Stemming moties Algemene Politieke BeschouwingenVerslag van de vergadering van 3 november 2020 (2020/2021 nr. 8)

Aanvang: 13.32 uur
Status: gecorrigeerd


 • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemmingen moties Algemene Politieke Beschouwingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen,

te weten:

 • de motie-Frentrop c.s. over het in EU-verband overeengekomen herstelpakket (35570, letter D);
 • de motie-Rosenmöller/Jorritsma-Lebbink c.s. over parlementair onderzoek met betrekking tot discriminatie (35570, letter E);
 • de motie-Faber-van de Klashorst c.s. over het schrappen van de vrijwillige bijdrage aan de Verenigde Naties (35570, letter F);
 • de motie-Kox c.s. over de financiële waardering voor zorgverleners (35570, letter G);
 • de motie-Van Rooijen c.s. over pensioenkortingen (35570, letter I);
 • de motie-Van Rooijen c.s. over indexatie van pensioenen (35570, letter J);
 • de motie-Van Rooijen c.s. over het in dezelfde mate laten stijgen van de arbeidskorting en de ouderenkorting (35570, letter K);
 • de motie-Otten c.s. over uitstel van belastingbetaling door ondernemers (35570, letter L);
 • de motie-Otten c.s. over overtollige liquiditeiten bij zorgverzekeraars (35570, letter N);
 • de motie-Gerbrandy c.s. over de verhuurderheffing (35570, letter O);
 • de motie-Gerbrandy over onderzoek naar een basisinkomen voor alle Nederlanders (35570, letter P).

(Zie vergadering van 27 oktober 2020.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heet de minister van Buitenlande Zaken, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, nogmaals van harte welkom. We stemmen over moties die vorige week tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen zijn ingediend.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Voordat wij gaan stemmen, geef ik het woord aan de heer Van Rooijen en daarna aan de heer Otten over een aantal moties. Allereerst de heer Van Rooijen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. U ziet dat ik er toch ben, ondanks de verhindering vanochtend. Ik wil vragen de moties aan te houden onder de aanduidingen Izaak, Johan, Karel — I, J, K — over geen kortingen, wel indexatie en een hogere ouderenkorting.

De voorzitter:

Dank u wel meneer Van Rooijen. We zijn blij dat u er bent.

Op verzoek van de heer Van Rooijen stel ik voor zijn moties (35570, letters I, J en K) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik het woord aan de heer Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Ik wil graag de motie 35570, letter N, aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Otten stel ik voor zijn motie (35570, letter N) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten.

Allereerst de motie 35570, letter D, motie van het lid Frentrop c.s. over het in EU-verband overeengekomen herstelpakket. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen over deze motie, desgewenst in combinatie met andere moties?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Schalk.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schalk (SGP):

Voorzitter. Laat ik beginnen met te bedanken voor de leuke geste, een lappie van de Eerste Kamer. Ten aanzien van de motie-Frentrop: mijn fractie zou de constateringen niet voor haar rekening willen nemen, maar het dictum wel. Vandaar dat de SGP deze motie zal steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schalk. Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen op dit moment? Dat is niet het geval. Wij stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn gaan staan?

In stemming komt de motie-Frentrop c.s. over het in EU-verband overeengekomen herstelpakket (35570, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, FvD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Vervolgens de motie 35570, letter E, de motie van de leden Rosenmöller en Jorritsma-Lebbink c.s. over parlementair onderzoek met betrekking tot discriminatie. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Frentrop.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Frentrop (FvD):

Voorzitter. De fractie van Forum voor Democratie wil deze motie steunen omdat in het debat is toegezegd dat het onderwerp discriminatie heel breed getrokken gaat worden, zodat onder het onderzoek ook de mogelijke discriminatie van blanken/witten of discriminatie op basis van politieke kleur valt. Maar dit is mede omdat in het debat is toegezegd dat het onderwerp discriminatie heel breed getrokken gaat worden zodat mogelijke discriminatie van blanken/witten en discriminatie op basis van politieke kleur ook onder het onderzoek gaan vallen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Frentrop. De heer Schalk.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schalk (SGP):

Voorzitter. De fractie van de SGP is absoluut tegen discriminatie, maar wij hebben nu zonder goed onderling debat het gevoel dat we de fuik van een tijdelijke bijzondere commissie inzwemmen, die is gericht op vraagstelling, reikwijdte en noodzakelijkheid van het bedoelde parlementaire onderzoek. Dan is het besluiten over een parlementair onderzoek eigenlijk een bijna gelopen race. Mijn fractie zal dat niet kunnen steunen. Maar evenals destijds bij de staatscommissie zal de fractie van de SGP, als deze motie wordt aanvaard en het onderzoek zal gaan plaatsvinden, zich uiteraard constructief opstellen. Immers, wij vinden discriminatie verwerpelijk.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schalk. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Rosenmöller/Jorritsma-Lebbing c.s. over parlementair onderzoek met betrekking tot discriminatie (35570, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, FvD, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Vervolgens de motie 35570, letter F, de motie van het lid Faber-Van de Klashorst c.s. over het schrappen van de vrijwillige bijdrage aan de Verenigde Naties.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Faber-Van de Klashorst c.s. over het schrappen van de vrijwillige bijdrage aan de Verenigde Naties (35570, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van FvD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Vervolgens de motie 35570, letter G, de motie van het lid Kox c.s. over de financiële waardering voor zorgverleners.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Frentrop.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Frentrop (FvD):

Voorzitter. De fractie van Forum voor Democratie zal voor de motie stemmen, omdat wij de financiële waardering voor zorgverleners heel erg belangrijk vinden en omdat er is gezegd dat de kosten niet door de huidige belastingen of door een hogere ziektekostenpremie zullen worden gedekt, maar dat dekking zal worden gevonden binnen de begroting van het ministerie van Gezondheid.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Frentrop. Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Kox c.s. over de financiële waardering voor zorgverleners (35570, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, FvD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, de PVV en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, D66 en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Vervolgens de motie 35570, letter L, de motie van het lid Otten c.s. over uitstel van belastingbetaling door ondernemers.

Wenst een van de leden een stemverklaring afleggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Otten c.s. over uitstel van belastingbetaling door ondernemers (35570, letter L).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Vervolgens de motie 35570, letter O, de motie van het lid Gerbrandy c.s. over de verhuurderheffing. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Dank u, voorzitter. De PVV is voor vermindering of afschaffing van de verhuurderheffing, maar dan wel om het woningtekort op te lossen en niet om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarom zijn wij tegen.

De voorzitter:

Dank u, mevrouw Faber. De heer Van der Linden namens Forum voor Democratie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van der Linden (FvD):

De woningnood, het tekort aan betaalbare woningen, is een van de grote uitdagingen van deze tijd. De oorzaak daarvan ligt niet in de verhuurderheffing. De kernoorzaken zijn immigratie en de daaraan gekoppelde verplichting tot huisvesting van statushouders in gemeenten, en het klimaatbeleid, waardoor nieuwbouw onbetaalbaar wordt. Daar moeten we wat aan doen. Het afschaffen van de verhuurderheffing — dat hebben wij gehoord — leidt er alleen maar toe dat corporaties nog meer klimaatbeleid gaan uitvoeren. Daarom zijn wij tegen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van der Linden. Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Gerbrandy c.s. over de verhuurdersheffing (35570, letter O).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, FvD, de VVD, Fractie-Otten, D66, de PVV en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Vervolgens, en ten slotte, de stemming over de motie 35570, letter P, de motie van het lid Gerbrandy over onderzoek naar een basisinkomen voor alle Nederlanders. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Gerbrandy over onderzoek naar een basisinkomen voor alle Nederlanders (35570, letter P).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, FvD, de VVD, Fractie-Otten, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Daarmee zijn we aan het einde van de stemmingen gekomen. De heer Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Nu mijn motie 35570 onder letter L voor uitstel van belastingbetaling voor mkb'ers en zzp'ers met algemene stemmen is aangenomen, zou ik graag willen verzoeken om een brief van de regering dat dit op korte termijn uitvoering kan krijgen. Kunt u daarvoor zorgdragen? Iets dergelijks is toen door de minister-president in zijn beantwoording toegezegd.

De voorzitter:

We nemen uw verzoek in overweging en kijken wat we kunnen doen. We koppelen dat naar u terug.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten.