Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
33.981

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperktenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet financiering sociale zekerheid en introduceert een quotumheffing waarmee werkgevers gestimuleerd worden om meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Samen met de Participatiewet vormt dit wetsvoorstel de uitvoering van de afspraken in het Regeerakkoord van PvdA en VVD, in het Sociaal Akkoord 2013 en in de Begrotingsafspraken 2014 waarin is afgesproken extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Als blijkt dat het afgeproken aantal banen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten achterblijft bij de afspraken die daarover zijn gemaakt, dan kan de staatssecretaris van Sociale Zaken besluiten een wettelijk quotum in werking stellen. Werkgevers die dan nog niet voldoende banen hebben gecreëerd betalen een quotumheffing.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 16 december 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. ChristenUnie, SGP, VVD, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, PvdA en PvdD stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 maart 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, PvdD en OSF stemden tegen. De tijdens de plenaire behandeling ingediende motie-Elzinga (SP) c.s. inzake evaluatie van de wet twee jaar na de inwerkingtreding van quotumheffing (EK, F) is op 31 maart 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van het CDA stemde tegen.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 26 november 2019 besloten de evaluaties van de Participatiewet, de Wet banenafspraak en van beschut werk (zie de hieronder genoemde brieven) in samenhang te behandelen, de behandelwijze in de Tweede Kamer ter zake van deze evaluaties af te wachten en deze daarna opnieuw ter behandeling te agenderen:

  • de brief van de staatssecretaris van SZW van 21 november 2019 (EK 34.352 / 33.981 / 34.578, H) over de evaluaties van de Participatiewet, van de Wet banenafspraak en van beschut werk;
  • de brief van de staatssecretaris van SZW van 21 november 2019 (EK 34.352, I met bijlagen) over de eindevaluatie van de Participatiewet;
  • de brief van de staatssecretaris van SZW van 21 november 2019 (EK 33.981 / 34.352, O met bijlage) over de evaluatie van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten;
  • de brief van de staatssecretaris van SZW van 22 november 2019 (EK 34.578 / 34.352, D met bijlage) ter aanbieding van (de reactie op) het eindrapport evaluatie beschut werk.

De volgende brieven kunnen daarbij desgewenst betrokken worden:

  • de brief van de staatssecretaris van SZW van 21 november 2019 (EK 34.352, J met bijlagen) over de voortgang van het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’;
  • de brief van de staatssecretaris van SZW van 21 november 2019 (EK 34.352 / 33.975, K met bijlagen) over de uitvoering van de motie-Raemakers c.s. over meedoen vanuit de bijstand.

Voor de leden van de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werd door medewerkers van het ministerie van SZW op 27 januari 2015 een technische briefing over het wetsvoorstel verzorgd.


Kerngegevens

ingediend

30 juni 2014

titel

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-90] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-90] documenten

Sociale media menu