E170020
  ruit icoon
Laatste revisie: 09-09-2021

E170020 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betalingHet richtlijnvoorstel bevat nieuwe regels voor de interoperabiliteit van elektronische tolheffing en moet de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Europese Unie vergemakkelijken.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.

nationaal

Op 31 oktober 2017 besloten de commissies IMRO en EZ om het verslag van het schriftelijk overleg met de regering inzake het Europese mobiliteitspakket voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 14 februari 2019 heeft het Europees Parlement een wetgevingsresolutiePDF-document over het voorstel aangenomen. De Raad heeft op 4 maart 2019 aangenomen na goedkeuring door het Europees Parlement.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een richtlijn betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie (herschikking)

document Europese Commissie

COM(2017)280PDF-document, d.d. 31 mei 2017

rechtsgrondslag

Artikel 91 VWEU

commissies Eerste Kamer

verwante dossiers


Implementatie

Kamerstukdossier 35.762 geeft een volledig overzicht van de behandeling van de implementatiewet in zowel de Eerste als de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer (EK, A) heeft het voorstel op 17 juni 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft op 29 juni 2021 het blanco eindverslag uitgebracht. Het voorstel is op 6 juli 2021 als hamerstuk afgedaan.

Richtlijn 2019/520PDF-document van 19 maart 2019 is op 29 maart 2019 gepubliceerd in het Europees publicatieblad (L 91/45). Lidstaten dienen uiterlijk op 19 oktober 2021 aan de richtlijn te voldoen. De richtlijn is op 11 oktober 2021 geïmplementeerd.

Bron: Stand van zaken implementatie richtlijnen vierde kwartaal 2021


Behandeling Eerste Kamer

Op 31 oktober 2017 besloten de commissies IMRO en EZ om het verslag van het schriftelijk overleg met de regering inzake het Europese mobiliteitspakket voor kennisgeving aan te nemen.

Op 21 september 2017 hebben de commissies IMRO en EZ een brief gestuurd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu met nadere vragen over het Europese mobiliteitspakket.

Tijdens de gecombineerde vergadering van de commissies IMRO en EZ op 12 september 2017 hebben de fracties van de VVD en SP aangegeven inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

De behandeling van het mobiliteitspakket werd op 4 juli 2017 door de commissies besproken en de commissies besloten het 'voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen' uit het Mobiliteitspakket ook in behandeling te nemen. Op 12 september 2017 kunnen de leden van de commissies Financiën en Europese Zaken inbreng voor schriftelijk overleg leveren.

Op 20 juni 2017 hebben de commissies IMRO en EZ besloten de BNC-fiches voor het gehele Mobiliteitspakket van de Europese Commissie af te wachten, voordat zij een besluit nemen over de behandeling van het pakket.

Op 6 juni 2017 hebben de commissies IMRO en EZ aangegeven het voorstel in behandeling te nemen.


Behandeling Tweede Kamer

Op 26 oktober 2017 stuurde de regering op het verzoek van het lid Jasper van Dijk een reactie over Oost-Europese chauffeurs die maandenlang in hun cabine leven

Op 22 september 2017 stuurde de regering een brief inzake de eerste Raadswerkgroepen die in het kader van het EU-mobiliteitspakket in Brussel zijn gehouden en een analyse van het krachtenveld.

De Tweede Kamer heeft op 12 juli 2017 middels een politiek dialoog de Europese Commissie haar uitslag gestuurd van de subsidiariteitstoets over 6 voorstellen uit het EU-mobiliteitspakket, waaronder onderhavig voorstel en het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (E170022). Met de brief aan de Europese Commissie geeft de Tweede Kamer aan dat er binnen de commissie IenM geen meerderheid bestaat voor een negatief subsidiariteitsoordeel over de voorstellen. Wel zijn er enkele vragen over de proportionaliteit gesteld in het kader van de politieke dialoog met de Europese Commissie.

Op 4 juli 2017 stemde de Tweede Kamer (met uitzondering van de fractie van de PVV) voor de beëindiging van het behandelvoorbehoud bij de voorstellen uit het Mobiliteitspakket (34.734, 3). De gemaakte afspraken met de regering over de informatievoorziening zijn hiermee vastgesteld.

Op 27 juni 2017 werd er een algemeen overleg gehouden over het behandelvoorbehoud bij de 5 voorstellen uit het Mobiliteitspakket.

De commissie voor Europese Zaken heeft namens de commissie Infrastructuur en Milieu op 15 juni 2017 (34.734, 2) de regering laten weten een behandelvoorbehoud te plaatsen bij 5 voorstellen uit het Mobiliteitspakket. Het betreft de volgende voorstellen:

  • EU-voorstel voor Verordening road haulage (cabotage) - COM (2017) 281
  • EU-voorstel voor Verordening rust- en rijtijden - COM (2017) 277
  • EU-voorstel voor Richtlijn detachering wegverkeer - COM (2017) 278
  • EU-voorstel voor Richtlijn Europese electronische tolsystemen - COM (2017) 280
  • EU-voorstel voor Richtlijn Eurovignet - COM (2017) 275

Op 7 juni 2017 besloot de commissie voor Infrastructuur en Milieu te inventariseren of er belangstelling is voor een technische briefing over het Mobiliteitspakket.


Standpunt Nederlandse regering

De regering stuurde 26 juni 2017 het BNC-fiche over het voorstel aan de Eerste Kamer.

Het doel van het voorstel is om de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen te bevorderen en de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van tolgelden in de Europese Unie gemakkelijker te maken. Het kabinet is positief over de subsidiariteit van het voorstel. Een deel van de lidstaten gebruikt namelijk tolsystemen die niet onder de European Electronic Tol Service (EETS) richtlijn vallen. De aanpassing zou de interoperabiliteit kunnen verbeteren. Volgens het kabinet zouden alternatieven, zoals zelfregulering en volledige technische en procedurele harmonisering niet proportioneel zijn, waardoor het kabinet de proportionaliteit van het voorstel ook positief beoordeelt.

In Nederland zal de EETS-richtlijn van toepassing zijn op de Westerscheldetunnel en de toekomstige tolwegen ViA15 en Blankenburgverbinding, waarbij gebruik zal worden gemaakt van automatic number plate recognition (ANPR).


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het richtlijnvoorstel bevat nieuwe regels voor de interoperabiliteit van elektronische tolheffing. Veel lidstaten hebben tolheffingssystemen. Slechts sommige van deze systemen bieden grensoverschrijdende interoperabiliteit. Dit brengt hoge kosten met zich mee voor zowel gebruikers als overheden. Door de nieuwe maatregelen moeten deze kosten lager uitvallen.

Het richtlijnvoorstel bevat daarnaast regels voor het vergemakkelijken van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Europese Unie.


Behandeling Raad

De Raad heeft op 4 maart 2019 de richtlijn aangenomen na goedkeuring door het Europees Parlement. Op 29 maart 2019 is richtlijn 2019/520PDF-document gepubliceerd in het Europees Publicatieblad.

In de derde kwartaalrapportagePDF-document van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat van september 2018 over EU-wetgevingsonderhandelingen in de Milieuraad & Transportraad werd bij de stand van zaken aangegeven dat het voorstel zich momenteel bevindt in de triloogfase met onderhandelingen tussen de Commissie, de Raad en het Europees Parlement.

Op 7 juni 2018 bereikte de Transportraad een algemene oriëntatiePDF-document over het voorstel.

Op 5 december 2017 vond tijdens de Transportraad een beleidsdebat plaats over de EETS-richtlijn en de Eurovignet richtlijn.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 14 februari 2019 heeft het Europees Parlement een wetgevingsresolutiePDF-document over het voorstel aangenomen.

Op 5 juni 2018 bracht de commissie voor Vervoer en Toerisme haar adviesPDF-document uit voor eerste lezing.

Op 28 maart 2018 bracht de commissie LIBE haar adviesPDF-document uit over het richtlijnvoorstel.

Op 24 mei 2018 stemde de commissie voor vervoer en toerisme (TRAN commissie) in met een ontwerpverslag (PE 615.481PDF-document).

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 11 oktober 2017 startte de Tsjechische Senaat een politiek dialoogPDF-document met de Europese Commissie inzake het voorstel.

Op 19 september 2017 stuurde de Roemeense Senaat een standpuntPDF-document in het kader van de politieke dialoog naar de Europese Commissie

Op 3 augustus 2017 stuurde de Italiaanse senaat een opiniePDF-document in het kader van de politieke dialoog naar de Europese Commissie over het Europese mobiliteitspakket.

De deadline voor het indienen van subsidiariteitsbezwaren op het voorstel was 7 september 2017.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen