Nieuws uit de commissies dinsdag 10 mei 2022De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 10 mei 2022 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Commissiekamer 1
Meer afbeeldingen

Omgevingswet

De commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) besluiten inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Verder besluiten de commissies het ontwerp-Koninklijk Besluit inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor plenaire behandeling aan te melden op een door de Voorzitter nader te bepalen datum in juni 2022 en een brief op te stellen voor de minister waarin wordt gevraagd om het tijdpad te verduidelijken.

Klimaatbeleid

Brief van de staatssecretaris van I&W ter aanbieding van het besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit; Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

De commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) besluiten, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van I&W van 19 april 2022 (32813, AF), de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit in behandeling te nemen en op 24 mei 2022 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

Brief van de minister voor Klimaat en Energie van 31 maart 2022 (35668, P)

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) besluit een brief te sturen naar de minister voor Klimaat en Energie met de vraag of verdere informatie inzake de kolencentrale Onyx uiterlijk voor 5 juni 2022 aan de Kamer kan worden toegezonden, zodat zij hier voor het zomerreces nog vragen over kan stellen.

Verlenging waardevermeerderingsregeling Groningen voorjaar 2022

Brief van de staatssecretaris van EZK van 22 april 2022 (33529, K)

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) besluit de brief van de staatssecretaris van EZK van 22 april 2022 (33529, K) voor kennisgeving aan te nemen en het begrotingswetsvoorstel af te wachten.

Verlaging afromingspercentage bij overgang fosfaatrechten

Brief van de minister van LNV van 21 april 2022 (35949, E)

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 24 mei 2022.

Derogatie van de Nitraatrichtlijn

Brief van de minister van LNV van 26 april 2022 (33037, AF)

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 24 mei 2022.

Immigratie & Asiel

Brief van de staatssecretaris van J&V inzake kabinetsreactie ACVZ policy brief 'EU-grenzen zijn ook onze grenzen' en position paper Commissie Meijers; JBZ-Raad

Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van J&V van 30 maart 2022 (35295/32317, Y) wordt inbreng voor schriftelijk overleg geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en de PvdA (Vos) gezamenlijk en D66 (Stienen).

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 17 mei 2022.

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor APP over de implementatie van de Wet vereenvoudiging Wajong en over de uitvoering van de motie van het lid Van Pareren c.s. over de compensatie van Wajongers van wie het inkomen achteruitgaat.

Naar aanleiding van de ontvangen brief (35213, Y) besluit de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid de voorliggende concepttoezegging over een extra analyse van het garantiebedrag te registreren. De commissie besluit op 17 mei 2022 nog de gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.

Europese Unie

Brief van de minister van BuZa inzake Staat van de Unie 2022; Staat van de Europese Unie 2022

De commissie voor Europese Zaken bespreekt de Staat van de Unie 2022 en besluit om dit te betrekken bij de Algemene Europese Beschouwingen (AEB).

Europese voorstellen inzake methaanemissies en gasmarkten - Fit for 55-pakket

De commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) besluiten op 24 mei 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering n.a.v. de voorstellen COM (2021) 803, COM(2021)804 en COM(2021)805.

Tevens besluiten zij de brief van de minister van K&E inzake de onafhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas met behoud leveringszekerheid (29.023/36.059, Q) hier niet bij te betrekken.

Corona

Brief over de langetermijnvisie op coronasteun; Noodpakket banen en economie

Inbreng voor schriftelijk overleg over de uitgangspunten voor de langetermijnvisie op het coronasteunbeleid (35420, BX) wordt geleverd door de leden van de CDA-fractie (Essers) en de PvdD-fractie (Prast).

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van het nader rapport en het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over de zesde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm)

Besloten is om het ontwerpbesluit (35526 / 25295, EH) en het advies van de Raad van State en het nader rapport (35526 / 25295, EG) te betrekken bij het plenaire debat over het wetsvoorstel Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (36042) op 16 en/of 17 mei 2022.

De commissies stellen de Voorzitter voor op 17 mei 2022 tevens te stemmen over het wetsvoorstel Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Twm covid-19 en, indien dit voorstel wordt aanvaard, ook het overgelegde ontwerpbesluit inzake de zesde verlenging diezelfde dag in stemming te brengen.

Brede beleidsdebat covid-19

Besloten wordt de ministers van VWS en J&V uit te nodigen voor het op 5 juli 2022 geplande brede beleidsdebat over covid-19-onderwerpen, waarbij eventuele vragen met betrekking tot andere beleidsterreinen aan de minister van VWS, als coördinerend minister, zullen worden voorgelegd.

Onderwijs

Brief van de minister van OCW en de minister voor PVO inzake aanbieding van de Staat van het Onderwijs 2022; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), PVV (Van Kesteren) en PvdD (Prast).

Binnenlandse Zaken

Hamerstukken

Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Aanpassingen Politiewet 2012 die volgen uit de evaluatie van deze wet

De commissie Justitie & Veiligheid brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Plenair

Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer

Het wetsvoorstel wordt voorgedragen om plenair te behandelen op een door de Kamervoorzitter te bepalen datum.

Wet uitbreiding taakstrafverbod

De commissie voor Justitie & Veiligheid brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op een door de Kamervoorzitter te bepalen datum na het zomerreces.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Commissiekamer 1
Afbeelding 1 - Commissiekamer 1