Nieuws uit de commissies: dinsdag 12 februari 201914 februari 2019

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 12 februari 2019 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Technische briefing Brexit, commissie voor Europese Zaken, 12 februari 2019
Meer afbeeldingen

Schriftelijke inbreng

Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip-Martin), CDA (Flierman), D66 (Pijlman), PVV (Van der Sluijs), SP (Meijer), PvdA (Verheijen), GroenLinks (Binnema) en ChristenUnie (Kuiper).

Invest-NL

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van toezeggingen en opvolging moties wordt geleverd door de fracties van D66 (Prast), PVV (Aardema) en GroenLinks (Binnema). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

Verruiming van de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Huijbregts-Schiedon), CDA (Van Bijsterveld) en PVV (Van Hattem).

Verzamelwet Brexit

Gehoord de technische briefing, herbevestigt de commissie Europese Zaken haar voorstel om het voorbereidend onderzoek te houden op 19 februari 2019.

Verslag van een schriftelijk overleg over het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) en het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (Single Resolution Fund, SRF)

De commissie Financiën besluit in nader schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de op 6 februari 2019 ontvangen brief. De leden van de fractie van D66 (Prast) en de leden van de fractie van de SP (Reuten) zijn voornemens op dinsdag 19 februari 2019 hiervoor inbreng te leveren.

Deskundigenbijeenkomsten

Wet arbeidsmarkt in balans

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt voor op 12 maart 2019 een deskundigenbijeenkomst te organiseren. Een voorstel hiertoe - op basis van suggesties van de leden - zal op 19 februari 2019 ter bespreking geagendeerd worden. De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 19 maart 2019.

Verwijdering asbest en asbesthoudende producten

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving besluit de nadere procedure aan te houden en een deskundigenbijeenkomst te organiseren. Zij streeft ernaar vóór 1 april 2019 inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag.

Sociale media menu


Deel dit item:
Technische briefing Brexit, commissie voor Europese Zaken, 12 februari 2019
Technische briefing Brexit, commissie voor Europese Zaken, 12 februari 2019