Nieuws uit de commissies dinsdag 18 mei 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 18 mei 2021 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied

Naar aanleiding van de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 12 mei 2021 besluit de commissie Justitie en Veiligheid de verdere behandeling van het wetsvoorstel Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied aan te houden in afwachting van het aangekondigde afzonderlijke wetsvoorstel waarmee een strafuitsluitingsgrond in artikel 134b van het Wetboek van Strafrecht wordt geïntroduceerd. De commissie besluit de minister hierover een brief te sturen.

Initiatiefvoorstel-Van den Bosch en Van der Molen Vervallen verplicht voorzitterschap commissies door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken beraadt zich op voortzetting van het plenaire debat. De commissievoorzitter zal daartoe contact opnemen met de initiatiefnemer.

Schriftelijke inbreng

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoering van de motie-Van Pareren over de compensatie van Wajongers van wie het inkomen achteruitgaat

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de Fractie-Nanninga (Van Pareren) en de PvdA-fractie (Sent). De commissie besluit op 25 mei 2021 de conceptbrief te agenderen ter vaststelling.

EU-strategie rechten van kinderen

Commissiemededeling: EU-strategie voor de rechten van het kind

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de Fractie-Nanninga (Van Pareren) en de leden van de fracties van PVV (Van Kesteren), SP (Gerkens; waarbij de leden van de GroenLinks-fractie zich aansluiten) en ChristenUnie (Verkerk).

Commissiemededeling: Een farmaceutische strategie voor Europa

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport inzake rondetafelgesprekken leveringszekerheid

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de Fractie-Nanninga (Van Pareren) en de leden van de PVV-fractie (Van Kesteren).

Mededeling EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030

Brief Europese Commissie van 21 april 2021

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en PvdD (Prast).

Bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds

Brief van de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën van 9 april 2021 (35570 XIX, I)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de Partij voor de Dieren (Prast) en OSF (Raven).

COVID-19

Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van VVD (Keunen), CDA (Prins), GroenLinks (Kluit), D66 (Van der Voort), Fractie-Nanninga (Nanninga), PvdA (Karakus), SP (Janssen), ChristenUnie (Verkerk), PvdD (Nicolaï), 50PLUS (Baay-Timmerman) en SGP (Van Dijk).

Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag op vrijdag 21 mei 2021 kan het plenaire debat op 25 mei plaatsvinden. De commissies verzoeken voorts om tijdige ontvangst van relevante documenten ten behoeve van het plenaire debat op 25 mei 2021.

Quarantaineplicht voor inreizigers uit hoogrisicogebieden

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van VVD (Keunen), CDA (Prins), GroenLinks (De Boer), Fractie-Nanninga (Nanninga), PvdA (Karakus), SP (Janssen), ChristenUnie (Verkerk), PvdD (Nicolaï), 50PLUS (Baay-Timmerman) en SGP (Van Dijk).

Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag op vrijdag 21 mei 2021 kan het plenaire debat op 25 mei plaatsvinden. De commissies verzoeken voorts om tijdige ontvangst van relevante documenten ten behoeve van het plenaire debat op 25 mei 2021.

Verslag schriftelijk overleg met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de stand van zaken COVID-19 en over gewetensbezwaren en vaccinatie

De leden van de fractie van GroenLinks (De Boer) leveren inbreng voor nader schriftelijk overleg.

Plenair

Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

De commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluiten de Kamervoorzitter te verzoeken het initiatiefwetsvoorstel 35049 opnieuw te agenderen voor plenaire behandeling. De commissies prefereren dit wetsvoorstel voor het zomerreces af te handelen.

Samenvoeging gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt eindverslag uit. Zij streeft ernaar het wetsvoorstel voor het zomerreces plenair af te handelen tezamen met een door de regering in het vooruitzicht gestelde novelle.

Herindeling gemeenten Amsterdam en Weesp

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken stelt eindverslag vast onder voorbehoud van plenaire behandeling.

Hamerstukken

Uitvoering herziene Europese diergezondheidswetgeving

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Divers

Versterking gebouwen in de provincie Groningen

Naar aanleiding van de memorie van antwoord en de daarin opgenomen uiteenzetting over twee aangenomen amendementen (35603, nrs. 38 en 68), besluiten de commissies Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken op 1 juni 2021 inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag. Zij verzoeken ambtelijk na te gaan wat mogelijke gevolgen zouden zijn indien het wetsvoorstel niet voor de beoogde datum van inwerkingtreding, 1 juli 2021, in stemming wordt gebracht.

Werkwijze AIVD en MIVD in verband met Wiv2017

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken voerde een besloten, informeel gesprek met de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst over hun werkwijze in het kader van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 en het toezicht hierop.


Deel dit item: