E180022
  ruit icoon
Laatste revisie: 09-03-2020

E180022 - Commissiemededeling: Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereenIn deze mededeling van de Europese Commissie worden brede beleidsinspanningen van de EU beschreven ter ondersteuning van de maatregelen die de lidstaten moeten nemen om hun streefdoelen te bereiken wat betreft de vermindering van luchtverontreiniging.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 6 november 2018 besloten de commissies om het verslag van een schriftelijk overleg (34.734, C) met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

De Milieuraad van 5 maart 2020 nam conclusies aan over de luchtkwaliteit.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen

document Europese Commissie

COM(2018)330PDF-document, d.d. 17 mei 2018

commissies Eerste Kamer

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 6 november 2018 besloten de commissies om het verslag van een schriftelijk overleg (34.734, C) met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voor kennisgeving aan te nemen.

Op 25 oktober 2018 stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een antwoord op de brief, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Op 25 september 2018 is de brief met vragen over het Derde mobiliteitspakket aan de bewindspersonen van Infrastructuur & Waterstaat verstuurd.

Op 11 september 2018 leverden de fracties van D66, PVV, PvdA en GroenLinks inbreng voor schriftelijk overleg. De conceptbrief is per e-mail aan de leden van de commissies voorgelegd.

Op 26 juni 2018 besloten de commissies om het voorstel in behandeling te nemen en op 11 september 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering.


Behandeling Tweede Kamer

Op 9 juli 2018 nam een delegatie deel aan een werkbezoek in Brussel in het kader van het derde mobiliteitspakket.

Op 30 mei 2018 is het voorstel besproken tijdens een algemeen overleg over de Transportraad van 7 juni 2018.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In deze mededelingPDF-document van de Europese Commissie worden brede beleidsinspanningen van de EU beschreven ter ondersteuning van de maatregelen die de lidstaten moeten nemen om hun streefdoelen te bereiken wat betreft de vermindering van luchtverontreiniging. Ook de handhavingsmaatregelen die worden genomen om te waarborgen dat de gemeenschappelijke doelstelling van schone lucht voor de hele EU bereikt wordt en gehandhaafd blijft, worden beschreven.


Behandeling Raad

De Milieuraad van 5 maart 2020 nam conclusies aan over de luchtkwaliteit.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft op 13 maart 2019 een resolutiePDF-document aangenomen over luchtverontreiniging in het kader van de Commissiemededeling Schone lucht voor iedereen.

Het voorstel wordt behandeld door de commissie voor Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI). Daarnaast zijn commissies voor Transport en Toerisme (TRAN), Milieubeheer, Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE), Regionale Ontwikkeling (REGI) en Landbouw en Plattelandsontwikkeling (AGRI) ingesteld als adviescommissie.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Het voorstel werd op 17 mei 2018 door de Europese Commissie gepubliceerd.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen