Stemgedrag Drs. D. Rookmaker (Fractie-Otten)Voor173Tegen34

 • Tegen
  28 januari 2020 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 (najaarsnota) (35.350 XVII)
 • Voor
  28 januari 2020 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Infrastructuurfonds 2019 (najaarsnota) (35.350 A)
 • Voor
  28 januari 2020 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat provinciefonds 2019 (najaarsnota) (35.350 C)
 • Voor
  28 januari 2020 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Deltafonds 2019 (najaarsnota) (35.350 J)
 • Voor
  21 januari 2020 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2019 (najaarsnota) (35.350 B)
 • Voor
  21 januari 2020 (Hamerstuk)
  Verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar (35.268)
 • Voor
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over openheid en toegankelijkheid over de onderbouwing van stikstofrekenmodellen (35.347, M)
 • Voor
  17 december 2019 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over geschikte woningen voor ouderen (35.347, L)
 • Tegen
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Pijlman (D66) c.s. over het ontzien van kringlooplandbouwbedrijven bij toekomstige beleidsvoorstellen (35.347, K)
 • Voor
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Spoedwet aanpak stikstof (35.347)
 • Tegen
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Pareren (FVD) c.s. over het betrekken van andere infrastructurele projecten en institutionele bouw bij verruimde maatregelen (35.347, J)
 • Tegen
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Pareren (FVD) c.s. over reeds vergunde emissierechten (35.347, I)
 • Tegen
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Pareren (FVD) c.s. over een transparant meet- en monitoringnetwerk aangaande stikstofemissie (35.347, H)
 • Tegen
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Pareren (FVD) c.s. over een ondergrens voor de drempelwaarde (35.347, G)
 • Tegen
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over nieuwe structurele investeringen in het onderwijs (35.300 VIII, D)
 • Tegen
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Vos (PvdA) c.s. over het erkennen dat de huidige loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs een belangrijke oorzaak is van het tekort aan leraren in het primair onderwijs (35.300 VIII, E)
 • Tegen
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Vos (PvdA) c.s. over het dichten van de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs (35.300 VIII, F)
 • Voor
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 (35.300 VIII)
 • Tegen
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over een specifiek tijdpad om te voldoen aan de reguliere normen uit de Nitraatrichtlijn (35.233, F)
 • Tegen
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over het uitwerken van meerdere beleidsopties die uitgaan van afbouw van de derogaties (35.233, E)
 • Voor
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatie zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (35.233)
 • Voor
  17 december 2019 (Hamerstuk)
  Uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen (35.262)
 • Voor
  17 december 2019 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Republiek Armenië (35.279)
 • Tegen
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Brief regering; Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project militair radarstation Herwijnen (EK 31.936 I / TK)
 • Voor
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-De Vries (Fractie-Otten) c.s. over de mogelijkheden om tot een Radar-Ruil te komen (31.936, P)