Stemming moties, ingediend bij de Algemene politieke beschouwingenVerslag van de vergadering van 5 november 2019 (2019/2020 nr. 5)

Aanvang: 13.33 uur
Status: gerectificeerd


 • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemmingen moties Algemene Politieke Beschouwingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen,

te weten:

 • de motie-Faber-van de Klashorst c.s. over politieke ambtsdragers die de wet niet uitvoeren (35300, letter A);
 • de motie-Rosenmöller c.s. over onafhankelijk onderzoek naar de versterking van de rechtsstaat (35300, letter C);
 • de motie-Vos c.s. over structurele toevoeging van geld aan de Onderwijsbegroting om lonen gelijk te trekken (35300, letter D);
 • de motie-Koffeman c.s. over opnemen van krimp van de veestapel als beleidsinstrument in het stikstofreductiebeleid (35300, letter E);
 • de motie-Koffeman c.s. over het stopzetten van geplande subsidies voor houtgestookte biomassacentrales (35300, letter F);
 • de motie-Koffeman c.s. over het Systeem Risico Indicatie (SyRI) (35300, letter G);
 • de motie-Otten c.s. over rationalisatie van de Natura 2000-gebieden (35300, letter H);
 • de motie-Otten c.s. over een quickscan naar vergelijkbare risico's PAS (35300, letter I);
 • de motie-Otten c.s. over een significante lastenverlichting voor werkenden en ouderen (35300, letter J);
 • de motie-Van Rooijen c.s. over de ouderenkorting (35300, letter K);
 • de motie-Schalk c.s. over opschorting van het wetgevingsproces met betrekking tot de verkiezing van de Eerste Kamer (35300, letter L);
 • de gewijzigde motie-Gerbrandy c.s. over de verhuurderheffing (35300, letter M, was letter B).

Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen over twaalf moties die vorige week zijn ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Ik heet de minister voor Medische Zorg en Sport van harte welkom bij deze stemmingen. Hij is daarbij aanwezig namens de regering. Wederom van harte welkom, want u was er daarnet ook al.

Ik heb begrepen dat zowel de heer Gerbrandy als de heer Koffeman een punt van orde heeft met betrekking tot de moties. De heer Gerbrandy.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Gerbrandy (OSF):

Voorzitter. Ik wil graag mijn motie onder letter M (35300) aanhouden en om een derde termijn verzoeken.

De voorzitter:

Kan de Kamer instemmen met dit verzoek? Dat is het geval. Het voorstel is om die derde termijn volgende week te houden en te zorgen voor een vertegenwoordiging vanuit de regering om zo nodig te reageren.

Op verzoek van de heer Gerbrandy stel ik voor zijn gewijzigde motie (35300, letter M, was letter B) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De heer Koffeman, ga uw gang.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Koffeman (PvdD):

Voorzitter. Ik vind het een heel goed idee van mijn collega. Ik wil graag hetzelfde doen. Daarom wil ik de motie onder letter F (35300) ook graag aanhouden en volgende week een derde termijn houden voor een gewijzigde motie.

De voorzitter:

Ik begreep dat u nog een motie had waarover u iets wilde zeggen?

De heer Koffeman (PvdD):

Ja, dat is een hele goede. Dat is de motie onder letter G (35300). Die wil ik graag aanhouden op verzoek van de regering.

De voorzitter:

Is er toestemming van de aanwezigen voor de derde termijn voor de moties volgende week met dezelfde procedure als we net voorgesteld hebben bij de motie van de OSF? Daarna zal de regering dan in derde termijn reageren. In het College van Senioren hebben we afgesproken dat we volgende week aansluitend stemming zullen hebben over de gewijzigde moties. Kan de Kamer zich daarin vinden? Dat is het geval.

Op verzoek van de heer Koffeman stel ik voor zijn moties (35300, letters F en G) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

We gaan verder met de stemming over de overige moties. We hebben zojuist in het College van Senioren afgesproken om stemverklaringen in één keer af te leggen over alle moties die nog in stemming worden gebracht. Wil iemand gebruikmaken van die mogelijkheid? Dat is het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Jorritsma van de VVD. Ga uw gang.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):

Voorzitter. Ik loop ze even langs. De VVD zal tegen de motie onder letter A stemmen. Op alle bestuurders rust de plicht om inspanningen te verrichten om aangenomen wetten te handhaven, maar bij wetshandhaving zullen, zoals mevrouw Faber weet, altijd prioriteiten moeten worden gesteld.

De motie onder van de heer Rosenmöller c.s. letter C over een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheden en de condities waaronder de continuïteit van de politie, het Openbaar Minister en de rechtspraak. Gezien de ondertekening schat mijn fractie in dat die motie aanvaard wordt. Toch zullen wij die niet steunen, hoewel wij voorstander zijn van continuïteit van de bekostiging van politie, Openbaar Ministerie en rechtspraak. Wij denken echter dat wij daar geen onafhankelijk onderzoek meer voor nodig hebben. Continuïteit van de bekostiging is het beste gediend als partijen er voldoende prioriteit aan geven. Op ons kunt u rekenen.

Dan de motie van mevrouw Vos onder letter D over structureel geld voor leraren in basisonderwijs en speciaal onderwijs. Wij stemmen tegen deze motie, omdat het lerarentekort niet alleen met meer geld kan worden opgelost en evenmin door het gelijktrekken van de lonen. Daarnaast heeft het kabinet veel geld toegevoegd aan de onderwijsbegroting en gisteren ook nog eens 460 miljoen extra beschikbaar gesteld.

De motie-Koffeman over de krimp van de veestapel wijst één maatregel aan die gebruikt moet worden om het stikstofreductiebeleid vorm te geven. Dat is ons veel te beperkt. Wij sluiten geen maatregelen uit, maar willen zoeken naar maatregelen die het probleem oplossen, met een zo klein mogelijke schade voor onze economie, inclusief de agrarische sector. Daarom stemmen wij tegen deze motie.

De motie van de heer Otten onder letter H over Natura 2000 is op zich een sympathieke motie. Ik sluit zeker niet uit dat dit voor de lange termijn een van de oplossingen is. Omdat hij voor de korte termijn helemaal niets oplost en er nog nieuwe voorstellen voor de lange termijn komen, zullen wij deze nu niet steunen. Misschien kan de motie worden aangehouden.

De motie-Otten over een lijst van risico's zullen wij niet steunen, omdat wij denken dat, nadat je je huis hebt voorzien van anti-inbraakvoorzieningen, je een lijst publiceert met welke plekken er nu nog zijn die de inbreker kan vinden. Bovendien had je, als je die zwakke plekken nu al zou kennen, die ook al aangepakt.

De motie van de heer Otten onder letter J om voor het komende jaar nog een verdere lastenverlichting te onderzoeken, zullen wij niet steunen, omdat blijkens het debat dat de heer Otten hier met de minister-president voerde, gekozen wordt voor het verder laten oplopen van de staatsschuld, dus door meer te lenen een structurele verdere lastenverlichting te financieren.

Ook de motie van de heer Van Rooijen onder letter K zullen wij niet steunen. Wij vinden het huidige pakket evenwichtig en zullen er trouwens tijdens de behandeling van het Belastingplan en de Financiële Beschouwingen meer over zeggen. Ten aanzien van de komende jaren zal de VVD-fractie elke keer het totale pakket wegen.

Dan de motie van de heer Schalk c.s. Wij zullen die niet steunen, omdat de VVD-fractie vindt dat de regering en de Tweede Kamer, naast onze eigen Kamer hier, hun eigen tempo moeten kunnen kiezen. Natuurlijk vindt de VVD-fractie het het beste als het kabinet de wetsvoorstellen die al in consultatie zijn eerst indient nadat de tweede appreciatie is verschenen en liefst besproken, maar het gaat ons te ver om als Eerste Kamer de regering en de Tweede Kamer opdracht te geven.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. Mevrouw Bredenoord.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Bredenoord (D66):

Voorzitter. De fractie van D66 steunt de motie-Rosenmöller. Die is in lijn met de motie-Backer die is aangenomen tijdens het laatste debat over de staat van de rechtsstaat. De overige moties zullen wij niet steunen. Ik ga ze niet allemaal langslopen. Graag licht ik alleen de motie-Vos nog even toe. Wij vinden deze motie sympathiek maar ongedekt. Bovendien is er deze week extra geld door het kabinet beschikbaar gesteld. Wij gaan ervan uit dat deze middelen uiteindelijk structureel worden gemaakt, maar dat is meer iets voor de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. De heer Kox.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Kox (SP):

Voorzitter. De SP-fractie zal voor alle moties stemmen, sommige heel enthousiast, sommige iets minder enthousiast, met uitzondering van een drietal moties. We zullen tegen de motie van mevrouw Faber stemmen, omdat de positie van politieke ambtsdragers geregeld is in wetten en de Grondwet en wij het iets te ver vinden gaan om bij motie de wet en de Grondwet aan de kant te zetten.

Wij stemmen tegen de motie van collega Otten onder letter H, omdat rationalisatie van Natura 2000-gebieden ons een eufemisme lijkt voor hakken en schrappen. Daar zijn wij niet voor.

Wij zullen tegen de motie van de heer Otten onder letter I stemmen. Een uitputtende lijst van vergelijkbare risico's lijkt ons de kwadratuur van de cirkel. Laten we eerst maar eens gewoon de normale risico's in beeld brengen.

De voorzitter:

Dank u wel. De heer Van Rooijen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Een stemverklaring over één motie, de motie van mevrouw Vos onder letter D. Wij zijn het eens met het structureel verhogen van het budget voor basis- en speciaal voortgezet onderwijs, maar een gelijkstelling met het voortgezet onderwijs vindt mijn fractie te ver gaan. Wij zullen tegen de motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel. Mevrouw Vos.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Vos (PvdA):

Voorzitter. Ik wil graag namens mijn fractie over twee moties een opmerking maken. Als eerste de motie-Koffeman over de krimp van de veestapel. Wij stemmen voor deze motie, maar willen daar de volgende opmerking bij maken. We moeten zeker minder stikstof uitstoten en de krimp van de veestapel zal een resultaat zijn van de maatregelen die moeten worden genomen, maar de PvdA-fractie vindt het wel van belang om te stellen dat de boeren op een sociale wijze moeten worden uitgekocht, inclusief hun emissierechten.

Dan heb ik nog een opmerking over de motie-Otten over die uitputtende lijst van vergelijkbare risico's naar aanleiding van de PAS-crisis. Wij hebben dezelfde zorgen als de fractie-Otten over de PAS-crisis, maar het nu opstellen van een lijst met vergelijkbare risico's is naar onze mening niet mogelijk. Wij gaan er overigens van uit dat de regering elk mogelijk vergelijkbaar risico wel direct meldt en serieus neemt, want niemand wil ooit nog in zo'n clustercrisis terechtkomen.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik kijk even rond. Mevrouw Faber, ga uw gang.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Dank u, voorzitter. Allereerst een toelichting op de motie-Schalk c.s. De PVV-fractie is van mening dat het in eerste instantie de taak van de Eerste Kamer is om wetsvoorstellen te beoordelen, en niet zozeer om te debatteren over een rapport. Het wachten is op wetgeving waaraan dit rapport ten grondslag ligt. Dan zijn wij pas aan zet om het debat te voeren. Wij zullen dan ook tegenstemmen.

De motie-Vos c.s. onder letter D vraagt om gelijkstelling van basisonderwijs en middelbaar onderwijs qua salariëring. Dat gaat ons te ver. Wij zullen dan ook tegenstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan gaan wij over tot de stemmingen. Ik zal de moties voorlezen, ook de moties die niet in stemming worden gebracht.

Over alle moties stemmen wij bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Faber-van de Klashorst c.s. (35300, letter A).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP, D66 en Fractie-Otten ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rosenmöller c.s. (35300, letter C).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP, D66 en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, de PVV en FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vos c.s. (35300, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de OSF en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, het CDA, 50PLUS, D66, de PVV, FvD en Fractie-Otten ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

We hebben even problemen om de telling bij te houden, dus ik ga even helpen. Moment.

Dan komen we op de volgende motie.

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (35300, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, 50PLUS, de OSF, D66, de PVV, FvD en Fractie-Otten ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De motie van de heer Koffeman onder letter F komt dit keer niet in stemming. Dat geldt ook voor de motie onder letter G van de heer Koffeman.

In stemming komt de motie-Otten c.s. (35300, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de PVV, FvD en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Otten c.s. (35300, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, FvD en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, de SP, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Otten c.s. (35300, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van 50PLUS, de OSF, de PVV, FvD en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, de SP en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Rooijen c.s. (35300, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP, de PVV, FvD en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schalk c.s. (35300, letter L).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP, FvD en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde is de voortgezette behandeling van het wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen.

Ik merk op dat het debat iets sneller loopt dan we dachten, dus we proberen het debat over het protocol te vervroegen naar 16.00 uur, mits de bewindspersonen tijdig beschikbaar zijn. Dat zijn we aan het uitzoeken.

Het debat over de quotumheffing komt daarna, dus we proberen de plenaire behandeling in te korten, zodat we aan het einde van de dag iets eerder klaar zijn.

We moeten nog even wachten op de minister van Justitie en Veiligheid.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.