33.988

Verzamelwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015Dit voorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wijzigingen betreffen met name het gebied van de socialezekerheidswetgeving. Ook zijn enkele wijzigingen van hoofdzakelijk technische aard op de terreinen van arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en kinderopvang opgenomen. Het gaat hierbij om tekstuele aanpassingen, technische verbeteringen en verheldering van bepaalde punten. Tot slot dienen enkele voorstellen ter verduidelijking en nadere invulling van eerder gemaakte beleidskeuzes en het herstellen van omissies.

Met de eerste nota van wijziging (TK 33.988, nr. 6) is ook een wijziging op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opgenomen. Het betreft een wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) voor het geval de Wet langdurige zorg niet in werking kan treden op de beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2015.

Door de vierde nota van wijziging (TK 33.988, nr. 18) bevat het voorstel wijzigingen die samenhangen met het intrekken van het wetsvoorstel Tijdelijke bepalingen in verband met de instelling van een deelfonds sociaal domein (33.935). De vierde nota van wijziging voorziet ook in de intrekking van de Wet participatiebudget (31.567).


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.988, A) is op 13 november 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet, 50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 november 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

16 juli 2014

titel

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-53] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-53] documenten