32.550

Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Keijzer Wet normalisering rechtspositie ambtenarenDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Keijzer (CDA) wijzigt de Ambtenarenwet en een aantal andere wetten. De initiatiefnemers beogen een zo groot mogelijke eenvormigheid tussen de rechtspositie van ambtenaren en werknemers in de private sector tot stand te brengen. Uitgangspunt daarbij is, dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid uiteindelijk gelijk moeten zijn aan de verhoudingen in het private bedrijfsleven, met uitzondering van die gevallen waarin er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. Alleen in dat geval worden de voor ambtenaren afwijkende bepalingen gehandhaafd.

Het voorstel houdt in hoofdzaak in, dat het publiekrechtelijke en eenzijdige karakter van de ambtelijke aanstelling en de eenzijdige vaststelling van arbeidsvoorwaarden worden vervangen door de tweezijdige arbeidsovereenkomst, waarop in de meeste gevallen een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is. Daarmee wordt ook de publiekrechtelijke rechtsbescherming tegen handelingen en besluiten ten aanzien van ambtenaren beëindigd. Rechtsbescherming zal nog slechts privaatrechtelijk van karakter zijn.

Het wetsvoorstel beoogt niet een einde te maken aan het eigen karakter van het ambtenaarschap, noch aan de benaming «ambtenaar». Ook wordt de Ambtenarenwet gehandhaafd. Die regelt wel nog slechts die onderdelen van de ambtelijke status, die nauw verbonden zijn met het bijzondere karakter van het werken bij de overheid en daarmee uitstijgen boven de zaken die tot het echte arbeidsvoorwaardenoverleg behoren.

Dit initiatiefwetsvoorstel werd oorspronkelijk ingediend door de voormalige Tweede Kamerleden Koşer Kaya (D66) en Van Hijum (CDA).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 4 februari 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, het lid Bontes, CDA, VVD, 50PLUS, D66 en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 november 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, CDA, 50PLUS, D66 en PVV stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

3 november 2010

titel

Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Artikel X treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.
  • 2. 
    De overige artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Documenten

109
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-109] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-109] documenten