E170035
Laatste revisie: 29-10-2019

E170035 - Voorstel voor een verordening houdende wijziging van een verordening inzake emissie standaarden voor lichte voertuigenHet voorstel voor een verordening betreft nieuwe CO2-normen van personenauto's en bestelwagens in 2025 en 2030.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Op 27 maart 2018 besloot de commissie om het verslag van een schriftelijk overleg met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 19 maart 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 27 maart 2019 heeft het Europees Parlement een wetgevingsresolutiePDF-document aangenomen over 'Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen'.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in het kader van de geïntegreerde benadering van de Unie om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 (herschikking)

document Europese Commissie

COM(2017)676PDF-document, d.d. 8 november 2017

rechtsgrondslag

Artikel 192 VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Implementatie

Op 25 april 2019 is verordening 2019/631PDF-document tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 443/2009 en (EU) nr. 510/2011 gepubliceerd in het Europees Publicatieblad L111/13. De verordening is van toepassing vanaf 1 januari 2020.


Behandeling Eerste Kamer

Op 27 maart 2018 besloot de commissie om het verslag van een schriftelijk overleg met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 19 maart 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

Op 19 maart 2018 stuurde de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een antwoord op de brief van 19 februari 2018. De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg op 27 maart 2018.

Op 13 februari 2018 leverde de fracties van D66 (Schaper) en GroenLinks (Vos) inbreng voor schriftelijk overleg met de regering. De brief is op 19 februari 2018 naar de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat verstuurd.

Op 19 december 2017 besloot de commissie inbreng voor schriftelijk overleg te leveren wanneer de Nederlandse vertaling van het voorstel beschikbaar is.


Behandeling Tweede Kamer

Op 8 februari 2018 vond een hoorzitting / rondetafelgesprek plaats over het schone mobiliteitspakket.

Op 22 januari 2018 nam een delegatie van de vaste commissie voor I&W deel aan een werkbezoek in Brussel om het Tweede EU-mobiliteitspakket te bespreken.

Op 13 december 2017 vond een algemeen overleg met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat plaats over het behandelvoorbehoud bij het voorstel.


Standpunt Nederlandse regering

Op 8 december 2017 heeft de regering een brief naar de Kamer gestuurd met daarin haar standpunten over de conceptverordening van de Europese Commissie voor nieuwe CO2-normen van personenauto’s en bestelwagens in 2025 en 2030.

De commissie baseert zich op de bevoegdheid op grond van artikel 192 VWEU wat onder andere betrekking heeft op het behoud, de bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu. De regering kan zich vinden in deze rechtsgrondslag.

Klimaatverandering heeft grensoverschrijdende effecten en daarom ziet de regering de noodzaak om één Europese markt in voertuigen te waarborgen, waarbij het stellen van CO2-normen tevens een Europese aanpak vergt. Het oordeel ten opzichte van de subsidiariteit is daarom positief.

Het ambitieniveau van dit voorstel is volgens de regering wel te laag om tegemoet te komen aan het Klimaatakkoord van Parijs en aan de emissiereductie in de non-ETS (transport, gebouwen, landbouw, afval) sectoren. De regering heeft daarom een negatief oordeel ten opzichte van de proportionaliteit. In de onderhandelingen zal de regering zich dan ook inzetten voor strengere normen en sancties wanneer deze niet worden nageleefd.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In dit verordeningsvoorstel worden kostenefficiënte CO2-emissiedoelstellingen voor nieuwe lichte voertuigen tot en met 2030 vastgesteld in combinatie met een specifiek stimuleringsmechanisme om het aandeel van emissiearme en emissievrije voertuigen te vergroten. Hiermee wordt gewaarborgd dat de automobielindustrie van de EU het technologisch leiderschap behoudt, waardoor het concurrentievermogen wordt versterkt en de werkgelegenheid wordt gestimuleerd. Hiermee worden ook de brandstofverbruikskosten voor consumenten verlaagd.

Tegelijkertijd draagt het voorstel bij om aan de verplichtingen van de EU in het kader van de Overeenkomst van Parijs te voldoen. Het stimuleringsmechanisme om het aandeel van emissiearme en emissievrije voertuigen te vergroten, zal met name bijdragen tot de vermindering van luchtverontreinigende stoffen en vervolgens de luchtkwaliteit verbeteren, wat voordelen voor de volksgezondheid oplevert. Het is een aanvulling op de huidige inspanningen om luchtkwaliteitsproblemen op stedelijk, regionaal en nationaal niveau

aan te pakken.


Behandeling Raad

Aan de hand van de kwartaalrapportages oktober-december 2018PDF-document over lopende onderhandelingen over transport- en milieudossiers informeerde de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat dat op 17 december 2018 tijdens een triloog een voorlopig politiek akkoord is bereikt over CO2-standaarden voor personenauto’s en bestelbusjes. Begin 2019 wordt de definitieve wettekst aan lidstaten en het Europees Parlement voorgelegd voor instemming met oog op afronding nog voorafgaand aan de EP-verkiezingen.

Op 10 oktober 2018 bereikte de Milieuraad een overeenkomstPDF-document over het voorstel. De overeenkomst betekent dat het Oostenrijkse voorzitterschap een mandaat heeft om onderhandelingen met het Europees Parlement te beginnen.

Op 25 juni 2018 werd tijdens de Milieuraad voor het eerst op politiek niveau gesproken over het voorstel. Hierbij gaf Nederland aan dat er meer gedaan moet worden aan het ambitieniveau van het voorstel. De gemaakte opmerkingen en gedeelde standpunten van de milieuministers worden betrokken in de verdere besprekingen bij het bepalen van het standpunt van de Raad in een later stadium.

Tijdens de Milieuraad van 5 maart 2018 vond er een presentatie over het voorstel plaats. De Commissie riep de Raad op tot een spoedige behandeling om nog binnen deze legislatuur tot een afronding van het dossier te komen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 27 maart 2019 heeft het Europees Parlement een wetgevingsresolutiePDF-document aangenomen over 'Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen'.

Op 20 november 2018 publiceerde de onderzoeksdienst van het Europees Parlement (EPRS) een voortgangsrapportagePDF-document over de behandeling van het voorstel.

Op 3 oktober 2018 werd tijdens een plenaire stemming het verslag met amendementen over het voorstel (PE 619.135v02-00PDF-document) met 389 voor, 239 tegen en 41 onthoudingen aangenomen.

Op 18 september 2018 publiceerde de commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) een verslag (PE 619.135v02-00PDF-document) met amendementen die zijn ingediend bij het voorstel. Op 3 oktober werd er tijdens een plenaire zitting over het verslag gestemd.

Op 6 april 2018 publiceerde de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een advies over het voorstel (PE 618.098PDF-document).

Op 14 maart 2018 publiceerde de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) een rapport met amendementen over het voorstel (PE 619.135PDF-document).

Op 5 februari 2018 publiceerde het Europees Parlement een briefingPDF-document over het voorstel.

Op 31 januari 2018 publiceerde het Europees Parlement een analysePDF-document over het impact assessmentPDF-document van de Europese Commmissie horende bij het voorstel.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 21 maart 2018 stuurde de commissie Europese zaken van het Portugese Parlement een opinie naar de Europese Commissie waarin zij aangeeft het voorstel in lijn met het subsidiariteitsbeginsel te vinden.

Op 19 maart 2018 stuurde de commissie Europese zaken van de Roemeense Senaat een opiniePDF-document naar de Europese Commissie waarin zij aangeeft het voorstel in lijn met het subsidiariteitsbeginsel te vinden.

Op 26 februari 2018 nam de Tsjechische Kamer van Afgevaardigden een resolutiePDF-document aan inzake het voorstel

Op 26 februari 2018 heeft de Spaanse Cortes Generales een resolutiePDF-document aangenomen waarin zij aangeeft het voorstel in lijn met het subsidiariteitsbeginsel te vinden.

De deadline voor het indienen van een subsidiariteitsbezwaar op het voorstel is 27 maart 2018.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen