E180027
  ruit icoon
Laatste revisie: 30-06-2020

E180027 - Voorstel voor een verordening inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parametersDit verordeningsvoorstel richt zich op het verbeteren van etikettering van banden, waardoor consumenten meer informatie over brandstofefficiëntie, veiligheid en geluid kunnen verkrijgen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Op 6 november 2018 besloten de commissies om het verslag van een schriftelijk overleg (34.734, C) met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 13 mei 2020 nam het Europees Parlement tijdens een plenaire zitting een wetgevingsresolutiePDF-document aan over het standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van het voorstel. Voordat de verordening op 1 mei 2021 van toepassing wordt, moet zij nu formeel door de Raad worden goedgekeurd.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1222/2009

document Europese Commissie

COM(2018)296PDF-document, d.d. 17 mei 2018

rechtsgrondslag

artikel 95 en artikel 114 VWEU

commissies Eerste Kamer

verwante dossiers


Implementatie

Verordening 2020/740PDF-document werd op 25 mei 2020 ondertekend door het Europees Parlement en de Raad en op 5 juni 2020 gepubliceerd in Pb EU L 177/1. De verordening is van toepassing met ingang van 1 mei 2021.


Behandeling Eerste Kamer

Op 6 november 2018 besloten de commissies om het verslag van een schriftelijk overleg (34.734, C) met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voor kennisgeving aan te nemen.

Op 25 oktober 2018 stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een antwoord op de brief, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Op 25 september 2018 is de brief met vragen over het Derde mobiliteitspakket aan de bewindspersonen van Infrastructuur & Waterstaat verstuurd.

Op 11 september 2018 leverden de fracties van D66, PVV en GroenLinks inbreng voor schriftelijk overleg met de regering inzake het voorstel. De conceptbrief is per e-mail aan de leden van de commissies voorgelegd.


Behandeling Tweede Kamer

Op 2 oktober 2018 vond er een algemeen overleg plaats over de Milieuraad van 9 oktober 2018 waarin onder andere het voorstel inzake de etikettering van banden werd besproken.

Op 9 juli 2018 nam een delegatie deel aan een werkbezoek in Brussel in het kader van het derde mobiliteitspakket.

Op 30 mei 2018 is het voorstel besproken tijdens een algemeen overleg over de Transportraad van 7 juni 2018.


Standpunt Nederlandse regering

Op 22 juni ontving de Kamer een brief met daarin het standpunt van de regering over het voorstel van de Commissie.

De voorgestelde grondslagen voor het voorstel zijn artikel 114 van de VWEU en artikel 194, lid 2, VWEU. De regering geeft aan zich hier in te kunnen vinden en staat daarom positief tegenover de bevoegdheid.

Om het gelijke speelveld te waarborgen in de internationale markt voor autobanden is EU-wetgeving volgens de regering noodzakelijk. De subsidiariteit wordt daarom als positief beoordeelt.

De regering beoordeelt de proportionaliteit van dit voorstel deels positief en deels negatief.

De voorgestelde wijzigingen om de controle en handhaving te versterken worden door de regering positief beoordeelt. Echter is de regering kritisch ten aanzien de voorgestelde aanpassingen van het bandenlabel. De aanpassingen in het voorstel zijn volgens de regering marginaal en gaan niet ver genoeg om de beoogde doelstellingen van het voorstel voldoende te behalen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit verordeningsvoorstelPDF-document richt zich op het verbeteren van etikettering van banden, waardoor consumenten meer informatie over brandstofefficiëntie, veiligheid en geluid kunnen verkrijgen. Hierdoor zal de etiketteringsregeling voor banden doeltreffender worden, wat moet zorgen voor schonere, veiligere en stillere voertuigen en een zo groot mogelijke bijdrage van de regeling tot het koolstofvrij maken van de vervoersector.


Behandeling Raad

Op 25 februari 2020 heeft de Raad zijn standpunt over het voorstel in de eerste lezing vastgesteld. Het voorstel moet nu nog door het Europees Parlement in tweede lezing worden aangenomen alvorens in het Publicatieblad te worden bekendgemaakt.

Op 4 maart 2019 bereikte de raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie een algemene oriëntatie over het voorstel. In het verslag van de bijeenkomst geeft de regering aan dat Nederland net als de Commissie en enkele andere landen heeft aangegeven niet tevreden te zijn over de ongewijzigde klassen van de huidige parameters, omdat een aanscherping kan bijdragen aan het realiseren van de doelen voor CO2-reductie en energie-efficiëntie. Ook steunden Nederland en enkele andere lidstaten de kritiek van de Commissie op het niet tussentijds eenvoudig kunnen toevoegen van kilometrage en slijtage op het bandenetiket. Deze groep lidstaten, waaronder Nederland, riepen op tot meer ambitie in de trilogen met het Europees Parlement, die onder het Finse voorzitterschap zullen worden gestart.

In de derde kwartaalrapportagePDF-document van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat van september 2018 over EU-wetgevingsonderhandelingen in de Milieuraad & Transportraad werd bij de stand van zaken aangegeven dat het voorstel besproken is in een Raadswerkgroep aan de hand van een presentatie. Het voorstel komt naar verwachting in oktober weer op de agenda.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 13 mei 2020 nam het Europees Parlement tijdens een plenaire zitting een wetgevingsresolutiePDF-document aan over het standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van het voorstel. Voordat de verordening op 1 mei 2021 van toepassing wordt, moet zij nu formeel door de Raad worden goedgekeurd.

Op 20 januari 2020 publiceerde de onderzoeksdienst van het Europees Parlement een briefingPDF-document over de stand van zaken van de behandeling van het voorstel.

Op 13 november 2019 is een politiek akkoord bereikt tussen de Europese instellingen over het voorstel. De tekst van de verordening zal nog formeel moeten worden bekrachtigd door het Europees Parlement en de Raad.

Op 26 maart 2019 heeft het Europees Parlement een resolutiePDF-document aangenomen over het voorstel.

Op 13 september 2018 publiceerde het onderzoeksbureau van het Europees Parlement (de EPRS) een voortgangsrapportage (PE 625.144PDF-document) over de behandeling van het voorstel.

Het voorstel wordt behandeld door de commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE). Daarnaast zijn commissies voor Interne markt en consumentenbescherming (IMCO), Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI) en Transport en toerisme (TRAN) ingesteld als adviescommissie.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Het voorstel werd op 17 mei 2018 door de Europese Commissie gepubliceerd.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen