Nieuws uit de commissies: dinsdag 4 december 20186 december 2018

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 4 december 2018 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

Commissiekamer 2 in Eerste Kamer
Meer afbeeldingen

Schriftelijke inbreng

Verwijdering asbest en asbesthoudende producten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip-Martin), CDA (Atsma), D66 (Stienen), PVV (Van der Sluijs), SP (Meijer), PvdA (Verheijen) en GroenLinks (Binnema).

Pakket Belastingplan 2019, Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking en Wet fiscale maatregel rijksmonumenten

De leden van de fracties van CDA (Van Rij), SP (Köhler), SGP (Schalk) en 50PLUS (Nagel) leveren inbreng voor het verslag inzake het Pakket Belastingplan 2019. De leden van de fractie van de VVD sluiten zich aan bij de vragen van de leden van de CDA-fractie inzake het pakket Belastingplan; de leden van de VVD-fractie (Van de Ven) leveren voorts inbreng voor het verslag inzake de Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking. De leden van de CDA-fractie sluiten zich bij deze vragen van de leden van de VVD-fractie aan. Tevens leveren de leden van de CDA-fractie (Van Rij) inbreng voor het verslag inzake de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten. De leden van de VVD-fractie (Bruijn) sluiten zich hierbij aan.

Bevoegdheden Europees Openbaar Ministerie bij grensoverschrijdende terroristische misdaden

Inbreng voor schriftelijk overleg over de Commissiemededeling inzake de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie tot grensoverschrijdende terroristische misdaden wordt geleverd door de leden Van Hattem (PVV) en Wezel (SP).

De commissies I&A/JBZ-raad en J&V besluiten een politieke dialoog te starten met de Europese Commissie. De leden Van Hattem (PVV) en Wezel (SP) hebben aangegeven inbreng hiervoor te willen leveren. De commissies stellen de inbrengdatum vast op 18 december 2018.

Vaststelling tarieven 2019 opslag duurzame energie

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Aardema).

Verordening Buitenlandse directe investeringen in de EU

Inbreng voor nader schriftelijk overleg over de Commissiemededeling en Verordening inzake Buitenlandse directe investeringen in de EU

wordt geleverd door de fractie van de SP (Overbeek).

Uitvoering Europese Veiligheidsagenda

Het lid Van Hattem (PVV) zal inbreng leveren voor nader schriftelijk overleg over het Verslag nader schriftelijk overleg van 29 november 2018 over het achtste voortgangsverslag van de Europese Commissie over de uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda. De commissies stellen de inbrengdatum vast op 18 december 2018.

Versterking handhavingsinstrumentarium Inspectie gezondheidszorg en jeugd

Inbreng voor het nader voorlopig verslag over wetsvoorstel Versterking handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

wordt geleverd door de SP-fractie (Don), mede namens de fracties van PvdA en GroenLinks.

JBZ-Raad

Het lid Vink (D66) is van plan inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 7 en 8 december 2018. De commissies stellen de inbrengdatum vast op 18 december 2018

Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking stelt voor om de plenaire behandeling van het initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake de stand van zaken evaluaties NCP en IMVO-beleid voort te zetten op een nader te bepalen datum in april 2019 (voor het meireces).

Mogelijke toewijzing extra zetels Nederland in Europees Parlement

De commissie Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat brengt blanco eindverslag uit en stelt voor op 11 december 2018 over het wetsvoorstel te stemmen.

Wijziging Wet parlementaire enquête 2008

De commissie Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat brengt blanco eindverslag uit over initiatiefvoorstel-Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg Wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet en stelt voor op 11 december 2018 over het wetsvoorstel te stemmen.

Hamerstukken

Rechten en verplichtingen deelname aan betalings- en effectenafwikkelsystemen in derde-landen

De commissie Financiën brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Verzamelwet pensioenen 2019

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt eindverslag uit, teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.


Deel dit item:
Commissiekamer 2 in Eerste Kamer
Commissiekamer 2 in Eerste Kamer