CLVI

Verslag van de Tijdelijke commissie actualisering Reglement van OrdeOp 28 maart 2023 is het verslag (EK, A) van de Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde tijdens de plenaire vergadering aangeboden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer. De Voorzitter heeft op die dag ook het Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer (EK, B) ontvangen. Op 14 april 2023 is een nota van wijziging (EK, C) uitgebracht en op 11 mei 2023 is een tweede nota van wijziging (EK, Z) uitgebracht.

Op 19 april 2022 heeft de Eerste Kamer op grond van artikel 34, tweede lid, van het Reglement van Orde de Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde (CARO) ingesteld. De commissie kreeg als taak het uitvoeren van een analyse van het thans geldende Reglement van Orde en het doen van aanbevelingen en concrete voorstellen voor de actualisering daarvan.

Als leden van de commissie werden aangewezen de leden Gerkens (SP; voorzitter), Backer (D66; ondervoorzitter), Doornhof (CDA), Van der Linden (Fractie-Nanninga), per 20 december 2022 vervangen door Van Wely (eveneens Fractie-Nanninga), Klip-Martin (VVD), Koole (PvdA), Van Strien (PVV) en Talsma (ChristenUnie).


Stand van zaken

De voorzitter van de commissie, Arda Gerkens, heeft het verslag op 28 maart 2023 aangeboden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn.

Het debat over het Voorstel tot herziening van het Reglement van Orde vond plaats op 8 en 9 mei 2023.

Bij het voorstel zijn een aantal amendementen en vijf moties ingediend waarover op 16 mei 2023 is gestemd.

Het gewijzigde voorstel is op 16 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, SGP, ChristenUnie, CDA en VVD.

Tegen: OSF, Fractie-Otten, PVV, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop.

Het herziene Reglement van Orde treedt in werking op 13 juni 2023.


Hoofdlijnen

De belangrijkste voorgestelde technische en inhoudelijke wijzigingen zijn de volgende:

 • De Huishoudelijke Commissie wordt voortaan het College van Voorzitter en Ondervoorzitters genoemd;
 • Het College van Senioren wordt voortaan het College van fractievoorzitters genoemd;
 • Een uitgebreidere regeling over fracties, met duidelijkere en volledigere regels over naamgeving, samenvoeging, splitsing en financiële ondersteuning;
 • Een flexibelere regeling van de mogelijkheden om vaste commissies in te stellen;
 • Codificatie van de praktijk dat bij stemmingen in commissies en bij stemmingen bij zitten en opstaan op plenair niveau het stemgewicht van de aanwezige leden wordt bepaald door de omvang van de fractie waartoe zij behoren, uiteraard onverminderd het grondwettelijke recht (artikel 67, vierde lid, Grondwet) om in de plenaire vergadering hoofdelijke stemming te vragen;
 • Een grondslag voor commissies om geheel of gedeeltelijk op digitale wijze te vergaderen indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven;
 • Een regeling voor de benoeming van rapporteurs voor complexe wetsvoorstellen of andere complexe onderwerpen;
 • Vastlegging van het recht op plenaire behandeling van een wetsvoorstel indien dit door één of meer leden gewenst wordt;
 • Een flexibelere regeling van het quorum;
 • Een duidelijkere regeling betreffende het gedrag van toehoorders en andere aanwezigen in het Kamergebouw en de mogelijkheid voor richtlijnen voor het maken van beeld- en geluidsopnamen in het Kamergebouw door journalisten;
 • Verruiming van de mogelijkheden voor spreektijdbeperking door de Voorzitter indien hij dit in verband met een goed verloop van de vergadering noodzakelijk acht;
 • Een uitgebreidere regeling inzake moties, met onder meer een verbod (behoudens verlof van de Kamer) op het indienen van moties in eerste termijn, vereenvoudiging van de mogelijkheden voor wijziging of intrekking van moties, uniformering en verkorting van de vervaltermijn van aangehouden moties, en introductie van de mogelijkheid van het overnemen van moties door de regering;
 • Actualisering van de artikelen over het gedrag van leden in de vergadering en van de ordemaatregelen die de Kamervoorzitter kan treffen. Nieuw zijn een algemeen artikel over onderling respect, het expliciet verbieden van bedreigende uitdrukkingen en het gedeeltelijk uitsluiten van beroep op de Kamer tegen ordemaatregelen van de Voorzitter;
 • Codificatie van de praktijk dat, indien om een hoofdelijke stemming wordt verzocht, de stemming in principe in de volgende vergadering plaatsvindt;
 • Introductie van de mogelijkheid om vergissingen bij het stemmen te herstellen;
 • Introductie van de mogelijkheid van een ‘besluit bij acclamatie’, hetgeen inhoudt dat de stemming over een persoon achterwege kan blijven wanneer geen van de leden daarom verzoekt;
 • Introductie van een hoofdstuk over Europese aangelegenheden;
 • Introductie van een grondslag voor vaststelling van een Gedragscode ongewenste omgangsvormen;
 • Vereenvoudiging van het hoofdstuk over wijzigingen in het Reglement van Orde;
 • Vastlegging van een procedure voor het controversieel verklaren van wetsvoorstellen en onderwerpen na het demissionair worden van een kabinet.

Kerngegevens

begonnen

14 maart 2023

titel

Verslag van de Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde

schriftelijke voorbereiding


Documenten

44