Nieuws uit de commissies: dinsdag 18 december 201820 december 2018

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 18 december 2018 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Meer afbeeldingen

Organiseren van kansspelen op afstand; Modernisering speelcasinoregime

De commissie Justitie en Veiligheid stelt voor een plenair debat te houden over het wetsvoorstel op 5 februari 2019, gezamenlijk met het wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime waarover ze eindverslag heeft uitgebracht.

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 5 februari 2019 plenair te behandelen.

Wet register onderwijsdeelnemers

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt eindverslag uit over de Wet register onderwijsdeelnemers en stelt voor het wetsvoorstel op 19 februari 2019 plenair te behandelen.

Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel in januari 2019 plenair te behandelen.

Schriftelijke inbreng

Duur scheefwonen en conjunctuur woningmarkt

Inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 november 2018 inzake Staat van de Woningmarkt 2018 in verband met toezeggingen wordt geleverd door de fracties van SP (Köhler), PvdA (Fiers) en GroenLinks (Lintmeijer).

Voorbereiding mondeling overleg Belastingdienst

De leden van de fracties VVD (van de Ven), CDA (van Rij), D66 (Backer), GroenLinks (Binnema) en ChristenUnie (Ester) leveren inbreng voor het schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën ter voorbereiding op het mondeling overleg over de Belastingdienst op 29 januari 2019.

Initiatiefvoorstel-Ypma, Voordewind en Rog bekostiging levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media van 6 december 2018 inzake beantwoording aanvullende vragen voorhang Besluit bekostiging gvo en hvo op openbare scholen wordt geleverd door de fractie van de ChristenUnie.

Commissiemededeling uitbreiding bevoegdheden Europees Openbaar Ministerie tot grensoverschrijdende terroristische misdaden

De leden van de SP-fractie (Wezel) stellen schriftelijke vragen aan de Europese Commissie.

Programmabrief 'Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening 2018-2021'

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt de conceptbrief aan de staatssecretaris van EZK over de Programmabrief 'Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening 2018-2021' met de vragen van het lid Reuten (SP) vast.

Implementatie Vierde spoorwegpakket

Inbreng voor het verslag over de implementatie Vierde spoorwegpakket wordt geleverd door de fracties van CDA (Flierman), PVV (Van der Sluijs) en ChristenUnie (Kuiper).

Investeringsmogelijkheden medisch-specialistische zorg

Inbreng voor nader schriftelijk overleg over de brief van de minister van VWS van 14 december 2018 over de Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg wordt geleverd door de SP-fractie (Reuten).

Verslag nader schriftelijk overleg 29 november 2018 over achtste voortgangsverslag Europese Commissie uitvoering Europese Veiligheidsagenda

De leden van de PVV-fractie (Van Hattem) stellen heden schriftelijke vragen aan de Europese Commissie.

Verslag van de Eurogroep en Ecofin

De commissie Financiën besluit in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van het verslag van de Eurogroep en Ecofingroep van 3 en 4 december 2018. De leden van de fractie van de SP (Reuten) leveren hiervoor inbreng.

Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid verslag JBZ-Raad van 11 en 12 oktober 2018; Brief geannoteerde agenda JBZ-Raad van 6 en 7 december 2018

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de D66-fractie (Vink).

Overig

Mondeling overleg over Europees Semester 2019

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de commissie Financiën besluiten de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken en Klimaat uit te nodigen voor een mondeling overleg op 23 april 2019 over de in te dienen Stabiliteits- en Hervormingsprogramma's. De commissies hebben in dit stadium geen behoefte aan een schriftelijke voorbereiding hiervan.

Sociale media menu


Deel dit item:
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden