Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies: dinsdag 6 november 20187 november 2018

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 6 november 2018 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

Commissiegang Eerste Kamer
Meer afbeeldingen

Schriftelijke inbreng

Wet register onderwijsdeelnemers

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Bruijn) en GroenLinks (Ganzevoort).

Computercriminaliteit III

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Justitie en Veiligheid ter aanbieding van het Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk wordt geleverd door de fracties van D66 (Vink), SP (Gerkens) en GroenLinks (Strik). De fractie van de VVD sluit zich aan bij de vragen van de SP-fractie.

Aangifte overleden kinderen

Inbreng voor het voorlopig verslag betreffende Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over ten tijde van de geboorte of de aangifte overleden kinderen wordt geleverd door de fractie van de VVD (Duthler).

Europese voorstellen migratie en grensbeheer

De commissie Immigratie & Asiel/JBZ besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering over de Europese voorstellen inzake migratie en grensbeheer naar aanleiding van de Staat van de Unie. De fracties van PVV (Van Hattem), SP (Overbeek) en GroenLinks (Strik) hebben aangegeven inbreng te willen leveren. De inbrengdatum is vastgesteld op 20 november 2018.

Toezegging Onderzoek weigerende observandi

De commissie Justitie en Veiligheid besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 13 november 2018. Inbreng voor schriftelijk overleg wordt reeds geleverd door de fracties van PVV (Dercksen) en 50PLUS (Baay-Timmerman).

IJkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland

De commissie Koninkrijksrelaties besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering in vervolg op het mondeling overleg van 16 oktober 2018 met de staatssecretarissen van SZW en BZK over het ijkpunt van bestaanszekerheid voor Caribisch Nederland. Voor de volgende vergadering zal een conceptbrief worden geagendeerd.

Klimaatenveloppe regeerakkoord

Inbreng voor het nader voorlopig verslag incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord wordt geleverd door de fractie van PVV (Van Hattem).

Gereed voor plenair debat

Verbeteren toezicht, opsporing, naleving en handhaving zorg

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 18 december 2018 plenair te behandelen.

Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden

De commissie Justitie en Veiligheid brengt eindverslag uit en stelt voor een plenair debat te houden over het wetsvoorstel op 4 december 2018.

Eventuele begrotingsdebatten

Hamerstukken

Wet invoering extra geboorteverlof

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluit af te zien van het eerder geplande voorbereidend onderzoek en brengt eindverslag uit, teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.

Overig nieuws

Mondeling overleg over Belastingdienst

Naar aanleiding van de 22e halfjaarsrapportage Belastingdienst van 31 oktober 2018 besluit de commissie Financiën de staatssecretaris van Financiën uit te nodigen voor mondeling overleg over de Belastingdienst, bij voorkeur te houden in januari 2019.

Toekomstvisie landbouw, natuur en voedsel

De commissie Economische Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluit naar aanleiding van de brieven inzake de Toekomstvisie landbouw, natuur en voedsel en inzake de kabinetsreactie op het Rli-advies Duurzaam en gezond een mondeling overleg te houden met de minister. Behalve over de genoemde onderwerpen wenst de commissie bij die gelegenheid ook op hoofdlijnen met haar te spreken over de mestproblematiek. De commissie verzoekt een datum voor dit overleg te plannen in november of eerste helft december 2018.

Evaluatie Natuurpact en Voortgangsrapportage Natuur

De commissie Economische Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluit schriftelijke vragen te stellen aan de minister van LNV naar aanleiding van de deskundigenbijeenkomst (evaluatie) Natuurpact en Voortgangsrapportage Natuur van 2 oktober 2018. De inbrengdatum is vastgesteld op 20 november 2018. Na ontvangst van de antwoorden op deze vragen heeft de commissie de intentie om hierover op een nader te bepalen datum met de minister een mondeling overleg te voeren.

Sociale media menu


Deel dit item:
Commissiegang Eerste Kamer
Commissiegang Eerste Kamer