E180021
  ruit icoon
Laatste revisie: 19-03-2019

E180021 - Commissiemededeling: Europa in beweging; Duurzame mobiliteit voor Europa: veilig, geconnecteerd en schoonIn deze mededeling van de Europese Commissie zet zij uiteen dat door nieuwe technologieën de mobiliteitssystemen snel moderniseren.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 6 november 2018 besloten de commissies om het verslag van een schriftelijk overleg (34.734, C) met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 18 maart 2019 bracht de Europese Commissie een routekaartPDF-document uit naar schonere voertuigen en een fact sheetPDF-document met de acties die de EU heeft gedaan in het kader van Dieselgate. Deze documenten zijn gepubliceerd in het kader van de 'Automotive Industry Forum in Craiova, Roemenië.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Europa in beweging; Duurzame mobiliteit voor Europa: veilig, geconnecteerd en schoon

document Europese Commissie

COM(2018)293PDF-document, d.d. 17 mei 2018

commissies Eerste Kamer

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 6 november 2018 besloten de commissies om het verslag van een schriftelijk overleg (34.734, C) met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voor kennisgeving aan te nemen.

Op 25 oktober 2018 stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een antwoord op de brief, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Op 25 september 2018 is de brief met vragen over het Derde mobiliteitspakket aan de bewindspersonen van Infrastructuur & Waterstaat verstuurd.

Op 11 september 2018 leverden de fracties van D66, PVV, PvdA en GroenLinks inbreng voor schriftelijk overleg. De conceptbrief is per e-mail aan de leden van de commissies voorgelegd.

Op 26 juni 2018 besloten de commissies om het voorstel in behandeling te nemen en op 11 september 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering.


Behandeling Tweede Kamer

Op 5 september 2018 besprak de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat het voorstel tijdens een procedurevergadering en besloot dit te agenderen voor een algemeen overleg over de Transportraad op 21 november 2018.

Op 9 juli 2018 nam een delegatie deel aan een werkbezoek in Brussel in het kader van het derde mobiliteitspakket.

Op 30 mei 2018 is het voorstel besproken tijdens een algemeen overleg over de Transportraad van 7 juni 2018.


Standpunt Nederlandse regering

Op 22 juni 2018 stuurde de regering een brief naar de Kamer met daarin de standpunten over de mededeling van de Commissie.

De regering geeft aan zich te kunnen vinden in de bevoegdheid. De mededeling raakt volgens de regering verschillende beleidsterreinen, waaronder milieu en energie, waarbij sprake is van een gedeelde bevoegdheid tussen de EU en de lidstaten.

Het grensoverschrijdende karakter van mobiliteit maakt volgens de regering dat een Europese aanpak voor verkeersveiligheid gerechtvaardigd is. Hierbij is de regering van mening dat er naast acties op nationaal niveau, ook acties op Europees niveau moeten worden ondernomen, gegeven de impact op de interne markt, schone mobiliteit en het milieu en de levenskwaliteit.

De aangekondigde acties gaan volgens de regering niet verder dan noodzakelijk, waardoor de proportionaliteit positief is beoordeeld.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In deze mededelingPDF-document van de Europese Commissie zet zij uiteen dat door nieuwe technologieën de mobiliteitssystemen snel moderniseren. Om van deze modernisering te kunnen profiteren, moet de Europese mobiliteit veiliger en toegankelijker worden gemaakt. Daarnaast moet de EU zich voorbereiden op de opkomst van steeds verder geautomatiseerde en geconnecteerde voertuigen. Daarbij moet de EU ervoor zorgen dat de ontwikkelingen tegemoetkomen aan de behoeften van de circulaire economie.

Op 18 maart 2019 bracht de Europese Commissie een routekaartPDF-document uit naar schonere voertuigen en een fact sheetPDF-document met de acties die de EU heeft gedaan in het kader van Dieselgate. Deze documenten zijn gepubliceerd in het kader van de 'Automotive Industry Forum in Craiova, Roemenië.


Behandeling Raad

Tijdens de Transportraad op 29 oktober 2018 werd het voorstel voor het eerst besproken.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het voorstel wordt behandeld door de commissie voor Transport en toerisme (TRAN). Daarnaast zijn commissies voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EMPL), Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI), Industrie, onderzoek en energie (ITRE), en Interne markt en consumentenbescherming (IMCO) ingesteld als adviescommissie.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 10 september 2018 startte de Tsjechische Kamer van Afgevaardigden een politiek dialoogPDF-document met de Europese Commissie over het voorstel.

Het voorstel werd op 17 mei 2018 door de Europese Commissie gepubliceerd.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen