E180020
  ruit icoon
Laatste revisie: 26-06-2019

E180020 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigenDit verordeningsvoorstel bevat regels om de CO2-emissies van zware bedrijfsvoertuigen terug te dringen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Op 6 november 2018 besloten de commissies om het verslag van een schriftelijk overleg (34.734, C) met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Het Europees Parlement heeft op 18 april 2019PDF-document een wetgevingsresolutie over het voorstel aangenomen.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

document Europese Commissie

COM(2018)284PDF-document, d.d. 17 mei 2018

rechtsgrondslag

Artikel 192 VWEU

commissies Eerste Kamer

verwante dossiers


Implementatie

Verordening 2019/1242PDF-document werd op 25 juli 2019 gepubliceerd Pb EU L 198/202 en trad 20 dagen na publicatie in werking.


Behandeling Eerste Kamer

Op 6 november 2018 besloten de commissies om het verslag van een schriftelijk overleg (34.734, C) met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voor kennisgeving aan te nemen.

Op 25 oktober 2018 stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een antwoord op de brief, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Op 25 september 2018 is de brief met vragen over het Derde mobiliteitspakket aan de bewindspersonen van Infrastructuur & Waterstaat verstuurd.

Op 11 september 2018 leverden de fracties van D66, PVV, PvdA en GroenLinks inbreng voor schriftelijk overleg. De conceptbrief is per e-mail aan de leden van de commissies voorgelegd.

Op 26 juni 2018 besloten de commissies om het voorstel in behandeling te nemen en op 11 september 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering.


Behandeling Tweede Kamer

Op 7 december 2018 legde de commissie I&W een aantal vragen aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voor over onder andere CO2-normen voor zware bedrijfsvoertuigen. Bij brief van 11 december 2018 zijn de vragen beantwoord.

Op 5 september 2018 besprak de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat het voorstel tijdens een procedurevergadering en besloot om dit te agenderen voor een algemeen overleg over duurzaam vervoer op 31 oktober 2018.

Op 9 juli 2018 nam een delegatie deel aan een werkbezoek in Brussel in het kader van het derde mobiliteitspakket.


Standpunt Nederlandse regering

Discussiepaper

Op 26 juni 2018 publiceerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met de brancheorganisaties BOVAG, TLN, evofenedex en Stichting Natuur en Milieu een gezamenlijk discussiepaperPDF-document over nieuwe CO2 normen voor zware bedrijfsvoertuigen.

BNC-fiche

Op 22 juni 2018 ontving de Kamer een brief met daarin de standpunten van de regering over het voorstel.

De regering geeft aan zich te kunnen vinden in de bevoegdheid. De Europese Commissie baseert de bevoegdheid van de EU voor het voorstel op artikel 192 VWEU, waarvoor het Europees Parlement en de Raad activiteiten vaststellen die de Unie moet ondernemen om onder andere doelstellingen met betrekking tot behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu te verwezenlijken. Volgens de regering past het voorstel binnen deze doelstellingen en kan zich daarmee vinden in de rechtsgrondslag.

Een aanpak van CO2-emissienormen op EU- niveau is volgens de regering gerechtvaardigd, gezien de grensoverschrijdende effecten van klimaatverandering en de noodzaak om voor dit doel één Europese markt in voertuigen te waarborgen. De regering staat daarom positief tegenover de subsidiariteit.

De regering heeft eveneens een positief oordeel ten opzichte van de proportionaliteit. Het instrument van voertuignormen is volgens de regering geschikt om de CO2-emissies van voertuigen te reduceren en levert een bijdrage aan de emissiereductie in de non-ETS sectoren.

Op hoofdlijnen staat de regering positief tegenover het ambitieniveau, maar ziet hier nog wel ruimte in voor verbetering.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit verordeningsvoorstel bevat regels om de CO2-emissies van zware bedrijfsvoertuigen terug te dringen. Op dit moment zijn deze emissies niet gereguleerd. Dit leidt tot drie problemen die door het voorstel opgelost moeten worden. Deze drie problemen zijn:

  • De CO2-emissies zullen komende jaren alleen maar toenemen door de groei van het vervoer met zware bedrijfsvoertuigen.
  • Vervoersondernemers en hun klanten lopen mogelijke brandstofbesparingen en lagere brandstofrekeningen mis doordat kostenefficiënte technologieën weinig toepassing vinden in de sector van zware bedrijfsvoertuigen.
  • Fabrikanten van zware bedrijfsvoertuigen krijgen steeds meer te maken met een wereldwijde concurrentiedruk, omdat bepaalde landen ̶ zoals de Verenigde Staten en China ̶ al CO2-emissieregulering hebben ingevoerd.

Behandeling Raad

Op 20 december 2018 bereikte de Milieuraad een algemene oriëntatie over het voorstel. Hiermee kan de triloog worden gestart met het Europees Parlement en de Europese Commissie.

Tijdens de Milieuraad op 9 oktober 2018 vond er een oriëntatie debat plaats over het voorstel.

In de derde kwartaalrapportagePDF-document van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat van september 2018 over EU-wetgevingsonderhandelingen in de Milieuraad & Transportraad werd bij de stand van zaken aangegeven dat het Oostenrijkse Voorzitterschap probeert de behandeling van het voorstel zo ver mogelijk te brengen en idealiter de onderhandelingen af te kunnen ronden vóór de Europese Parlementsverkiezingen in mei 2019.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft op 18 april 2019PDF-document een wetgevingsresolutie over het voorstel aangenomen.

Op 9 april 2019 publiceerde het Europees Parlement een briefingPDF-document over de voortgang van het proces rond de conceptverordening.

Op 13 december 2018 publiceerde het Europees Parlement de onderzoeksdienst van het Europees Parlement (de EPRS) een voortgangsverslag (PE 628.268PDF-document) over het voorstel.

Op 14 november 2018 werd tijdens een plenaire zitting het verslag met amendementenPDF-document aangenomen (373 voor, 285 tegen en 16 onthoudingen). Na stemming heeft rapporteur Eickhout (de Groenen/Vrije Europese Alliantie) het mandaat gekregen om direct de onderhandelingen met de Raad te beginnen.

Op 13 september 2018 publiceerde de onderzoeksdienst van het Europees Parlement (de EPRS) een analyse (PE 621.850PDF-document) over het impact assessment bij het voorstel.

Op 11 september 2018 publiceerde de ENVI-commissie een ontwerpverslag (PE 627.698PDF-document) met amendementen (255 t/m 419) over het voorstel.

Op 11 september 2018 publiceerde de ENVI-commissie een ontwerpverslag (PE 626.983PDF-document) met amendementen (74 t/m 254) over het voorstel.

Op 16 juli 2018 publiceerde de ENVI-commissie een ontwerpverslag (PE 625.231PDF-document) met amendementen (1 t/m 73) over het voorstel.

Het voorstel wordt behandeld door de commissie voor Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement. Daarnaast zijn commissies voor Industrie, onderzoek en energie (ITRE), Interne markt en consumentenbescherming (IMCO) en Transport en toerisme (TRAN) ingesteld als adviescommissie. Bas Eickhout (de Groenen/Vrije Europese Alliantie) is aangesteld op rapporteur voor het voorstel.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 20 september 2018 stuurde de Spaanse Cortes Generales een resolutie naar de Europese Commissie waarin zij aangaf zich te kunnen vinden in de subsidiariteit van het voorstel.

Op 10 september 2018 startte de Tsjechische Kamer van Afgevaardigden een politiek dialoogPDF-document met de Europese Commissie over het voorstel.

Het voorstel werd op 17 mei 2018 door de Europese Commissie gepubliceerd.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen