E170034
Laatste revisie: 01-03-2019

E170034 - Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdienstenVerordening (EG) nr. 1073/2009 is vastgesteld ter regulering van de toegang van ondernemingen tot de markt van internationaal personenvervoer over de weg en de binnenlandse markt in andere lidstaten dan de lidstaat waar een onderneming is gevestigd. Het gaat bijvoorbeeld om vergunningverlening, sanctionering en samenwerking tussen lidstaten.

Uit evaluatie is gebleken dat de verordening niet volledig heeft bijgedragen aan de doelstelling om de autobus en touringcar als duurzaam alternatief voor de auto in te zetten. De belangrijkste problemen die werden geconstateerd, zijn belemmeringen op de binnenlandse markten voor de ontwikkeling van bus- en touringcardiensten en een klein marktaandeel van de duurzame vervoerswijzen in het passagiersvervoer. Het verordeningsvoorstel heeft tot doel die tekortkomingen te verhelpen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 27 maart 2018 besloot de commissie om het verslag van een schriftelijk overleg met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 19 maart 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 14 februari 2019 heeft het Europees Parlement een wetgevingsresolutiePDF-document aangenomen over het voorstel.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten

document Europese Commissie

COM(2017)647PDF-document, d.d. 8 november 2017

rechtsgrondslag

artikel 91 VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 27 maart 2018 besloot de commissie om het verslag van een schriftelijk overleg met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 19 maart 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

Op 19 maart 2018 stuurde de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een antwoord op de brief van 19 februari 2018. De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg op 27 maart 2018.

Op 13 februari 2018 leverde de fracties van D66 (Schaper) en GroenLinks (Vos) inbreng voor schriftelijk overleg met de regering. De brief is op 19 februari 2018 naar de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat verstuurd.

Op 19 december 2017 besloot de commissie IWO inbreng voor schriftelijk overleg te leveren wanneer de Nederlandse vertaling van het voorstel COM(2017)676PDF-document (Voorstel voor een verordening inzake emissie standaarden voor lichte voertuigen) beschikbaar is.

Tijdens de gecombineerde commissievergadering van de commissies IWO en EZK/LNV op 14 november 2017 besloot de commissie IWO om het verordeningsvoorstel in behandeling te nemen.


Behandeling Tweede Kamer

Op 22 januari 2018 nam een delegatie van de vaste commissie voor I&W deel aan een werkbezoek in Brussel om het Tweede EU-mobiliteitspakket te bespreken.


Standpunt Nederlandse regering

Op 15 december 2017 heeft de regering een brief naar de Kamer gestuurd met daarin de standpunten over de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten.

De commissie baseert zich ten opzichte van de bevoegdheid op grond van artikel 91, lid 1 van het VWEU waarin onder meer in het kader van een gemeenschappelijk vervoerbeleid de doelstellingen van de EU-Verdragen voor wat betreft vervoer worden nagestreefd. De regering kan zich vinden in deze rechtsgrondslag.

De regering beoordeelt de subsidiariteit van dit voorstel positief. Het zorgen voor gelijke toegang tot busterminals en het terugdringen van de daarmee samenhangende administratieve lasten kan volgens de regering beter op EU-niveau geregeld worden, alsmede het tot stand brengen van eenvormige regels voor de toegang tot de interne markt voor passagiersvervoer.

De voorgestelde wijzigingen zijn volgens de regering nodig om de nationale markten voor busvervoer verder open te stellen. De regering vraagt zich wel af of de economische evenwichtstoets voldoende ruimte laat aan lidstaten ten aanzien van de organisatie van openbaar vervoer met behulp van openbare dienstcontracten. Daarom beoordeelt de regering het voorstel ten aanzien van de proportionaliteit zowel positief als negatief.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Verordening (EG) nr. 1073/2009 is vastgesteld ter regulering van de toegang van ondernemingen tot de markt van internationaal personenvervoer over de weg en de binnenlandse markt in andere lidstaten dan de lidstaat waar een onderneming is gevestigd. Het gaat bijvoorbeeld om vergunningverlening, sanctionering en samenwerking tussen lidstaten.

Uit evaluatie is gebleken dat de verordening niet volledig heeft bijgedragen aan de doelstelling om de autobus en touringcar als duurzaam alternatief voor de auto in te zetten. De belangrijkste problemen die werden geconstateerd, zijn belemmeringen op de binnenlandse markten voor de ontwikkeling van bus- en touringcardiensten en een klein marktaandeel van de duurzame vervoerswijzen in het passagiersvervoer. Het verordeningsvoorstel heeft tot doel die tekortkomingen te verhelpen.


Behandeling Raad

In de derde kwartaalrapportage van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat van augustus 2021 over EU-wetgevingsonderhandelingen in de Milieuraad & Transportraad werd bij de stand van zaken aangegeven dat het voorstel nog niet is besproken in Raadskader.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 14 februari 2019 heeft het Europees Parlement een wetgevingsresolutiePDF-document aangenomen over het voorstel.

Op 30 mei 2018 publiceerde het Europees Parlement een briefing (PE 621.907PDF-document) over de voortgang van de behandeling van het voorstel.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 25 april 2018 startte de Oostenrijkse Federale Raad een politiek dialoogPDF-document met de Europese Commissie over het voorstel.

Op 26 februari 2018 nam de Tsjechische Kamer van Afgevaardigden een resolutiePDF-document aan inzake het voorstel.

Op 12 februari 2018 heeft de Roemeense Senaat middels een politiek dialoog een opiniePDF-document ingediend over het voorstel bij de Europese Commissie.

Op 14 december 2017 diende het Ierse Huis van Afgevaardigden en de Ierse Senaat een subsidiariteitsbezwaarPDF-document in inzake het voorstel.

Op 13 december 2017 stuurde het Spaanse Parlement een resolutie naar de Europese Commissie inzake het voorstel.

De deadline voor voor het indienen van een subsidiariteitsbezwaar op de verordening was 11 januari 2018

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen