Nieuws uit de commissies dinsdag 24 november 2020De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 24 november 2020 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. Devolledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Grotere versie foto

Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en Europese Unie (CETA)

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking neemt kennis van de brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De commissie besluit in meerderheid om de verdere uitwerking van het notificatiemechanisme af te wachten alvorens een besluit te nemen over de verdere behandeling van het wetsvoorstel. De commissie besluit daarbij in meerderheid om de minister per brief te vragen om de uitwerking van het notificatiemechanisme naar de Kamer te sturen zodra deze gereed is en de Kamer in de tussentijd op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Vervroegde beëindiging pelsdierhouderij

Brief van de minister van LNV van 20 november 2020

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat positief tegenover het verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het wetsvoorstel Vervroegde beëindiging pelsdierhouderij zo spoedig mogelijk te agenderen, zodra het door de Tweede Kamer zal zijn aangenomen. In verband daarmee hecht zij eraan de beantwoording van de vragen van de commissie inzake de voorhang subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij, verstuurd op 16 juli 2020, uiterlijk vrijdag 27 november 2020 te ontvangen.

Nadeelcompensatieregeling bij vervroegd verbod pelsdierhouderij

Brief van de ministere van LNV van 20 november 2020

De commissie besluit de brief van de minister van LNV te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Vervroegde beëindiging pelsdierhouderij.

Schriftelijke inbreng

Versterking toekomstperspectief publieke omroep

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), CDA (Atsma), GroenLinks en PvdA (Veldhoen en Vos), D66 (Pijlman), PVV (Van Kesteren), SP (Van Apeldoorn) en ChristenUnie (Bikker). De memorie van antwoord moet uiterlijk vrijdagmiddag 27 november 2020 om 16 uur van de minister ontvangen zijn, zodat de commissie op 1 december 2020 de nadere procedure kan bespreken.

Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van FVD (Van der Linden), GroenLinks/PvdA (De Boer/Crone), SP (Kox) en ChristenUnie (Verkerk). De commissies herbevestigen dat zij bij ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 27 november 2020, 16 uur, het wetsvoorstel voldoende voorbereid achten voor plenaire behandeling op 1 december 2020.

Stand van zaken wijkverpleging c.a.

Brief van de minister van VWS van 13 oktober 2020

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Prins-Modderaar) en PVV (Van Kesteren).

Tijdelijk vuurwerkverbod

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Justitie en Veiligheid van 13 november jl.

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van FVD (Dessing), PvdA (Recourt) en PVV (Bezaan).

Toezegging Verlenging wet

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem) en PvdD (Nicolaï).

Klimaatdoelstellingsplan Europese Commissie voor 2030

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en Europese Commissie wordt geleverd door de fracties van PVV (Faber) en SP (Gerkens).

https://www.eerstekamer.nl/bijlage/20200917/com_2020_562_een_ambitieuzere_3/document3/f=/vldbjd8wgpu8.pdf

Brief over Rijksvastgoedbedrijf aan Tweede Kamer ook naar Eerste Kamer sturen

Brief van de minister en staatssecretaris van BZK van 5 november

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Bezaan).

Commissiemededeling: Het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2020

De fractie van FVD (Van Wely) levert inbreng voor schriftelijk overleg.

Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Afghanistan

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Karimi).

Website CoronaMelder.nl als centraal informatiepunt

De commissies VWS, J&V en BiZa/AZ stellen vast dat de toezegging nog niet als voldaan kan worden aangemerkt. Een conceptbrief op basis van een algemene vraag en de inbreng van de fractie van de PvdD (Nicolaï) wordt deze week per e-mail aan de leden van de commissies voorgelegd. De brief zal eind deze week worden verstuurd.

Hamerstukken

Wijziging Wet kinderopvang in verband met wijzigingen met betrekking tot het recht op kinderopvangtoeslag

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Afbeelding 1 - De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden