezegging De minister van J&V te verzoeken om de uitwerking van het plan van aanpak ondermijning op lokaal niveau voor de zomer ook met de Eerste Kamer te delen (35.245)

  De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 12 mei 2020 (34997, S) voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

  4.
  T02919

  Toezegging Algemeen steunkader voor ondernemingen (35.433)

  De commissie besluit de brief van de ministers van EZK en Financiën d.d 17 juni 2020 over een algemeen steunkader voor ondernemingen (35420, I) voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen. De commissie ziet met belangstelling uit naar een door de minister van EZK aan deze Kamer toegezegde kabinetsreactie op een brief van de Algemene Rekenkamer over steun aan grote ondernemingen.

  5.
  T02920

  Toezegging Informeren over uitgangspunten vervolgstappen in crisis (35.433)

  De commissie besluit de brief van 22 mei 2020 van de ministers van EZK, Financiën en SZW en de staatssecretarissen van EZK, Financiën en SZW over het “Noodpakket 2.0” (35420, G) voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

  6.
  35468, C

  Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane ter aanbieding van de Tweede Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag; Wet hardheidsaanpassing Awir

  De commissie besluit de brief van de Staatssecretaris voor Financiën - Toeslagen en Douane van 2 juli 2020 (35468, C) voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35.403 EK, D

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake Staat van de Europese Unie 2020; Staat van de Europese Unie 2020

  De commissie stelt voor de (eerder uitgestelde) Algemene Europese Beschouwingen te houden op 10 november 2020.

  2.
  21.501-02, BW

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda videoconferentie Raad Algemene Zaken van 15 juli 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de RAZ van 15 juli 2020.

  3.
  Brief inzake Special Envoy Freedom of Religion or Believe outside the EU

  De commissie bespreekt een verzoek van de voorzitter van de commissie Europese Zaken van de Bundestag over de Special Envoy for Freedom of Religion or Believe. Gegeven de momenteel beschikbare informatie besluit zij op dit moment het verzoek niet actief vanuit de commissie te ondersteunen.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35471

  Wet ambulancezorgvoorzieningen

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk op 7 juli 2020.

  2.
  35124

  Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 8 september 2020 in stemming te brengen.

  3.
  35493

  Incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 inzake Coronamaatregelen

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk op 7 juli 2020.

  4.
  35450 XVI

  Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 (voorjaarsnota)

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk op 7 juli 2020.

  5.
  Oprichtingsstatuten Stichting Informatieknooppunt Zorgfraude

  Brief van de minister van VWS van 3 juli 2020 (35515, .... - nog niet als Kamerstuk gepubliceerd)

  De commissie heeft naar aanleiding van de brief nog enkele vragen, die schriftelijk aan de minister zullen worden voorgelegd.

  6.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Nooren (PvdA) informeert naar de stand van zaken van het initiatiefvoorstel houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars (34522). Dit wetsvoorstel valt niet onder de beleidslijn van het College van Senioren t.a.v. wetsvoorstellen die tijdens de plenaire behandeling zijn aangehouden (34775, AC).

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35483

  Wet inburgering 20..

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 22 september 2020.

  2.
  35450 XV

  Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 (voorjaarsnota)

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel (hedenavond) af te doen als hamerstuk.

  3.
  T02795

  Toezegging Informeren over plannen rondom vereenvoudiging banenafspraak (34.956)

  De commissie besluit toezegging T02795 als "deels voldaan" te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2021. De commissie besluit voorts op 8 september 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de brief resultaten banenafspraak 2019 (34352, O). Een concept commissiebrief zal hiertoe worden voorbereid.

  4.
  Commissievoorstellen ondersteuning werkgelegenheid jongeren (COM(2020)276 en COM(2020)277)

  De commissie neemt kennis van de publicatie van de voorstellen van de Europese Commissie COM(2020)276 en COM(2020)277 en wordt graag via de geannoteerde agenda's en verslagen inzake de WSBVC-Raad nader geïnformeerd over de voortgang van dit pakket.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35210 VI, J

  Brief van de staatssecretaris van J&V over mogelijke juridische belemmeringen bij intrekken verblijfsvergunning; Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)

  De commissies besluiten n.a.v. de brief van de staatssecretaris van J&V van 1 juli 2020 op 8 september 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De toezegging wordt als voldaan beschouwd.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35079

  Initiatiefvoorstel-Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 22 september 2020.

  2.
  29279, D

  verslag van een nader schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit elektronisch procederen

  De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 3 juli 2020 voor kennisgeving aan te nemen en kijkt met belangstelling uit naar de toegezegde nadere informatie over de uitkomsten van het onderzoek van de Raad voor de rechtspraak en zijn overleg met de NOvA.

  3.
  T02924 en 35300, C

  Brief van de minister van J&V over de doorlichting van de strafrechtketen en de uitvoering van de motie-Rosenmöller c.s.; Miljoenennota 2020

  De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen. Tevens besluit zij een brief te sturen in het kader van de uitvoering van de motie-Rosenmöller c.s. De staf zal daartoe een conceptbrief opstellen.

  4.
  35300 VI, AN

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het Onderzoeksrapport “Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen : een verkennend onderzoek”; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 8 september 2020. De leden Veldhoen (GroenLinks) en Recourt (PvdA) geven aan een initiatief te willen ontplooien inzake kennisverwerving door Kamerleden betreffende kunstmatige intelligentie. De commissie vraagt deze leden daartoe een notitie op te stellen ter bespreking op deze datum. Gelet op het onderwerp zal dan tevens het betrekken van andere commissies besproken worden.

  5.
  35122, G

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de tweede voortgangsbrief visie "Recht doen, kansen bieden"; Wet straffen en beschermen

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer het algemeen overleg inzake gevangeniswezen heeft plaatsgevonden in de Tweede Kamer, waarbij de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 29 juni 2020, betrokken wordt. Dit overleg vindt plaats op een nog nader te bepalen datum.

  6.
  35300 VI, AE

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming over uitvoering van de motie-Baay-Timmerman (50PLUS) c.s. over de bescherming van de privacy van slachtoffers in de media; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

  De commissie neemt kennis van de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 6 juli 2020, en ziet met belangstelling uit naar de toegezegde terugkoppeling van de gesprekken met journalistieke organisaties en het symposium dat wordt georganiseerd door het Fonds Slachtofferhulp.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  16.15 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35450 XVII

  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020 (voorjaarsnota)

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk op 7 juli 2020.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  17.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35242

  Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem) en PvdD (Nicolaï).

  2.
  34972

  Wet digitale overheid

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 22 september 2020 te houden. Zij besluit de staatssecretaris van BZK nog deze week een brief te sturen met een aantal prealabele vragen.

  3.
  32411

  Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Özütok en Van den Hul Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 22 september 2020 te houden.

  4.
  35450 B

  Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2020 (voorjaarsnota)

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 8 september 2020 te houden.

  5.
  35450 C

  Wijziging begrotingsstaat provinciefonds 2020 (voorjaarsnota)

  De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

  6.
  Toezegging T02845

  Toezegging Verlenging wet (35.424)

  Inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van BZK van 25 juni 2020 inzake Besluit verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming wordt geleverd door de fracties van PvdA (Koole) en PvdD (Nicolaï).

  7.
  Moties en toezeggingen Staatscommissie parlementair stelsel

  Staatscommissie Parlementair Stelsel

  Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 juli 2020 inzake stand van zaken uitvoering kabinetsstandpunt hervorming parlementair stelsel besluit de commissie in september 2020 een mondeling overleg met de minister te plannen. Ten aanzien van de geagendeerde moties en toezeggingen besluit zij als volgt:

  motie-Vos (34430, R): de motie is uitgevoerd;
  motie-Lintmeijer (34854, N): de motie is niet uitgevoerd.

  T02626: de toezegging is voldaan;
  T02627: de toezegging is voldaan;
  T02835: de toezegging staat nog open;
  T02836: de toezegging is voldaan;
  T02838: de toezegging is voldaan;
  T02839: de toezegging staat nog open;
  T02840: de toezegging staat nog open;
  T02841: de toezegging staat nog open.

  8.
  30196, K

  Duurzame ontwikkeling en beleid

  Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2020 inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels (30196, K) wensen de leden van de fracties van GroenLinks en de PvdA nog inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren. De commissie besluit daartoe nog deze week gelegenheid te geven.

  9.
  Moties tijdelijke huurstop

  Motie van het lid Kox c.s. over de afkeuring van het gevoerde beleid van de minister van BZK inzake een gevraagde tijdelijke huurstop; Motie van het lid Kox c.s. over het alsnog op enigerlei wijze uitvoeren van de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Motie van het lid Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

  Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2020 inzake moties-Kox c.s. (35431, L) wordt aangehouden tot 8 september 2020. De moties-Kox c.s. (35431, D, H en K) worden als niet uitgevoerd beschouwd.

  10.
  35300 B / 35300, D

  Miljoenennota 2020; Begrotingsstaat gemeentefonds 2020

  Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 juli 2020 inzake schommelingen in het gemeentefonds besluit de commissie op 8 september 2020 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister.

  11.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Van Hattem (PVV) verzoekt de commissie de voorhangtermijn van het Ontwerpbesluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo te stuiten. De commissie stemt daarmee in.

 • Commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  18.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Mondeling overleg COVID-19-maatregelen d.d. 7 juli 2020

  Naar aanleiding van het mondeling overleg van heden besluiten de commissies een schriftelijke reactie te sturen naar de drie betrokken ministers. Een conceptbrief zal deze week verspreid worden onder de leden van de commissies. De commissies besluiten de stand van zaken omtrent de COVID-19-maatregelen op 8 september 2020 opnieuw ter bespreking te agenderen.

  2.
  Planning wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

  Brief van de minister van VWS, mede namens de ministers van J&V en BZK, van 30 juni 2020 (25295, E)

  De commissies besluiten dit onderwerp te betrekken bij de bespreking van de COVID-19-maatregelen op 8 september 2020.

  3.
  Correspondentie over noodverordeningen inzake COVID-19 maatregelen

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van J&V over (nood)verordeningen die betrekking hebben op de bestrijding van COVID-19; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

  De commissies besluiten dit onderwerp te betrekken bij de bespreking van de COVID-19-maatregelen op 8 september 2020.

  4.
  Correspondentie over COVID-19 maatregelen met betrekking tot de volksgezondheid

  Verslag schriftelijk overleg (25295, D)

  De commissies besluiten dit onderwerp te betrekken bij de bespreking van de COVID-19-maatregelen op 8 september 2020.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  18.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35464

  Tweede incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19

  De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

  2.
  35481

  Derde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake aanvullende ondersteuning lokale informatievoorziening in verband met COVID-19

  De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

  3.
  35499

  Vierde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen

  De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

  4.
  35450 VIII

  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 (voorjaarsnota)

  De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

  5.
  35354

  Vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 8 september 2020 te houden.

  6.
  Toezeggingen T01763 en T02420

  Toezegging Gelijkschakeling titulatuur (33.519); Toezegging In een onderzoek (in 2020) bezien of er zich problemen hebben voorgedaan met de titel van lector en de positionering van hoge scholen in de internationale omgeving (34.412)

  De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 juni 2020 inzake internationale herkenbaarheid van benamingen en titulatuur in het hbo (33519 / 34412, N) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezeggingen T01763 en T02420 worden als voldaan aangemerkt.

  7.
  Staat van het Onderwijs

  Verslag van een schriftelijk overleg met de OCW-bewindslieden inzake de Staat van het Onderwijs; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

  De brief van de OCW-bewindslieden van 1 juli 2020 inzake Staat van het Onderwijs (35300 VIII, I) wordt voor kennisgeving aangenomen.

  8.
  Commissiemededeling Europese vaardighedenagenda

  De commissie besluit de Commissiemededeling Europese vaardighedenagenda niet in behandeling te nemen.

  9.
  Toezegging T02700

  Toezegging Onnodige geslachtsregistratie (34.650)

  Naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juli 2020 inzake voortgang aanpak onnodige sekseregistratie (34650, I) besluit de commissie op 8 september 2020 gelegenheid voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg te geven. Toezegging T02700 wordt als voldaan aangemerkt.