Nieuws uit de commissies van 22 november 2022De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 22 november 2022 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.


Commissiekamer Eerste Kamer
Grotere versie foto
Schriftelijke inbreng

Adviescollege ICT-toetsing; Omgevingsrecht

De commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) stellen vast dat de inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO naar aanleiding van de brieven van 17 oktober 2022 (33118/34986, EN) en 28 oktober 2022 (33118/34986, EO) heden wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Nicolaï). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

NOW; Noodpakket banen en economie

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt vast dat inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van het CDA (Oomen-Ruijten).

Structuurvisie Windenergie op land

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) stelt vast dat inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W naar aanleiding van de brief van 21 oktober 2022 heden wordt geleverd door de fracties van GroenLinks en PvdA gezamenlijk (Kluit/Karakus). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

Beleidsprogramma en Begrotingsstaten ministerie Infrastructuur en Waterstaat

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) stelt vast dat inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W naar aanleiding van de brief van 18 oktober 2022 heden wordt geleverd door de fracties van GroenLinks en de PvdA gezamenlijk (Kluit/Karakus) en de PvdD (Nicolaï). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) stelt vast dat inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W naar aanleiding van de brief van 7 juni 2022 heden wordt geleverd door de fracties van GroenLinks en de PvdA gezamenlijk (Kluit/Karakus). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

Brief van de minister van BZK over onderzoek naar hardvochtigheden in wetgeving

De commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) stelt vast dat inbreng voor schriftelijk overleg geleverd wordt door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort) en de PvdD (Nicolaï).

Actieve openbaarmaking onderliggende departementale nota's; artikel 68 Grondwet

De commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) stelt vast dat inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Nicolai).

Openbaarmaking verslagen klimaatakkoord

De commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) stelt vast dat inbreng voor nader schrijftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

Belastingplan 2023

De commissie Financiën (FIN) stelt vast dat de inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink), het CDA (Essers), GroenLinks (De Boer) en de PvdA (Crone) gezamenlijk, D66 (Van der Voort), 50PLUS (Van Rooijen) en de SGP (Schalk).

Wet rechtsherstel box 3

De commissie Financiën (FIN) stelt vast dat de inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink), het CDA (Essers) en D66 (Van der Voort) en de Fractie-Frentrop (Frentrop).

Overbruggingswet box 3

De commissie Financiën (FIN) stelt vast dat de inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink) en het CDA (Essers).

Wet minimum CO2-prijs industrie

De commissie Financiën (FIN) stelt vast dat de inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink), GroenLinks (De Boer) en de PvdA (Crone) gezamenlijk en de PVV (Van Strien).

Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel

De commissie Financiën (FIN) stelt vast dat de inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de PVV (Van Strien) en 50PLUS (Van Rooijen).

Fiscale verzamelwet 2023

De commissie Financiën (FIN) stelt vast dat de inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van het CDA (Essers) en de Fractie-Nanninga (Van der Linden).

Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie

De commissie Financiën (FIN) stelt vast dat de inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink) en het CDA (Essers).

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

De commissie Financiën (FIN) stelt vast dat de inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de CDA-fractie (Essers).


Plenair

Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen

De commissie Financiën (FIN) brengt eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op 12/13 december 2022.


Hamerstuk

Verbetering regeling loonkostensubsidie voor breed offensief arbeidsbeperkten

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Zevende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 (waterstof)

De commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.


Europa

EU-voorstel voor een aanbeveling inzake minimuminkomen

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besluit het EU-voorstel opnieuw te agenderen na behandeling van het BNC-fiche op 6 december 2022 in de Tweede Kamer (commissie SZW).


Divers

Kennismakingsgesprek minister LNV

De commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) inventariseert de onderwerpen voor het kennismakingsgesprek met de minister van LNV op 29 november 2022.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Commissiekamer Eerste Kamer
Afbeelding 1 - Commissiekamer Eerste Kamer