E180025
  ruit icoon
Laatste revisie: 31-07-2020

E180025 - Voorstel voor een verordening inzake elektronische informatie over goederenvervoerBij ongeveer 99% van de grensoverschrijdende vervoersactiviteiten op het grondgebied van de EU worden in een of andere fase nog papieren documenten gebruikt. De digitalisering van de informatie-uitwisseling kan de efficiëntie van het vervoer aanzienlijk verbeteren en derhalve bijdragen tot de vlotte werking van de interne markt. Dit verordeningsvoorstel moet daar aan bijdragen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Op 6 november 2018 besloten de commissies om het verslag van een schriftelijk overleg (34.734, C) met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 8 juli 2020 nam het Europees Parlement in de tweede lezing een wetgevingsresolutiePDF-document aan over het voorstel.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake elektronische informatie over goederenvervoer

document Europese Commissie

COM(2018)279PDF-document, d.d. 17 mei 2018

rechtsgrondslag

artikel 91, artikel 100, lid 2, en artikel 192, lid 1 VWEU

commissies Eerste Kamer

verwante dossiers


Implementatie

Op 31 juli 2020 werd verordening (EU) 2020/1056PDF-document gepubliceerd onder Pb EU L 249. De verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad en is van toepassing met ingang van 21 augustus 2024. Artikel 2, lid 2, artikel 5, lid 4, artikel 7, artikel 8, artikel 9, lid 2, en artikel 10, lid 2, zijn echter van toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening.


Behandeling Eerste Kamer

Op 6 november 2018 besloten de commissies om het verslag van een schriftelijk overleg (34.734, C) met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voor kennisgeving aan te nemen.

Op 25 oktober 2018 stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een antwoord op de brief, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Op 25 september 2018 is de brief met vragen over het Derde mobiliteitspakket aan de bewindspersonen van Infrastructuur & Waterstaat verstuurd.

Op 11 september 2018 leverden de fracties van D66, PVV en GroenLinks inbreng voor schriftelijk overleg met de regering inzake het voorstel. De conceptbrief is per e-mail aan de leden van de commissies voorgelegd.


Behandeling Tweede Kamer

Op 9 juli 2018 nam een delegatie deel aan een werkbezoek in Brussel in het kader van het derde mobiliteitspakket.

Op 30 mei 2018 is het voorstel besproken tijdens een algemeen overleg over de Transportraad van 7 juni 2018.


Standpunt Nederlandse regering

Op 22 juni ontving de Kamer een brief met daarin het standpunt van de regering over het voorstel van de Commissie.

De Europese Commissie stelt de artikelen 91, 100, lid 2, en 192, lid 1 VWEU voor als rechtsgrondslag voor dit voorstel. De regering geeft aan zich hier in te kunnen vinden en staat daarom positief tegenover de bevoegdheid.

Regelgeving op Europees niveau is volgens de regering de meest voor de hand liggende keuze om een substantiële toename van het gebruik van digitaal grensoverschrijdend multimodaal transport binnen de EU te kunnen bereiken. Hiervoor is volgens de regering een internationaal harmoniserend en uniformerend wettelijk kader noodzakelijk. De regering kan zich daarom vinden in de subsidiariteit van het voorstel.

De voorgestelde maatregelen zijn volgens de regering noodzakelijk om te komen tot een papierloze transportketen door overheidssystemen die hiervoor nodig zijn te faciliteren en in te richten. De regering beoordeelt de proportionaliteit daarom als positief.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Bij ongeveer 99 % van de grensoverschrijdende vervoersactiviteiten op het grondgebied van de EU worden in een of andere fase nog papieren documenten gebruikt. De digitalisering van de informatie-uitwisseling kan de efficiëntie van het vervoer aanzienlijk verbeteren en derhalve bijdragen tot de vlotte werking van de interne markt. Dit verordeningsvoorstelPDF-documentmoet daar aan bijdragen.


Behandeling Raad

Op 7 april 2020 heeft de Raad zijn standpuntPDF-document in de eerste lezing van het voorstel vastgesteld. Het voorstel moet nu door het Europees Parlement in tweede lezing worden aangenomen alvorens in het Publicatieblad te worden bekendgemaakt.

In de derde kwartaalrapportagePDF-document van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat van september 2018 over EU-wetgevingsonderhandelingen in de Milieuraad & Transportraad werd bij de stand van zaken aangegeven dat het voorstel in Raadskader besproken wordt op ambtelijk niveau. Naar verwachting wordt het voorstel voor het eerst geagendeerd tijdens de Transportraad van december 2018.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 8 juli 2020 nam het Europees Parlement in de tweede lezing een wetgevingsresolutiePDF-document aan over het voorstel.

Op 12 maart 2019 nam het Europees Parlement in de eerste lezing een wetgevingsresolutiePDF-document met amendementen aan over het voorstel.

Het voorstel wordt behandeld door de commissie voor Transport en toerisme (TRAN). Daarnaast is de commissie voor interne markt en consumentenbescherming aangesteld als adviescommissie.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Het voorstel werd op 17 mei 2018 door de Europese Commissie gepubliceerd.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen