Nieuws uit de commissies: dinsdag 29 januari 201930 januari 2019

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 29 januari 2019 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Commissie voor Financiën in mondeling overleg over de Belastingdienst met staatssecretaris Snel, 29 januari 2019
Meer afbeeldingen

Initiatiefvoorstel-Koopmans en Van Helvert Wet ter Bescherming Koopvaardij

De commissie Justitie en Veiligheid besluit inbreng te leveren voor verslag op 5 februari 2019. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, stelt zij voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op 12 maart 2019.

Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 12 februari 2019 plenair te behandelen.

Schriftelijke inbreng

Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip-Martin), CDA (Atsma), D66 (Pijlman), PVV (Van der Sluijs), SP (Reuten), GroenLinks (Binnema), ChristenUnie (Ester), PvdD (Van Leeuwen) en SGP (Schalk).

Initiatiefvoorstel-Van Oosten, Kuiken en Groothuizen Wet herziening partneralimentatie

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), CDA (Van Rij), D66 (Vink), SP (Wezel), PvdA (Vlietstra), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk). De commissie zal op een later moment de suggestie van de CDA-woordvoerder (van Rij) bespreken om voorlichting te vragen aan de Afdeling advisering van de Raad van State in verband met aangebrachte wijzigingen in het wetsvoorstel.

Communicatieplan actief donorregistratiesysteem

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 21 december 2018 met de nieuwe versie van het communicatieplan actief donorregistratiesysteem wordt geleverd door de fracties van SGP (Van Dijk) en (mogelijk) PVV (Van Kesteren; uiterlijk 5 februari 2019). De conceptbrief wordt per e-mail onder de leden van de commissie verspreid.

Operationalisering LNV-visie 'Waardevol en verbonden'

Het lid Reuten(SP) levert inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 januari 2019.

Derde overall rapportage sociaal domein

De vragen over de derde overall rapportage sociaal domein naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 december 2018 zullen worden gesteld namens de fracties van SP, GroenLinks en PvdA.

Evaluatie Jeugdwet

De leden van de SP-fractie sluiten zich aan bij de door de PvdA-fractie gestelde vragen over de Evaluatie van de Jeugdwet naar aanleiding van de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 november 2018 in reactie op brief van 23 oktober 2018. De brief wordt aldus vastgesteld.

Divers

Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat schriftelijk op de hoogte te stellen dat zij de behandeling van het Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad wenst aan te houden in afwachting van de behandeling van het besluit in de Tweede Kamer.

Wet Continuïteit Ondernemingen I

Naar aanleiding van het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het overleg met de groep vertegenwoordigers uit de faillissementspraktijk ten aanzien van de Wet continuïteit ondernemingen I besluit de commissie Justitie en Veiligheid de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden in afwachting van een nieuwe regeling betreffende overgang van onderneming in faillissement. Zij zal de minister voor Rechtsbescherming hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Sociale media menu


Deel dit item:
Commissie voor Financiën in mondeling overleg over de Belastingdienst met staatssecretaris Snel, 29 januari 2019
Commissie voor Financiën in mondeling overleg over de Belastingdienst met staatssecretaris Snel, 29 januari 2019