Nieuws uit de commissies van 21 juni 2022De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 21 juni 2022 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Commissiekamer 1
Meer afbeeldingen

Inwerkingtreding Omgevingswet

De commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bespreken het mondeling overleg over de Omgevingswet dat zij in de ochtend hadden met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening na. De commissies besluiten de Voorzitter van de Kamer te verzoeken op korte termijn een kort plenair debat in te plannen om gelegenheid te geven voor het indienen van een of meer moties.


Schriftelijke inbreng

Initiatiefvoorstel-Bromet en Tjeerd de Groot over schrappen geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip), CDA (Atsma), PVV (Bezaan), ChristenUnie (Verkerk), PvdD (Koffeman), 50PLUS (Baay), SGP (Van Dijk) en OSF (Raven). De commissie besluit voorts het onderwerp kort voor het zomerreces opnieuw ter bespreking te agenderen om te bezien of een deskundigenbijeenkomst wenselijk is.

Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van het CDA (Rietkerk) en door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort) en de PvdA (Fiers) gezamenlijk. De regering wordt gevraagd de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 24 juni 2022 toe te zenden, opdat de commissie op 28 juni 2022 een voorstel kan doen voor de plenaire afhandeling van het wetsvoorstel vóór het aanstaande zomerreces, zoals verzocht door de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs (36106, A).

Deelrapporten onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden

Verslag schriftelijk overleg

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en PvdD (Koffeman) gezamenlijk.

Beleidsinzet biogrondstoffen

Brief van de minister voor Klimaat en Energie en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 19 mei 2022

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties PvdD (Koffeman) en SGP (Schalk).

Toepassen rijkscoördinatieregeling op landelijke infrastructuur transport waterstofgas

Brief van de minister voor Klimaat en Energie van 3 juni 2022

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties GroenLinks (Kluit) en PvdD (Koffeman).

Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

Verslag nader schriftelijk overleg (34902, Q) en brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 16 september 2021 (34902, R)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie PVV (Van Hattem).

Aanpak witwassen en terrorismefinanciering

Brief van de minister van Financiën en de minister van Justitie en Veiligheid ter aanbieding van onderzoeksrapporten rond de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van het CDA (Essers) en de PvdD (Prast).

Beleidsprogramma ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Brief van de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het beleidsprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van 17 mei 2022 (35925, XII, D) wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit).

Bankenpakket 2021

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën inzake het Bankenpakket 2021; Bankenpakket 2021 (COM(2021)663, 664, 665)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Prast).

Aandelenemissie Air France-KLM

Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake aandelenemissie Air  France -KLM

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Prast).

JBZ-Raad

Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad van 9-10 juni 2022;

Brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake voortgang en kabinetsinzet Europees asiel- en migratiepact

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van J&V, de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van de brief van 30 mei 2022 (32317, NC) en de brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van de brief van 3 juni 2022 (32317, ND) wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).


Europa

Richtlijn langdurig ingezetenen

EU-voorstellen inzake herziening van Richtlijn 2003/109/EG betreffende langdurig ingezetenen en Richtlijn 2011/98/EU betreffende de gecombineerde vergunning

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de voorstellen COM(2022)650 en COM(2022)655 wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en de PvdA (Vos) gezamenlijk en de PVV (Van Hattem).

EU-voorstel inzake digitalisering van visumprocedures

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van voorstel COM(2022)658 wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en de PvdA (Vos) gezamenlijk.


Plenair

Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA);

Goedkeuring Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking besluit in meerderheid om voor te stellen het plenair debat inzake het CETA-wetsvoorstel (35154) en inzake het wetsvoorstel Goedkeuring Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada (35155) te houden op dinsdag 12 juli of maandag 11 juli 2022. Mocht blijken dat wegens (spoed)wetgeving een debat op deze data niet mogelijk is, heeft de commissie de voorkeur voor een plenair debat zo snel mogelijk na het zomerreces.


Divers

Mondeling overleg over inwerkingtreding Omgevingswet

De commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hielden een mondeling overleg met minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Gesprek met Raad van State over onafhankelijk begrotingstoezicht

De commissie Financiën voerde een openbaar gesprek met de Raad van State in het kader van het onafhankelijk begrotingstoezicht. Hiervoor waren namens de Raad van State aanwezig: Th.C. de Graaf, vice-president, R. van Zwol en G.J.J Heerma van Voss.

Mondeling overleg over Defensienota 2022

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking hield een mondeling overleg met minister Ollongren en de staatssecretaris Van der Maat van Defensie over de Defensienota 2022

Kennismakingsgesprek minister voor Klimaat en Energie

De commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voerde een kennismakingsgesprek met minister Jetten voor Klimaat en Energie.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Commissiekamer 1
Afbeelding 1 - Commissiekamer 1