E180026
  ruit icoon
Laatste revisie: 12-11-2019

E180026 - Voorstel voor verordening betreffende de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreftDit verordeningsvoorstel richt zich op het probleem dat het hoge aantal verkeersongevallen aanhoudt. Het bevat daarom maatregelen om de veiligheid op voertuigniveau te vergroten en om ongevallen te vermijden of hun aantal te doen afnemen of om de ernst van onvermijdbare ongevallen te verminderen, om zo het aantal verkeersdoden en zware verwondingen te beperken.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: voorstel aanvaard in Europa.

nationaal

Op 6 november 2018 besloten de commissies om het verslag van een schriftelijk overleg (34.734, C) met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 8 november 2019 heeft de Raad de verordening aangenomen inzake de algemene veiligheid van motorvoertuigen en de bescherming van inzittenden en kwetsbare weggebruikers.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor verordening betreffende de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft betreft, tot wijziging van Verordening (EU) 2018/… en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 78/2009, (EG) nr. 79/2009 en (EG) nr. 661/2009

document Europese Commissie

COM(2018)286PDF-document, d.d. 17 mei 2018

rechtsgrondslag

artikel 114 VWEU

commissies Eerste Kamer

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 6 november 2018 besloten de commissies om het verslag van een schriftelijk overleg (34.734, C) met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voor kennisgeving aan te nemen.

Op 25 oktober 2018 stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een antwoord op de brief, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Op 25 september 2018 is de brief met vragen over het Derde mobiliteitspakket aan de bewindspersonen van Infrastructuur & Waterstaat verstuurd.

Op 11 september 2018 leverden de fracties van D66, PVV en GroenLinks inbreng voor schriftelijk overleg met de regering inzake het voorstel. De conceptbrief is per e-mail aan de leden van de commissies voorgelegd.


Behandeling Tweede Kamer

Op 9 juli 2018 nam een delegatie deel aan een werkbezoek in Brussel in het kader van het derde mobiliteitspakket.

Op 30 mei 2018 is het voorstel besproken tijdens een algemeen overleg over de Transportraad van 7 juni 2018.


Standpunt Nederlandse regering

Op 22 juni 2018 stuurde de regering een brief naar de Kamer met daarin de standpunten over het voorstel van de Commissie.

De voorgestelde grondslag voor het voorstel is artikel 114 VWEU. De regering geeft aan zich hier in te kunnen vinden en staat daarom positief tegenover de bevoegdheid.

Ook de subsidiariteit wordt door de regering als positief beoordeelt. Technische voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot een groot aantal veiligheids- en milieuelementen zijn op EU-niveau geharmoniseerd. Volgens de regering zal optreden van de lidstaten zelf dit systeem ondermijnen.

Het voorstel gaat volgens de regering niet verder dan nodig om de doelstelling van vermindering van het aantal verkeersdoden te bereiken, en draagt tegelijkertijd bij aan

de goede werking van de interne markt en een hoog niveau van openbare veiligheid en milieubescherming. Daarom beoordeelt de regering de proportionaliteit van dit voorstel als positief.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit verordeningsvoorstelPDF-document richt zich op het probleem dat het hoge aantal verkeersongevallen aanhoudt. Het bevat daarom maatregelen om de veiligheid op voertuigniveau te vergroten en om ongevallen te vermijden of hun aantal te doen afnemen of om de ernst van onvermijdbare ongevallen te verminderen, om zo het aantal verkeersdoden en zware verwondingen te beperken.


Behandeling Raad

Op 8 november 2019 heeft de Raad de verordening aangenomen inzake de algemene veiligheid van motorvoertuigen en de bescherming van inzittenden en kwetsbare weggebruikers.

In de derde kwartaalrapportagePDF-document van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat van september 2018 over EU-wetgevingsonderhandelingen in de Milieuraad & Transportraad werd bij de stand van zaken aangegeven dat het voorstel in Raadskader besproken wordt op ambtelijk niveau. Naar verwachting wordt het voorstel voor het eerst geagendeerd tijdens de Transportraad van december 2018 om mogelijk tot een algemene oriëntatie te komen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 16 april 2019PDF-document nam het Europees Parlement een wetgevingsresolutie aan over de verordening.

Op 4 maart 2019PDF-document bracht de commissie interne markt en consumentenbescherming verslag uit over het verordeningsvoorstel.

Op 15 januari 2019PDF-document bracht de commissie voor vervoer en toerisme een advies uit.

De commissie interne markt en consumentenbescherming bracht op 15 november 2018PDF-document een ontwerpverslag uit over het voorstel.

Op 25 oktober 2018PDF-document bracht de commissie ENVI (milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid) een advies uit ten aanzien van het voorstel.

Het voorstel werd behandeld door de commissie voor Interne markt en consumentenbescherming (IMCO). Daarnaast zijn commissies voor Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI), Industrie, onderzoek en energie (ITRE), en Transport en toerisme (TRAN) ingesteld als adviescommissie.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 10 september 2018 startte de Tsjechische Kamer van Afgevaardigden een politiek dialoogPDF-document met de Europese Commissie over het voorstel.

Op 15 augustus 2018PDF-document heeft de Tsjechische Senaat een resolutie aangenomen over het verordeningsvoorstel.

Het voorstel werd op 17 mei 2018 door de Europese Commissie gepubliceerd. De deadline voor het indienen van een subsidiariteitsbezwaar was 25 juli 2018.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen