34.026

Overgang wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfslevenMet dit wetsvoorstel worden de huidige zeventien kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven opgeheven en ondergebracht bij de Stichting samenwerking beroepsonderwijs bedrijfsleven (Stichting SSB).

De taak van deze stichting is het maken van landelijke afspraken over kwalificatiedossiers, exameneisen, doelmatigheid van de organisaties en beroepspraktijkvorming (stages).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.026, A) is op 9 december 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet, 50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, PvdA en de Groep Kuzu/Öztürk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 14 april 2015 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

12 september 2014

titel

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

  • met het nieuwe model worden de inhoudelijke doelen van de wettelijke taken gerealiseerd;
  • de sectorale betrokkenheid van het bedrijfsleven wordt geborgd;
  • met het nieuwe model wordt de bestuurlijke drukte verminderd en wordt de complexiteit in de mbo-sector verder teruggedrongen; en
  • met het nieuwe model worden efficiency-voordelen behaald en er moet sprake zijn van een doelmatige besteding van middelen.

Documenten

34