E210002
Laatste revisie: 30-11-2021

E210002 - Commissiemededeling: Een farmaceutische strategie voor EuropaMet de mededelingPDF-document Farmaceutische strategie voor Europa presenteert de Commissie een patiëntgerichte strategie, gericht op de toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen en het versterken van het mondiale concurrentievermogen van de sector.

In de strategie worden diverse wetgevende en niet-wetgevende acties voor de komende jaren aangekondigd.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 29 juni 2021 nam de commissie het verslag nader schriftelijk overleg voor kennisgeving aan.

Europees

Op 24 november 2021 nam het Europees Parlement in plenaire zitting een resolutiePDF-document aan over het voorstel.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s - Farmaceutische strategie voor Europa

document Europese Commissie

COM(2020)761PDF-document, d.d. 25 november 2020

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Op 29 juni 2021 nam de commissie het verslag nader schriftelijk overleg voor kennisgeving aan.

Op 26 mei 2021 werd een brief met nadere vragen aan de minister voor MZS verstuurd. Op 21 juni 2021 stuurde de minister een antwoord en werd het verslag nader schriftelijk overleg vastgesteld (EK, C).

Op 18 mei 2021 leverden de leden van de Fractie-Nanninga (Van Pareren) en de leden van de PVV-fractie (Van Kesteren) inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering.

Op 11 mei 2021 besloot de commissie om op 18 mei 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. De inbreng van de PVV-fractie was reeds ontvangen.

Op 18 maart 2021 stuurde de minister voor MZS een antwoord (EK, A).

Op 23 maart 2021 besprak de commissie dit verslag van een schriftelijk overleg (EK, A) en besloot na ontvangst van de toegezegde uitkomsten van de rondetafelgesprekken over leveringszekerheid dit opnieuw te agenderen.

Op 18 februari 2021 werd de brief met vragen en opmerkingen aan de minister voor MZS verstuurd.

Op 9 februari 2021 leverden de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Oomen-Ruijten), GroenLinks (Van Gurp), PvdA/ChristenUnie (Nooren/Verkerk) en PVV (Van Kesteren) inbreng voor schriftelijk overleg.

Op 26 januari 2021 besloot de commissie het voorstel in behandeling te nemen en op 9 februari 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

Op 22 januari 2021 ontving de Kamer het BNC-fiche.

Op 8 december 2020 besloot de commissie de mededeling na ontvangst van het BNC-fiche opnieuw ter bespreking te agenderen.


Behandeling Tweede Kamer

Op 22 november 2021 brachten de rapporteurs tussentijds verslag uit over het werkbezoek aan Brussel op 11 oktober 2021. Op 2 december 2021 besloot de commissie VWS dit te betrekken bij de verdere behandeling van het voorstel.

Op 2 juni 2021 is het rapporteurschap over de farmaceutische strategie opnieuw ingesteld.

Op 26 mei 2021 besloot de commissie VWS 1) via een e-mailprocedure te besluiten of de commissie het rapporteurschap opnieuw wenst in te stellen, 2) de minister voor Medische Zorg te verzoeken de Tweede Kamer structureel te informeren over besluitvorming in het geneesmiddelencomité en 3) een gesprek in te plannen met Eurocommissaris Kyriakides.

Op 19 februari 2021 is de brief met vragen over het BNC-fiche verstuurd aan de minister voor Medische Zorg. Op 17 maart 2021 stuurde de minister een antwoord. Op 18 maart 2021 werd het verslag schriftelijk overleg vastgesteld (22.112, 3061). Op 14 april 2022 nam de commissie VWS dit voor kennisgeving aan.

Tijdens de procedurevergadering van 9 februari 2021 besloot de commissie VWS in te stemmen met de behandelvoorstellen van de rapporteurs om 1) het rapporteurschap te beëindigen, 2) in te stemmen met het overdragen van de aanbevelingen aan de nieuwe commissie VWS en 3) het verslag te betrekken bij het schriftelijk overleg over het BNC-fiche op 17 februari 2022.

Op 3 februari 2021 besloot de commissie op 17 februari 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

Op 3 februari 2021 brachten rapporteurs van de Tweede Kamer een verslag uit over het voorstel.

Op 22 januari 2021 ontving de Tweede Kamer het BNC-fiche.

Op 3 december 2020 besloot de commissie VWS om inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering na ontvangst van het BNC-fiche.


Standpunt Nederlandse regering

Op 22 januari 2021 ontving de Kamer een BNC-fiche over de Commissiemededeling. Het kabinet geeft aan in het BNC-fiche aan dat alle lidstaten de strategie verwelkomen. Ook het Europees Parlement heeft zich overwegend positief uitgesproken over deze strategie, omdat deze aansluit bij de oproepen om tekorten aan te pakken en de negatieve effecten op het milieu te verminderen.

De grondhouding ten aanzien van de bevoegdheid wordt door het kabinet positief beoordeeld. De mededeling heeft volgens het kabinet in het bijzonder betrekking op de gezondheid en de interne markt. Het kabinet geeft aan dat de EU op het terrein van gemeenschappelijke veiligheidsvraagstukken over volksgezondheid en op het terrein van de interne markt een gedeelde bevoegdheid heeft met de EU-lidstaten (zie artikel 4, lid 2, a, VWEU en artikel 4, lid 2, k, VWEU). Daarnaast geeft het kabinet aan dat overeenkomstig artikel 6, sub a, VWEU de Unie bevoegd is om het optreden van de lidstaten ter bescherming en verbetering van de menselijke gezondheid te ondersteunen, te coördineren of aan te vullen.

De grondhouding van het kabinet ten aanzien van de subsidiariteit is positief. Het kabinet is van mening dat lidstaten individueel onvoldoende kunnen doen om genoemde problematiek rond de beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen structureel en succesvol aan te pakken.

De grondhouding van het kabinet ten aanzien van de proportionaliteit is ook positief. Het kabinet geeft aan dat EU-voorzitterschappen de Commissie sinds 2010 oproepen tot het nemen van acties ter bevordering van de beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen. Dergelijke acties kunnen volgens het kabinet enkel het beoogde doel bereiken indien zij onderdeel uitmaken van een concrete, veelomvattende en integrale aanpak, zoals wordt voorgesteld in de farmaceutische strategie.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met de mededelingPDF-document Farmaceutische strategie voor Europa presenteert de Commissie een patiëntgerichte strategie, gericht op de toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen en het versterken van het mondiale concurrentievermogen van de sector. In de strategie worden diverse wetgevende en niet-wetgevende acties voor de komende jaren aangekondigd. De strategie vormt een belangrijke pijler voor de totstandbrenging van een sterkere Europese gezondheidsunie, zoals de Commissie die voor ogen staat.

De vier hoofddoelstellingen van de farmaceutische strategie zijn: het waarborgen van de toegang tot betaalbare geneesmiddelen voor patiënten en het aanpakken van onvervulde medische behoeften (bv. op het gebied van antimicrobiële resistentie, kanker en zeldzame ziekten); het bevorderen van het concurrentievermogen en de innovatie van de farmaceutische industrie in de EU en de ontwikkeling van hoogwaardige, veilige en ecologisch duurzame geneesmiddelen; het versterken van de mechanismen voor crisisparaatheid en -respons en het aanpakken van de toeleveringszekerheid; het wereldwijd bevorderen van hoge kwaliteits-, effectiviteits- en veiligheidsnormen.


Behandeling Raad

De EU-gezondheidsraad hield op 2 december 2020 een gedachtewisseling over de inhoud van de EU farmaceutische strategie.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 24 november 2021 nam het Europees Parlement in plenaire zitting een resolutiePDF-document aan over het voorstel.

De commissie voor Industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement behandelt het voorstel. De commissies voor Buitenlandse Zaken (AFET), Internationale Handel (INTA), Budget (BUDG), Economische en Monetaire Zaken (ECON), Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EMPL), Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE), Interne Markt and Consumentenbescherming (IMCO), Cultuur en Onderwijs (CULT), Juridische Zaken (JURI) en Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) zijn ingesteld als adviescommissies.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 25 augustus 2021 nam de Franse Nationale Vergadering een resolutiePDF-document aan over 'EU coördinatie van nationale maatregelen om een gezondheidscrisis te beheersen,' waarin zij de farmaceutische strategie verwelkomt.

Op 7 april 2021 nam de Roemeense Kamer van Afgevaardigden een standpunt in over het voorstel (zie Engelse samenvattingPDF-document).

Op 18 maart 2021 nam de Tsjechische Senaat een standpunt in over het voorstel. Deze is in het kader van de politieke dialoog gedeeld met de Europese Commissie.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen