Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies dinsdag 10 maart 202011 maart 2020

Update 17 maart, 14.30 uur

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Meer afbeeldingen

De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 10 maart 2020 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

In verband met het sluiten van het Eerste Kamergebouw en het schrappen van de vergaderactiviteiten tot en met 6 april zijn afspraken gemaakt over digitale afhandeling van wetsvoorstellen.

Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA)

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking bespreekt de praktische en inhoudelijke kanten van de deskundigenbijeenkomst die zal worden verdeeld in thematische blokken. De griffie zal op basis van de toegezonden suggesties een voorstel aan de commissie voorleggen tijdens de eerstvolgende commissievergadering. De commissie besluit om de bijeenkomst in beginsel te plannen op dinsdag 12 mei 2020, waarbij dinsdag 7 april 2020 eveneens een optie is - indien dit praktisch nog haalbaar is.

Schriftelijke inbreng

Rapport bankenresolutie in Nederland

Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg met de minister van Financiën wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink) en FVD (Frentrop) gezamenlijk en GroenLinks (Karimi).

Rapport: Bankenresolutie in Nederland : voorbereiding op mogelijk falen van middelgrote en kleine banken door de DNB (Algemene Rekenkamer, 12 december 2019, 76 p.)PDF-document

Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

De fractie van de ChristenUnie (Ester) levert inbreng voor het verslag; de overige fracties sluiten zich hierbij aan. Daarnaast leveren de PvdA-fractie (Sent) aanvullende inbreng. De commissie overweegt voorts het plenair debat te houden op 7 april 2020 onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 20 maart 2020.

Wet toetreding zorgaanbieders

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport ziet af van het voornemen om de Raad van State om voorlichting te vragen. De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 24 maart 2020; daarbij wordt ook de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders betrokken.

Hamerstukken

Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

Divers

Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Naar aanleiding van de nadere memorie van antwoord besluiten de commissies Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving op 17 maart 2020 inbreng te leveren voor verslag. Het op deze datum onder voorbehoud geagendeerde plenaire debat over het wetsvoorstel, zal daardoor geen doorgang vinden. Op 17 maart 2020 zullen de commissies tevens een nieuw datumvoorstel voor het plenaire debat bespreken.

Initiatiefvoorstel-Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

De commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport stellen een conceptvoorlichtingsvraag aan de Raad van State vast en besluiten deze door te geleiden naar de Voorzitter met het oog op de plenaire vaststelling.

Wet digitale overheid

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken stelt prijs op een besloten technische briefing over het wetsvoorstel. Daarna wenst zij een openbare deskundigenbijeenkomst te houden.

Situatie aan de Turks-Griekse grens

De commissie Immigratie en Asiel/JBZ-Raad besluit de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid uit te nodigen voor een mondeling overleg inzake de stand van zaken van het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem in mei-juni 2020. Voorts besluit de commissie de brief van de minister van Buitenlandse zaken en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 3 maart 2020 bij dit mondeling overleg te betrekken.

Sociale media menu


Deel dit item:
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden