E200020
  ruit icoon
Laatste revisie: 19-11-2020

E200020 - Gewijzigd voorstel voor een Verordening tot vaststelling van een gemeenschappelijke procedure voor internationale beschermingHet voorstel voor een verordening wijzigt het eerdere voorstel voor een Procedureverordening (zie E160026). Met het oog op een doeltreffend en kwalitatief hoogstaand besluitvormingsproces moet ook worden voorzien in eenvoudigere, duidelijkere en kortere procedures, in combinatie met passende procedurele waarborgen en instrumenten om misbruik van de asielprocedure tegen te gaan en niet-toegestane verplaatsingen te voorkomen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 24 november 2020 vindt een technische briefing van de Europese Commissie over het migratie- en asielpact plaats.

Europees

Op 23 september 2020 zijn de voorstellen voor een migratie- en asielpact gepubliceerd.


Kerngegevens

volledige titel

Gewijzigd voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke procedure voor internationale bescherming in de Unie en tot intrekking van Richtlijn 2013/32/EU

document Europese Commissie

COM(2020)611PDF-document, d.d. 23 september 2020

rechtsgrondslag

artikel 78, lid 2, d), en artikel 79, lid 2, c) VWEU

commissie Eerste Kamer

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 24 november 2020 vind een technische briefing van de Europese Commissie over het migratie- en asielpact plaats.

Op 10 november 2020 besloot de commissie I&A/JBZ alle voorstellen uit het pakket voor een migratie- en asielpact in behandeling te nemen (zie E-dossiers E200018 t/m E200023. Daarbij besloot de commissie dat, in ieder geval voor de JBZ-Raad van 3-4 december 2020, een mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V en een technische briefing met de Europese Commissie over dit onderwerp moet plaatsvinden. De commissie heeft het voornemen om op de langere termijn een deskundigenbijeenkomst over dit asiel- en migratiepact te organiseren. Een schriftelijk overleg wordt ingepland na het mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V.


Standpunt Nederlandse regering

Op 5 november 2020 verstuurde het kabinet een BNC-fiche met daarin zijn standpunt over het voorstel. Het kabinet is positief over plannen van de Europese Commissie om tekortkomingen in het huidige asiel- en migratiesysteem op te lossen, maar is kritisch over onderdelen die opnieuw tot mazen in procedures kunnen leiden.

De Europese Commissie stelt voor om afgewezen asielzoekers te laten terugkeren naar het land van herkomst. Het kabinet vindt het positief dat dit een verplichte norm wordt voor alle lidstaten, omdat dit vertraging van het terugkeerproces tegengaat. Het is positief over het voorstel voor de grensprocedure voor terugkeer, en de opname hiervan in de Procedureverordening. Hiervoor moet het voorstel volgens het kabinet wel eerst verder verduidelijkt worden, zodat dit uitvoerbaar is.

De Europese Commissie stelt voor dat vreemdelingen het recht om in het land van aanvraag te verblijven kunnen verliezen als zij binnen een jaar na beslissing over de eerste aanvraag, een tweede asielaanvraag doen. Het kabinet vindt dat het ontbreken van nieuwe feiten en omstandigheden bij de tweede aanvraag al voldoende moet zijn. Het kabinet kan zich wel vinden in het beperken van verblijf tijdens de beroepsprocedure, maar zal toezien op de uitvoerbaarheid hiervan. Het kabinet wenst daarnaast een mogelijkheid om de beslistermijn te verlengen in het geval van onvoorziene omstandigheden.

De bevoegdheid van de EU voor het voorstel beoordeelt het kabinet positief.

Volgens het kabinet is het voorstel in lijn met het subsidiariteitsbeginsel, omdat migratie een Europees vraagstuk is dat om Europese antwoorden vraagt.

Het kabinet is ook positief over de proportionaliteit van het voorstel, omdat het niet verder gaat dan noodzakelijk om de beoogde doelen te bereiken. Het kabinet blijft er waakzaam voor dat het voorstel op onderdelen niet te gedetailleerd wordt. Wel vindt het kabinet dat de grensprocedure, een versnelde asielprocedure aan de buitengrens, van toepassing moet zijn op alle personen die de EU binnenkomen, maar niet voldoen aan voorwaarden voor toegang, of weinig uitzicht hebben op asiel. Het pleit daarmee voor een bredere toepassing dan voorgesteld door de Europese Commissie.

Er lijkt niet direct overeenstemming te zijn onder EU-lidstaten over het voorstel. De verplichte grensprocedure ligt gevoelig bij zuidelijke lidstaten en lidstaten met een lange landsgrens. Andere lidstaten zijn juist wel voorstander.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het voorstel, dat onderdeel is van een serie voorstellen van de Europese Commissie op het gebied van asiel en migratie, wijzigt het eerdere voorstel voor een Procedureverordening (zie E160026). De doelstellingen van het voorstel van 2016 voor een verordening asielprocedures zijn volgens de Commissie nog steeds relevant. Er moet een gemeenschappelijke asielprocedure worden vastgesteld die in de plaats komt van de verschillende uiteenlopende procedures in de lidstaten en die van toepassing is op alle verzoeken die in de lidstaten worden ingediend. Met het oog op een doeltreffend en kwalitatief hoogstaand besluitvormingsproces moet ook worden voorzien in eenvoudigere, duidelijkere en kortere procedures, in combinatie met passende procedurele waarborgen en instrumenten om misbruik van de asielprocedure tegen te gaan en niet-toegestane verplaatsingen te voorkomen.

De wijzigingen in dit voorstel hebben vooral betrekking op de grensprocedure en op vervolgaanvragen. Het doel is om, tezamen met het voorstel inzake een screeningsprocedure aan de grens (zie E200021) en de terugkeerrichtlijn (zie E180036), een naadloze link te vormen tussen alle fases van het migratieproces: vanaf de aankomst tot aan de asielprocedure en, waar toepasselijk, de terugkeer. Dit houdt in dat de grensprocedure in dit voorstel direct volgt op de screeningsprocedure. Als de asielaanvraag in de grensprocedure wordt afgewezen, kan meteen de grensprocedure voor terugkeer worden toegepast.

Daarnaast worden enkele voorstellen gedaan die lidstaten de mogelijkheid geven om scherpere regels te stellen over de vraag in welke gevallen de vreemdeling het recht heeft om op het grondgebied te verblijven, nadat een tweede of latere asielaanvraag is ingediend. Aan lidstaten wordt de verplichting opgelegd om bij het afwijzen van een asielaanvraag tevens een terugkeerbesluit te nemen. Deze moet worden genomen in hetzelfde besluit als, of in ieder geval tegelijkertijd met, de afwijzende beslissing op de asielaanvraag.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen