E180024
  ruit icoon
Laatste revisie: 26-06-2019

E180024 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een Europees maritiem éénloketsysteem en tot intrekking van Richtlijn 2010/65/EUDit verordeningsvoorstel is gericht op vereenvoudigde, gedigitaliseerde en geharmoniseerde meldingsprocedures voor schepen. Dit moet leiden tot minder administratieve lasten voor het zeevervoer.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Op 6 november 2018 besloten de commissies om het verslag van een schriftelijk overleg (34.734, C) met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 18 april 2019 debatteerde en stemde het Europees Parlement voor de verordening en is een wetgevingsresolutie aangenomen.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees maritiem éénloketsysteem en tot intrekking van Richtlijn 2010/65/EU

document Europese Commissie

COM(2018)278PDF-document, d.d. 17 mei 2018

rechtsgrondslag

artikel 100, lid 2 VWEU

commissies Eerste Kamer

verwante dossiers


Implementatie

Verordening 2019/1239PDF-document werd op 25 juli 2019 gepubliceerd Pb EU L 198/64 en is daarmee rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten.


Behandeling Eerste Kamer

Op 6 november 2018 besloten de commissies om het verslag van een schriftelijk overleg (34.734, C) met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voor kennisgeving aan te nemen.

Op 25 oktober 2018 stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een antwoord op de brief, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Op 25 september 2018 is de brief met vragen over het Derde mobiliteitspakket aan de bewindspersonen van Infrastructuur & Waterstaat verstuurd.

Op 11 september 2018 leverden de fracties van D66, PVV en GroenLinks inbreng voor schriftelijk overleg met de regering inzake het voorstel. De conceptbrief is per e-mail aan de leden van de commissies voorgelegd.


Behandeling Tweede Kamer

Op 9 juli 2018 nam een delegatie deel aan een werkbezoek in Brussel in het kader van het derde mobiliteitspakket.

Op 30 mei 2018 is het voorstel besproken tijdens een algemeen overleg over de Transportraad van 7 juni 2018.


Standpunt Nederlandse regering

Op 22 juni 2018 stuurde de regering een brief naar de Kamer met daarin de standpunten over het voorstel van de Commissie.

De regering geeft aan zich te kunnen vinden in de bevoegdheid. De voorgestelde grondslag voor het voorstel is artikel 100, lid 2, VWEU, dat voorziet in de mogelijkheid om gemeenschappelijke regels voor zeevervoer vast te stellen. De richtlijn die met dit voorstel wordt vervangen, was ook gebaseerd op dit artikel.

De gehele maritieme sector heeft volgens de regering belang bij een zo eenvoudig mogelijke meldingsfaciliteit die op EU-niveau gelijk is. Daarom beoordeelt de regering de subsidiariteit van het voorstel als positief.

De regering beoordeelt de proportionaliteit als positief met kanttekeningen. Volgens de regering zijn een aantal elementen, te weten de harmonisering van de data, het vaststellen van een berichten interface en het vaststellen van een geharmoniseerde spreadsheet essentieel voor de harmonisering van de nationale Maritime Single Window's (MSW’s). Overige zaken zoals het realiseren en gebruik van databases, de geharmoniseerde website en het beschikbaar stellen van aankomst en vertrektijden gaan volgens de regering verder dan noodzakelijk om harmonisering van de nationale MSW’s te bereiken. De regering geeft dan ook aan zich hier op in te zetten tijdens de onderhandelingen over het voorstel.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit verordeningsvoorstelPDF-document is gericht op vereenvoudigde, gedigitaliseerde en geharmoniseerde meldingsprocedures voor schepen. Dit moet leiden tot minder administratieve lasten voor het zeevervoer. Er wordt een nieuw Europees maritiem éénloketsysteem voorgesteld, waarin op gecoördineerde en geharmoniseerde wijze alle meldingen worden samengebracht die met een havenaanloop te maken hebben. Daardoor zal ook de interoperabiliteit en de onderlinge koppeling van de betrokken systemen verbeteren, waardoor gegevens efficiënter kunnen worden gedeeld en hergebruikt.


Behandeling Raad

Op 3 december 2018 bereikte de Raad een akkoord over de algemene oriëntatiePDF-document over het voorstel.

In de derde kwartaalrapportagePDF-document van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat van september 2018 over EU-wetgevingsonderhandelingen in de Milieuraad & Transportraad werd bij de stand van zaken aangegeven dat het voorstel in Raadskader besproken wordt op ambtelijk niveau. Het Oostenrijkse Voorzitterschap streeft naar algemene oriëntatie in december 2018.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 18 april 2019PDF-document debatteerde en stemde het Europees Parlement voor de verordening en is een wetgevingsresolutie aangenomen.

Op 9 april 2019 bracht het Europees Parlement een briefingPDF-document uit over de stand van zaken van de conceptverordening.

Op 7 februari 2019 heeft het Europees Parlement met het Roemeense Voorzitterschap een voorlopig interinstitutioneel akkoord bereikt over het voorstel.

Het voorstel wordt behandeld door de commissie voor Transport en toerisme (TRAN). Op 16 januari 2019PDF-document heeft deze commissie een rapport voor eerste lezing over de conceptverordening uitgebracht.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 17 juli 2018 startte de Portugese Assembleia da República een politiek dialoog met de Europese Commissie over het voorstel.

Het voorstel werd op 17 mei 2018 door de Europese Commissie gepubliceerd. De deadline voor het maken van een subsidiariteitsbezwaar was 3 september 2018.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen