Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies dinsdag 14 april 202016 april 2020

De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 14 april 2020 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Meer afbeeldingen

Wet straffen en beschermen

De commissie Justitie en Veiligheid (J&V) brengt eindverslag uit en bespreekt een datumvoorstel voor een plenair debat op 12 mei 2020.

Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt vast aan een plenair debat over dit wetsvoorstel en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op of na 12 mei 2020, in ieder geval niet op dezelfde datum als wetsvoorstel 35174.

Opheffen discriminerend onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt vast aan een plenair debat over dit wetsvoorstel en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op of na 12 mei 2020, in ieder geval niet op dezelfde datum als wetsvoorstel 35213.

Aanvullingswet natuur Omgevingswet

De commissies voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) bespreken via de mail een nieuw datumvoorstel voor het plenaire debat over het wetsvoorstel. De datumvoorstellen van de verschillende fracties lopen uiteen, mede gelet op de brief van de minister voor Milieu en Wonen over uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zodat besloten wordt het agendapunt opnieuw te agenderen op 12 mei 2020.

Schriftelijke inbreng

Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen

Via de mail is door de fracties van CDA (Rietkerk), GroenLinks (Kluit), SP (Janssen) en ChristenUnie (Verkerk) inbreng geleverd voor voorlopig verslag.

Nationaal Hervormingsprogramma 2020

Inbreng voor schriftelijk overleg is geleverd door de fractie van de ChristenUnie (Ester), waar FVD zich bij aansluit, en door de fractie van GroenLinks (Vendrik).

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het verslag van de JBZ-Raad van 7 en 8 oktober 2019;

Via de mail wordt inbreng geleverd voor nader schriftelijk overleg inzake het verslag van de JBZ-Raad van 7 en 8 oktober 2019 door de fracties van GroenLinks (Karimi) en PvdA (Vos) gezamenlijk en door de fractie van PVV (Van Hattem). Tevens is door de fracties van GroenLinks (Karimi) en PvdA (Vos) gezamenlijk inbreng geleverd naar aanleiding van het verslag van de JBZ-Raad van 13 maart 2020 De conceptbrief zal met deze inbreng ter vaststelling op 21 april 2020 worden geagendeerd.

Nederlandse Stabiliteitsprogramma 2020

Inbreng voor schriftelijk overleg is geleverd door de fractie van de ChristenUnie (Ester), waar FVD zich bij aansluit, en door de fractie van GroenLinks (Vendrik).

Interbestuurlijk programma ; modernisering van de overheid

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het Interbestuurlijk Programma wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

Wijziging Wet educatie beroepsonderwijs inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt op 21 april 2020 geleverd.

Implementatie richtlijn energie-efficiëntie

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft de nadere procedure via de mail besproken en besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 21 april 2020.

Implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft de nadere procedure via de mail besproken en besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 21 april 2020.

Wet versterken positie mbo-studenten

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt voor het voorbereidend onderzoek op 21 april 2020 te houden.

Wet vliegbelasting

De commissie Financiën (FIN) stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 12 mei 2020.

Divers

Inwerkingtreding Omgevingswet

De commissies Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) bespreken de brief van de Minister voor Milieu en Wonen van 1 april jl. via de mail en besluiten desgewenst inbreng voor schriftelijk overleg te leveren wanneer de beantwoording van Tweede Kamervragen over de brief bekend is.

Wet digitale overheid

De commissie Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) kiest uit de geboden behandelopties in meerderheid voor het eerst houden van een technische briefing en een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel en vervolgens het voorbereidend onderzoek verrichten. De staf gaat na wanneer en hoe de gevraagde technische briefing kan worden gehouden.

Europese Green Deal

Via de mail besluit de commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg op 19 mei 2020. Voorts besluit zij het voorliggende schriftelijk overleg te betrekken bij het mondeling overleg met de minister van Economische Zaken en Klimaat over de voortgang en uitwerking van het Klimaatakkoord en de kabinetsappreciatie van de Green Deal. Dat overleg stond geagendeerd voor 31 maart 2020, maar kon toen geen doorgang vinden. Het overleg zal nu worden gehouden op een nog nader door de commissie te bepalen datum.

Sociale media menu


Deel dit item:
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden