Nieuws uit de commissies dinsdag 26 januari 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 26 januari 2021 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Grotere versie foto

Schriftelijke inbreng

Initiatiefvoorstel-Bergkamp en Van Wijngaarden van rechtswege ontstaan gezamenlijk gezag door erkenning

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Doornhof), GroenLinks (De Boer), D66 (Dittrich), PvdA (Recourt), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk).

Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk), D66 (Dittrich), PvdA (Recourt) en PVV (Bezaan). Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, besluit de commissie het wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling (na het krokusreces).

Verslag nader schriftelijk overleg met minister voor Rechtsbescherming over maatregelen regeling weigerende observandi in de Wet forensische zorg

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Bezaan) en ChristenUnie (Bikker).

Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2020

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 21 december 2020

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van FVD (Dessing). De fractie van GroenLinks (Kluit) heeft reeds op een eerder moment inbreng geleverd.

Toekomst pensioenstelsel

De leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen) leveren heden inbreng voor (nader) schriftelijk overleg over wetsvoorstel 32043 in voorbereiding op het mondeling overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake het toekomst pensioenstelsel dat is gepland op 9 maart 2021.

Verslag schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake EU-voorstel toereikende minimumlonen in de Europese Unie

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de VVD-fractie (Van Ballekom).

Hamerstukken

Wijziging diverse onderwijswetten in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

Plenair

Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluit - in het licht van de voorgeschiedenis van dit initiatiefwetsvoorstel - de Kamer bij voorbaat verlof te vragen voor een derde termijn. De commissie spreekt uit dat woordvoerders terughoudendheid zullen betrachten bij het intekenen van spreektijd.

Stikstofreductie en natuurverbetering

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluit op 9 februari 2021 inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag. Zij stelt vast dat de eerder onder voorbehoud beoogde datum voor een plenair debat, 23 februari 2021, daardoor niet langer haalbaar is. Het streven van de commissie is er op gericht het plenaire debat over dit wetsvoorstel te laten plaatsvinden vóór de komende Tweede Kamerverkiezing.

Mondeling overleg

Mondeling overleg ontwikkelingen jeugdzorg

Op basis van de door de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport geïnventariseerde onderwerpen zal een uitnodigingsbrief voor de betrokken bewindspersonen worden opgesteld. Het mondeling overleg vindt plaats op 2 februari 2021, van 16.00 tot 17.30 uur.

Deskundigenbijeenkomst

Europees Migratie- en asielpact deskundigenbijeenkomst

De commissie Immigratie & Asiel/JBZ-Raad stelt een lijst op met deskundigen en organisaties om uit te nodigen voor twee deskundigenbijeenkomsten inzake de Europese voorstellen in het Migratie- en Asielpact. De commissie verzoekt de staf deze bijeenkomsten op 2 en 23 maart 2021 te organiseren.

Divers

Commissie Onderzoeksvoorstel Anti-discriminatie rondt werk af

De tijdelijke commissie belast met het opstellen van een parlementair onderzoeksvoorstel naar de effectiviteit van anti-discriminatiewetgeving rondt binnenkort haar werk af. Op 2 februari neemt de Voorzitter van de Eerste Kamer Jan Anthonie Bruijn in de plenaire vergadering het verslag van de commissie in ontvangst. De commissie stond onder voorzitterschap van Ruard Ganzevoort (GroenLinks) en was samengesteld uit 11 fracties. Het verslag wordt na de aanbieding op de website van de Eerste Kamer gepubliceerd.

Plenair debat Koninkrijksrelaties uitgesteld

Gegeven de (spoed)wetgeving op de plenaire agenda van de Eerste Kamer, ziet de commissie Koninkrijksrelaties af van het geplande plenaire beleidsdebat over Koninkrijksrelaties op 2 februari 2021. Zij verzoekt de Kamervoorzitter het debat alsnog in te plannen, zodra de plenaire agenda dat toelaat en zo mogelijk vóór de verkiezingen van de Tweede Kamer.

Verslag schriftelijk overleg met minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het voorgehangen ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken bereikt overeenstemming over de deskundigen die zij wenst uit te nodigen voor een informeel gesprek over de Wet en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen. Alvorens een datum voor het gesprek te bepalen, besluit de commissie de minister eerst per brief te vragen naar een eventuele nieuwe versie van het Besluit en naar de evaluatie van de proefprojecten.

Dank voor Griffier Bergman

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bedankt griffier Bergman, die stopt als griffier van de commissie OCW, voor zijn aan de commissie bewezen diensten.

Brief minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake wijziging Uitvoeringsbesluit WHW 2008 houdende de invoering van bepalingen omtrent de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands etc.

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besluit de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een brief te sturen met de mededeling dat de voorhang prematuur is en dat zij zich derhalve het recht voorbehoudt op het ontwerpbesluit te reageren tot het moment waarop de Eerste Kamer de finale besluitvorming over het wetsvoorstel heeft afgerond.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Afbeelding 1 - De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden