Nieuws uit de commissies dinsdag 23 juni 202024 juni 2020

De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 23 juni 2020 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Als gevolg van de anderhalvemetermaatregel heeft de Eerste Kamer ruimtetekort voor haar vergaderingen. Daarom kunnen EK-commissies sinds kort - tijdelijk en beperkt - ook vergaderen in de kelderzaal van de Ridderzaal.
Meer afbeeldingen

Schriftelijke inbreng

Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van de PvdA (Recourt) en ChristenUnie (Ester). De leden van de GroenLinks-fractie (Ganzevoort) sluiten zich aan bij de vragen van de PvdA. De commissie streeft zo mogelijk naar plenaire afhandeling van dit wetsvoorstel voor het zomerreces.

Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege verkiezing Eerste Kamer

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), PVV (Van Hattem), SP (Kox), PvdD (Nicolaï) en SGP (Schalk).

Herijking Grondwetsherzieningsprocedure

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdD (Nicolaï) en SGP (Schalk).

Ongeldig maken bepaalde getuigschriften vakbekwaamheid en nascholing van bestuurders van vrachtwagens of bussen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van FVD (Dessing) en PVV (Bezaan).

Derde incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluit heden inbreng te leveren voor verslag en verzoekt de regering de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk op vrijdag 26 juni 2020 aan de Kamer te doen toekomen. De fractie van GroenLinks (Kluit) levert inbreng voor verslag.

Gegevensgebruik in de zorg

Inbreng voor het nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de PvdA-fractie (Nooren), mede namens de fracties van GroenLinks, SP en SGP.

Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluit heden inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag en verzoekt de regering de nadere memorie van antwoord uiterlijk op vrijdag 26 juni 2020 aan de Kamer te doen toekomen. De fractie van Forum voor Democratie (Frentrop) levert inbreng voor nader voorlopig verslag.

Coronamaatregelen

Noodverordeningen inzake COVID-19 maatregelen

De commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken besluiten de inbreng voor nader schriftelijk overleg, in afwachting van de antwoorden op de schriftelijke vragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 mei 2020, aan te houden en de reacties op beide brieven op 30 juni 2020 in een gezamenlijke vergadering van de commissies VWS, J&V en BiZa/AZ ter bespreking te agenderen. Tevens besluiten de commissies de ministers van VWS, J&V en BZK uit te nodigen voor een mondeling overleg over de COVID-19 maatregelen op 7 juli 2020.

COVID-19 maatregelen volksgezondheid

De commissies besluiten de brief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 mei 2020, ervan uitgaande dat zij de beantwoording van die brief uiterlijk vrijdag 26 juni 2020 tegemoet kunnen zien, samen met het met de minister van Justitie en Veiligheid gevoerde schriftelijk overleg op 30 juni 2020 ter bespreking te agenderen in een gezamenlijke vergadering van de commissies VWS, J&V en BiZa/AZ. Tevens besluiten de commissies de ministers van VWS, J&V en BZK uit te nodigen voor een mondeling overleg over de COVID-19 maatregelen op 7 juli 2020.

Plenair debat

Wet hardheidsaanpassing Awir

De commissie Financiën brengt eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op 29/30 juni 2020. De commissie stelt de Voorzitter voor - in het geval stemming zou worden gevraagd - stemming op de dag van het debat te houden.

Wijziging van de Embryowet

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 30 juni 2020 in stemming te brengen.

Mondeling overleg

Voortgang en uitwerking Klimaatakkoord en (appreciatie) Green Deal

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voerde dinsdag 23 juni 2020 mondeling overleg met minister Wiebes (EZK) over de uitwerking van het Klimaatakkoord en de appreciatie van de Green Deal.

Hamerstukken

Tweede incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 inzake Noodpakket banen en economie

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Wet franchise

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen

De commissie Justitie en Veiligheid brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

Afschaffing rekentoets voortgezet onderwijs

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

Wet versterken positie mbo-studenten

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

Uitbreidingen toepassingsmogelijkheden Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

De commissie Justitie en Veiligheid brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

Divers

Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

De commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluiten de initiatiefnemers schriftelijk te verzoeken om een inhoudelijke appreciatie van de gevraagde voorlichting van de Raad van State.


Deel dit item:
Als gevolg van de anderhalvemetermaatregel heeft de Eerste Kamer ruimtetekort voor haar vergaderingen. Daarom kunnen EK-commissies sinds kort - tijdelijk en beperkt - ook vergaderen in de kelderzaal van de Ridderzaal.
Als gevolg van de anderhalvemetermaatregel heeft de Eerste Kamer ruimtetekort voor haar vergaderingen. Daarom kunnen EK-commissies sinds kort - tijdelijk en beperkt - ook vergaderen in de kelderzaal van de Ridderzaal.