Commissies op dinsdag 13 februari 2024  Alle besluitpunten uitklappen Alle besluitpunten inklappen

 • 12.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Vaststelling verslag Cvf-vergadering 6 februari 2024

  Het College stemt in met het verslag van de vergadering van 6 februari 2024.

  2. Actuele zaken met betrekking tot de plenaire agenda + lange termijn agenda

  De leden van het College nemen kennis van de lange termijn agenda voor de aankomende periode.

  Het College verzoekt de griffie om deze week een indicatie te ontvangen ten aanzien van het vergaderschema van dinsdag 27 februari a.s. en specifiek met betrekking tot de kans dat de plenaire vergadering reeds op maandag 26 februari aanvangt in verband met een mogelijke volle agenda. De agenda hangt nog af van besluitvorming in de commissies vandaag.
  De griffie zegt toe deze week een indicatie met betrekking tot het vergaderschema van 27 februari aan de leden te zenden.

  3. Mededelingen en informatie

  Het College bespreekt het voorstel van de fractie van VOLT ten aanzien van het hijsen van de Oekraïense vlag op het gebouw van de Eerste Kamer op 24 februari a.s., wanneer het twee jaar geleden is dat Rusland Oekraïne binnenviel. Het College is in meerderheid van opvatting dat het voornemen van de Voorzitter om tijdens de plenaire vergadering van 27 februari a.s. stil te staan bij de oorlog, in lijn met de twee voorgaande jaren, een passende manier is om aandacht te schenken aan de oorlog en steun te betuigen aan Oekraïne. Het in aanvulling daarop hijsen van de Oekraïense vlag op het Kamergebouw wordt door een meerderheid niet gesteund, onder meer met het oog op precedentwerking.

  Onderzocht zal worden of het hijsen van de Oekraïense vlag op het gebouw van de Tweede Kamer op zaterdag 24 februari zich leent voor aanwezigheid van de Voorzitter van de Eerste Kamer.

 • 14.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Start van de werkzaamheden

  De commissie stemt in met de voor dit moment voorgestelde overdracht van zaken inhoudende dat de commissie Digitalisering nieuwe (wets-)voorstellen in behandeling zal nemen die behoren tot de digitaliseringsportefeuille van de staatssecretaris van BZK of een opvolgend bewindspersoon met normering van het digitaliseringsbeleid in portefeuille.

  De commissie stelt een werkgroep in bestaande uit de leden Van Gasteren (BBB), Fiers (GroenLinks-PvdA) en Belhirch (D66) die – in samenspraak met de commissiestaf – een voorstel zal aanleveren over de verdere invulling van de werkzaamheden van deze commissie. Daarbij zal de werkgroep de oproep van een aantal commissieleden om deze werkzaamheden in de opstartfase van de commissie in beginsel beperkt te houden, in acht nemen.

  2. CXLVII, M

  Brief van de staatssecretaris van BZK betreffende een dialoog inzake de getroffen waarborgen bij geautomatiseerde besluitvorming met hoge impact bij de overheid; Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid

  De leden Van Gasteren (BBB) en Prins (CDA) zijn bereid om in de plaats van het eerder afgevaardigde lid Kroon (BBB) - naast het reeds afgevaardigde lid Veldhoen (GroenLinks-PvdA) - namens de commissie Digitalisering deel te nemen aan een bijeenkomst over de waarborgen die nu getroffen worden bij geautomatiseerde besluitvorming en de wijze waarop de betrokkenheid van de Kamers eventueel versterkt kan worden. De commissie stemt in met de bijgevoegde conceptbrief met inachtneming van voormelde wijziging van de afgevaardigde leden.

  3. 26.643, C

  Brief van de staatssecretaris van BZK ter aanbieding van de geactualiseerde werkagenda waardengedreven digitaliseren voor 2024 en inzake diverse toezeggingen; Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

  De commissie besluit naar aanleiding van de brief van 22 december 2023 (26643, C) om op 12 maart 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK.

  Ten aanzien van de in voormelde brief opgenomen toezeggingen, besluit de commissie als volgt:
  - toezeggingen T03665, T03668 en T03653 worden als “deels voldaan” aangemerkt;
  - toezeggingen T03658 en T03654 als “openstaand” te blijven beschouwen;
  - toezegging T03652 als “openstaand” te blijven beschouwen, met als nieuwe deadline 1 januari 2025;
  - toezegging T03657 als “legisprudente” aan te merken
  De commissie besluit de bespreking van toezeggingen T03506 en T03666 aan te houden en thans als “openstaand” te blijven beschouwen.

  4. Terugkoppeling inzake Interparlementaire conferentie over AI van 29 januari 2024

  Het lid Goossen (BBB) verzorgt een mondelinge terugkoppeling van de Interparlementaire Conferentie (IPC) over Artificiële Intelligentie die heeft plaatsgevonden in Brussel, België, op 29 januari 2024.

  5. Overleg met de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer

  De commissie besluit in overleg te treden met de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer om onder meer te spreken over de wijze waarop die commissie is opgestart en de accenten die zij daarbij hebben gelegd. De leden Goossen (BBB), Roovers (GroenLinks-PvdA), Belhirch (D66) en een nader te noemen lid van de fractie van Volt geven aan dat zij aan dit gesprek wensen deel te nemen.

 • technische briefing 14.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 15.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. E230014 - Voorstel voor een verordening over nieuwe genomische technieken (COM(2023)411)

  Verslag schriftelijk overleg (27428, D)

  De commissie besluit de reactie van de Europese Commissie op de in oktober 2023 gestelde vragen (27428, C) af te wachten alvorens te besluiten over nader schriftelijk overleg met de regering.

  2. Toezegging T03109 - Informeren over actief vergunningenbeheer

  Verslag schriftelijk overleg (35600, AI)

  De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen. Tevens besluit zij de status van toezegging T03109 te wijzigen in 'deels voldaan'.

  3. Vervolg mondeling overleg 18 april 2023

  Verslag nader schriftelijk overleg (35334/33576, BN)

  De commissie besluit op 12 maart 2024 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

  4. Voortgang aanpak piekbelasting

  Brief van de minister voor N&S van 23 januari 2024 (30252, J)

  De commissie besluit op 12 maart 2024 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  5. E230019 - Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de maximumgehalten aan residuen van thiacloprid (COM(2023)739)

  Verslag schriftelijk overleg (27858, E)

  In afwachting van verdere ontwikkelingen naar aanleiding van de op 17 januari 2024 door het Europees Parlement aangenomen resolutie (P9_TA(2024)0016), besluit de commissie dit agendapunt aan te houden.

  6. Mededelingen en informatie

  Het lid Kemperman (BBB-fractie) levert heden inbreng voor nader schriftelijk overleg met betrekking tot de wettelijke evaluatie Staatsbosbeheer (29659, F). Hij had deze inbreng reeds aangekondigd naar aanleiding van agendapunt 3 van de commissievergadering LNV van 30 januari 2024. De conceptbrief wordt per e-mail aan de leden van de commissie voorgelegd.

 • 15.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Vervolg behandeling militair radarstation Herwijnen [niet afgerond]

  De commissies besluiten op 12 maart 2024 inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren aangaande militair radarstation Herwijnen. Na de beantwoording zullen de commissies bezien hoe verder om te gaan met dit dossier.

 • 15.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36021

  Goedkeuring Verdrag met de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten

  De commissie besluit een brief te sturen aan de minister van Defensie met een aantal vragen over het wetsvoorstel in relatie tot een aantal actuele ontwikkelingen. De minister zal worden verzocht deze vragen uiterlijk 8 maart a.s. te beantwoorden, waarna de commissie vervolgens de schriftelijke voorbereiding van dit wetsvoorstel zal voortzetten. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2. 36200 V, J & 36200 V, K

  Gewijzigde motie-Karimi (GroenLinks-PvdA) c.s. over ernstige en systematische schendingen van de mensenrechten in Iran; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over de uitvoering van de motie Karimi c.s. over ernstige en systematische schendingen van de mensenrechten in Iran; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023

  De commissie besluit de status van de motie-Karimi c.s. (36200 V, J) op openstaand te laten en een brief te sturen naar de minister van Buitenlandse Zaken. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  3. Mededelingen en informatie

  Het lid Van Gasteren (BBB) vraagt wat de mogelijkheden zijn van de commissie bij de geannoteerde agenda's en verslagen van Europese raden die naar de Eerste Kamer worden gestuurd. De griffie zal hierop terugkomen.

  4. Rondvraag

  De commissie komt binnenkort terug op de suggestie om een werkbezoek aan de NAVO af te leggen.

 • kennismakingsgesprek 16.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • technische briefing 16.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 16.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36.410 XV, K

  Brief van de minister voor APP ter aanbieding van het rapport van de Nederlandse Arbeidsinspectie over Dienstverlening voor ouderen en nabestaanden; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024

  De commissie besluit over de wijze van behandeling van de kabinetsreactie op het rapport van de Nederlandse Arbeidsinspectie 'Dienstverlening voor ouderen en nabestaanden' te spreken na behandeling in de Tweede Kamer.

  2. C(2023)7700 - Aanbeveling betreffende de erkenning van kwalificaties van derdelanders

  Aanbeveling van de Europese Commissie betreffende de erkenning van kwalificaties van onderdanen van derde landen

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt heden geleverd door de leden van de fracties van BBB (Van Gasteren), GroenLinks-PvdA (Vos) en PVV (Bezaan).

  3. Terugblik kennismakingsgesprek UWV

  De commissie kijkt met waardering terug op het kennismakingsgesprek met de Raad van Bestuur van UWV op 6 februari 2024 en gaat graag in op het aanbod voor een werkbezoek aan UWV in de maand april, bij voorkeur in Den Haag. De commissiestaf zal per email een paar datumvoorstellen rondsturen en met UWV een conceptprogramma voorbereiden.
  Thema’s werkbezoek: dienstverlening en menselijke maat (incl. taal/toegankelijke brieven); discretionaire bevoegdheid; de ontwikkeling van rechtmatigheid naar doelmatigheid; vereenvoudiging van wet- en regelgeving en ICT/software.
  In de commissievergadering van 12 maart 2024 wordt het conceptprogramma aan de commissie voorgelegd.

  4. 21501-31, BP

  Brief van de minister van SZW over verslag Informele Raad WSB van 10 - 12 januari 2024; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

  De commissie besluit de brief van de minister van SZW d.d. 6 februari 2024 (21.501-31, BP) voor kennisgeving aan te nemen.

  5. Mededelingen en informatie

  Op verzoek van de BBB-fractie (Heijnen) wordt het advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het programma OpenVMS van het UWV ter bespreking geagendeerd voor de eerstvolgende commissievergadering.

 • 16.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36263

  Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen

  Inbreng voor het tweede verslag wordt geleverd door de fractieleden van GroenLinks-PvdA (Fiers), de PVV (Van Hattem) en de PvdD (Nicolaï). Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het tweede verslag uiterlijk 1 maart 2024, 14.00 uur acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling, bij voorkeur op 5 maart 2024.

  2. 36195, H

  Brief van de minister van BZK ter aanbieding van het ontwerpbesluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst; Initiatiefvoorstel-Nijboer en Grinwis Wet vaste huurcontracten

  De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 februari 2024 (36195, H), op 27 februari 2024 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg.

  De commissie besluit voorts om toezegging T03739 als voldaan aan te merken naar aanleiding van voornoemde brief.

  3. Mededelingen en informatie

  De commissie besluit - naar aanleiding van de brieven van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 februari 2024 ter aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (Modernisering van het waarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte) en van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (Besluit betaalbare huur) - de minister per brief te verzoeken geen onomkeerbare stappen te zetten betreffende de beide ontwerpbesluiten totdat de behandeling van het voorstel voor de Wet betaalbare huur (36496) in de Eerste Kamer is afgerond.

  Voor nu wacht de commissie de behandeling van de ontwerpbesluiten in de Tweede Kamer af.

 • 17.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36407

  Implementatie herziening Europese systeem voor handel in broeikasgasemissierechten (EU ETS)

  De commissie stelt voor op 27 februari 2024 over het wetsvoorstel te stemmen.

  2. Vierde indieningsronde Nationaal Groeifonds (NGF)

  Verslag nader schriftelijk overleg (36410 L, K)

  De commissie stemt in met een mondeling overleg met de minister van EZK over de vierde indieningsronde NGF op dinsdag 27 februari 2024 van 19:30 tot 21:00 uur. De commissie besluit tevens tot een aansluitende nabespreking van het overleg.

  3. Windenergiepakket - COM (2023) 669 en COM(2023)668

  De commissie besluit de mededelingen van het Europese windenergiepakket vooralsnog niet in behandeling te nemen en eerst de verdere behandeling in de Tweede Kamer af te wachten.

  4. Commissiemededeling over industrieel koolstofbeheer - COM(2024)62

  De commissie besluit het BNC-fiche af te wachten alvorens te besluiten over het al dan niet in behandeling nemen.

  5. Commissiemededeling Klimaatdoelstelling 2040 - COM(2024)63

  De commissie besluit het BNC-fiche af te wachten alvorens te besluiten over het al dan niet in behandeling nemen.

  6. Mededelingen en informatie

  De commissie besluit de brief van de minister voor Klimaat en Energie van 1 februari 2024 (32645, H) over de stand van zaken met betrekking tot nieuw te bouwen kerncentrales ter bespreking te agenderen in de commissievergadering van 27 februari 2024. Tevens besluit zij het ministerie via ambtelijke kanalen te verzoeken de Kamer permanent op de hoogte te houden van alle verdere ontwikkelingen inzake de bouw van nieuwe kerncentrales.

 • kennismakingsgesprek 17.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 17.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. E230021

  Voorstellen voor verordeningen betreffende de digitale euro

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties BBB (Kroon), ChristenUnie (Holterhues), PvdD (Visseren-Hamakers) en JA21 (Baumgarten).
  Inbreng voor schriftelijk overleg met de Europese Commissie in het kader van politiek dialoog wordt geleverd door de PvdD-fractie (Visseren-Hamakers).
  De conceptbrieven zullen per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2. COM(2023)528

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties BBB (Heijnen) en VVD (Geerdink).
  De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  3. 36499 A

  Brief van de minister van Financiën over toetsingskader risicoregeling 'headroomgarantie Oekraïne-faciliteit'; Incidentele suppletoire begroting inzake Oekraïne Faciliteit

  De commissie besluit het wetsvoorstel af te wachten en spreekt, gelet op de spoedeisendheid, de verwachting uit dat er blanco eindverslag kan worden uitgebracht op 27 februari a.s. en dat het wetsvoorstel diezelfde dag als hamerstuk kan worden aangemeld.

  4. Mededelingen en informatie

  De commissie besluit om de minister van Financiën uit te nodigen voor een mondeling overleg van twee uur inzake de Coronasteun aan KLM, bij voorkeur in de eerste week van april - kort na het commissiedebat Staatsdeelnemingen op 27 maart a.s. in de Tweede Kamer.
  Tevens besluit de commissie op initiatief van het lid Kroon (BBB) om het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie te betrekken bij dit mondelinge overleg.
  Na het mondeling overleg zal de commissie bezien of zij nog een afrondend plenair artikel 51-debat nodig acht.

 • 17.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36487

  Eerste incidentele suppletoire begroting inzake lening TenneT

  De commissies besluiten inbreng te leveren voor verslag op vrijdag 16 februari 17.00 uur.
  Onder voorbehoud van tijdige beantwoording (i.c. vrijdag 23 februari a.s. ) van de in het verslag gestelde vragen, wordt het wetsvoorstel aangemeld voor stemming voor de plenaire vergadering van 27 februari 2024.

  2. 36418 AH

  Brief van de minister van EZK over evaluatie innovatiebox; Belastingplan 2024

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de BBB-fractie (Kroon) en de VVD-fractie (Geerdink) gezamenlijk en door GroenLinks-PvdA (Martens).
  De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

  3. 21.501-07 EK, GF

  Brief van de minister van Financiën inzake verslag informele Ecofinraad van 20 december 2023 en Raadsakkoord herziening Europees begrotingsraamwerk; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissies besluiten het mondelinge overleg met de minister van Financiën te houden op dinsdag 27 februari 2024 van 15.00-16.15. Hierbij zal het eerste kwartier van het overleg besteed worden aan een korte kennismaking met de minister.

  4. 21.501-07 EK, GI

  Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad van 23 en 24 februari 2024; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissies besluiten de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 23 en 24 februari 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

 • 18.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. COM(2023)643 - Voorstel voor een verordening wat bepaalde rapportagevereisten betreft

  De commissies besluiten het voorstel COM(2023)643 van de Europese Commissie voor kennisgeving aan te nemen.

 • 18.05 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Vaststellen agenda

  De commissie besluit op voorstel van het lid Van Langen-Visbeek (BBB) de bespreking van de te organiseren deskundigenbijeenkomsten als laatste punt van deze vergadering (voor de rondvraag) te agenderen, vanwege het deels besloten karakter daarvan.

  2. 36375

  Implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid

  Inbreng voor het verslag wordt heden geleverd door de fracties van de BBB (Van Langen-Visbeek) en GroenLinks-PvdA (Kluit).

  3. 30175, Z

  Brief van de staatssecretaris van I&W ter aanbieding van de veertiende Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL); Luchtkwaliteit

  N.a.v. de brief van 21 december 2023 (30175, Z) wordt inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W geleverd door de fracties van de BBB (Kemperman), GroenLinks-PvdA (Thijssen) en de PVV (Van Kesteren). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  4. Toezegging T02884

  Brief van de staatssecretaris van I&W over bestuurlijke afspraken Bodem en ondergrond; Aanvullingswet bodem Omgevingswet; Toezegging Kamer informeren over bestuurlijke afspraken koepels inzake Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond (34.864)

  N.a.v. de brief van 9 januari 2024 (34864, P) wordt inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W geleverd door de fractie van de BBB (Van Langen-Visbeek). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  5. Toezegging T03010

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor N&S over de jaarlijkse evaluatie van de Omgevingswet; Aanvullingswet natuur Omgevingswet; Toezegging Wanneer ambities betreffende natuur niet gehaald worden, bezien wat de onderliggende redenen zijn (34.985)

  De commissie besluit n.a.v. de brief van 30 januari 2024 (34985, T) om op 5 maart 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister voor N&S. De commissie besluit toezegging T03010 als “openstaand” te blijven beschouwen.

  6. 29984, D

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W met nadere vragen over de ontwerpconcessie Hoofdrailnet (HRN) 2025-2033; Spoor: vervoer- en beheerplan

  De commissie besluit de brief van 30 januari 2024 (29984, D) van de staatssecretaris van I&W voor kennisgeving aan te nemen.

  7. 36200 A, G

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van I&W over de bereikbaarheidsdoelen; Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023

  De commissie besluit de brief van 6 februari 2024 (36200 A, G) van de minister van I&W voor kennisgeving aan te nemen.

  8. COM(2023)592 - Voorstel voor een besluit wat betreft bepaalde rapportagevereisten op het gebied van wegvervoer en luchtvaart

  De commissie besluit het voorstel COM(2023)592 van de Europese Commissie voor kennisgeving aan te nemen.

  9. COM(2023)702 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de wijziging van de richtlijn gecombineerd vervoer

  De commissie besluit het voorstel COM(2023)702 van de Europese Commissie voor kennisgeving aan te nemen.

  10. Voorstel voor deskundigenbijeenkomsten over het principe ‘water en bodem sturend’ en waterveiligheid tot 2100

  De commissie bespreekt het voorstel van de eerder ingestelde werkgroep ter voorbereiding van een deskundigenbijeenkomst naar aanleiding van het landelijk veiligheidsbeeld primaire waterkeringen. De commissie besluit tot het organiseren van de voorgestelde twee separate bijeenkomsten over respectievelijk het principe ‘water en bodem sturend’ (bijenkomst 1) op 19 maart 2024 met een duur van anderhalf uur en over ‘waterveiligheid tot 2100’ (bijeenkomst 2) op 26 maart 2024 met een duur van een uur en drie kwartier.

  De commissie besluit tevens tot het organiseren van een derde bijeenkomst op een nog nader te bepalen moment met nog nader te bepalen deskundigen uit met name de uitvoeringspraktijk, waaronder in ieder geval een vertegenwoordiger van Natuurmonumenten.

  De commissie besluit voor bijeenkomst 1 over het principe ‘water en bodem sturend’ de volgende deskundigen uit te nodigen:
  - de heer D. Hamers (of een andere onderzoeker) die het PBL-rapport ‘Vier scenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050’ heeft opgesteld;
  - de heer F. de Zeeuw, adviseur, emeritus-hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft;
  - de heer T. van Hattum, Programmaleider Klimaat Wageningen University & Research;
  - een vertegenwoordiger van de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin).

  De commissie besluit voor bijeenkomst 2 over ‘waterveiligheid tot 2100’ de volgende deskundigen uit te nodigen:
  - de heer J. Haan, dijkgraaf waterschap De Stichtse Rijnlanden en bestuurslid van de Unie van Waterschappen;
  - de heer C. Verdaas, deltacommissaris;
  - mevrouw S. Hulscher, hoogleraar waterbouwkunde en waterbeheer Universiteit Twente en WRR-lid (bij verhindering: de heer B. Jonkman, hoogleraar waterbouw TU Delft;
  - een hoofdonderzoeker (of een ter zake deskundige medeauteur) van het rapport ‘Voorbij de dijk’ van de Algemene Rekenkamer, en
  - een vertegenwoordiger van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI).
  - een vertegenwoordiger van Deltares.

 • 18.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. E230015

  Vaststelling conceptprioriteitenlijst Europees Werkprogramma 2024

  De commissie stemt in met doorgeleiding van de conceptprioriteitenlijst naar de plenaire vergadering, zodat deze kan worden vastgesteld als Europees werkprogramma 2024 van de Eerste Kamer.

  2. PACE 22-26 januari 2024

  PACE-delegatieleider Van den Berg (VVD) doet mondeling verslag van de PACE-sessie, gehouden op 22-26 januari jl. te Straatsburg.

  3. Werkbezoek Brussel, 3-4 maart 2024

  De commissie bespreekt de stand van zaken in het programma van het werkbezoek naar Brussel van 3-4 maart 2024. Ten aanzien van het gespreksonderwerp geopolitiek in de wereld, uitbreiding en institutionele gevolgen, geeft het lid Karimi (GroenLinks-PvdA) aan de focus te willen leggen op Rusland en het Midden-Oosten. Voorts besluit de commissie per e-mail te inventariseren welke leden het voortouw wensen te nemen bij de verschillende gesprekken en welke focus zij daarin wensen aan te brengen.

  4. Inkomend bezoek Voorzitter Duitse Bundesrat, 11 maart 2024

  De leden Panman (BBB) en Lievense (BBB) melden zich aan voor het gesprek met de Voorzitter van de Duitse Bundesrat. De commissie besluit verdere deelname en de gewenste gespreksonderwerpen per e-mail te inventariseren.

  5. 21.501-02

  Brief van de minister van BuZa over geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 20 februari 2024; Brief van de minister van BuZa over verslag van de Raad Algemene Zaken van 29 januari 2024; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 29 januari 2024 (21.501-02, GA) en de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 20 februari 2024 (21.501-02, GB) .