Nieuws uit de commissies dinsdag 23 april 2019De commissies van de Eerste Kamer hebben op dinsdag 23 april 2019 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat op de website van de Eerste Kamer in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Commissie Financiën in vergadering
Grotere versie foto

Verbeteren toezicht, opsporing, naleving en handhaving zorg

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt kennis van de brief van de minister voor Medische Zorg van 19 april 2019 en besluit de Voorzitter en het College van Senioren te adviseren het plenaire debat te hervatten, bij voorkeur op 28 mei 2019.

Klimaatwet; Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse

De commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit neemt kennis van de nota naar aanleiding van het verslag van de initiatiefnemers (34534, F) en de brief van de regering (34534, G). De schriftelijke voorbereiding van dit initiatiefvoorstel is hiermee afgerond. Het plenaire debat zal naar verwachting plaatsvinden op 21 mei 2019. De commissie besprak ook de mogelijkheid om, mocht het nodig zijn, het debat te laten aanvangen op 20 mei 2019.

Schriftelijke inbreng

Wet arbeidsmarkt in balans

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Van de Ven), het CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Rinnooy Kan), de SP (Köhler), de PvdA (Sent) en Groenlinks (Lintmeijer).

Wet gebruik passagiersgegevens bestrijding terroristische en ernstige misdrijven

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Vink), SP (Ruers), PvdA (Fiers), GroenLinks (Strik) en ChristenUnie (Bikker). De regering zal gevraagd worden de memorie van antwoord uiterlijk 10 mei 2019 de Kamer te doen toekomen, zodat de nadere procedure op 14 mei 2019 besproken kan worden. Eventuele inbreng voor verslag zal onmiddellijk op 14 mei 2019 geleverd worden.

Wijziging rentemaatstaf voor lening hoger onderwijs

Leden van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap leveren op 14 mei 2019 inbreng voor het verslag. Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag van de regering uiterlijk vrijdag 24 mei 2019, 12:00 uur, acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 28 mei 2019.

Brief minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid over afhankelijkheid en misbruik van arbeidsmigranten

Inbreng wordt geleverd door de leden van de SP-fractie (Overbeek). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de beide commissies worden voorgelegd.

Samenwerking in het Schelde-estuarium

Het lid Van Zandbrink (PvdA) geeft in de commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving aan op 14 mei 2019 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren inzake de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 18 april 2019 over de tweede evaluatie van de Vlaams-Nederlandse samenwerking in het Schelde-estuarium.

Hamerstukken

Wet implementatie prospectusverordening

De commissie Financiën brengt (blanco) eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Bescherming kinderen in een strafprocedure

De commissie Justitie en Veiligheid brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Divers

Verruiming bevoegdheid ontheffing te verlenen vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

De commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op een door de Voorzitter te bepalen datum plenair te behandelen, bij voorkeur nog in mei 2019 door de huidige Kamer.

Initiatiefvoorstel-Van Wijngaarden, Kuiken en Groothuizen Wet herziening partneralimentatie

De commissie Justitie en Veiligheid brengt eindverslag uit en stelt voor een plenair debat over het wetsvoorstel te houden op 20/21 mei 2019.

Wijziging Crisis- en herstelwet versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving bespreekt de nota naar aanleiding van het verslag. Zij verzoekt de commissievoorzitter bij de Kamervoorzitter en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te sonderen of het plenaire debat over het wetsvoorstel, dat thans geagendeerd staat voor 21 mei 2019, kan worden verplaatst naar 14 mei 2019. Dit in verband met het plenair afronden van de behandeling van een groot aantal wetsvoorstellen eind mei.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Commissie Financiën in vergadering
Afbeelding 1 - Commissie Financiën in vergadering