Stemgedrag G.J.F. Popken LL.M. (PVV)Voor220Tegen87

 • Voor
  21 maart 2017 (Hamerstuk)
  Wet versterking positie curator (34.253)
 • Voor
  21 maart 2017 (Hamerstuk)
  Comptabiliteitswet 2016 (34.426)
 • Voor
  21 maart 2017 (Hamerstuk)
  Uitvoering van EU verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (34.429)
 • Voor
  21 maart 2017 (Hamerstuk)
  Beperken heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enkele openbare werken van algemeen nut (34.508)
 • Voor
  21 maart 2017 (Hamerstuk)
  Verzamelwet Zvw 2016 (34.575)
 • Voor
  21 maart 2017 (Hamerstuk)
  Invoering Europese betalingsbevelprocedure (34.609)
 • Voor
  21 maart 2017 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Verdrag beperking aansprakelijkheid binnenvaart (CLNI 2012) (34.621)
 • Voor
  21 maart 2017 (Hamerstuk)
  Uitvoering Verdrag beperking aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) (34.622)
 • Voor
  21 maart 2017 (Hamerstuk)
  Evaluatiewet WNT (34.654)
 • Voor
  21 februari 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal (34.458)
 • Voor
  21 februari 2017 (Hamerstuk)
  Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (34.086)
 • Voor
  21 februari 2017 (Hamerstuk)
  Verbeteren van de havenstaatcontole van schepen onder buitenlandse vlag in havens in Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Europees Nederland (34.496)
 • Voor
  21 februari 2017 (Hamerstuk)
  Aansluiting onderwijswetten bij de Algemene wet bestuursrecht en verlenging van overgangsbepalingen onderwijshuisvesting in Caribisch Nederland (34.607)
 • Voor
  14 februari 2017 (Zonder stemmen)
  Initiatiefvoorstel-Taverne Informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen (34.158 (R2048))
 • Tegen
  14 februari 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over daadwerkelijke structurele bekostiging en een overbruggingsregeling (EK 34.246, C)
 • Tegen
  14 februari 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Ypma, Voordewind en Rog inzake de bekostiging van levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen (34.246)
 • Tegen
  14 februari 2017 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Financiën en Nationale Schuld 2015 (34.475 IX)
 • Voor
  14 februari 2017 (Hamerstuk)
  Novelle Jaarverslag en slotwet Financiën en Nationale Schuld 2015 (34.599)
 • Voor
  7 februari 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Dijk (SGP) c.s. inzake alternatieven voor het verplichte ambtshalve beroep tegen het intrekkingsbesluit (EK 34.356 (R2064), H)
 • Voor
  7 februari 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (34.359)
 • Tegen
  7 februari 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (34.358 (R2065))
 • Voor
  7 februari 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Intrekken Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (34.356 (R2064))
 • Tegen
  7 februari 2017 (Hamerstuk)
  Vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen na overeenstemming met de ouders (34.446)
 • Voor
  7 februari 2017 (Hamerstuk)
  Regels voor elektronische sigaretten zonder nicotine en voor roken bestemde kruidenproducten (34.470)
 • Voor
  7 februari 2017 (Hamerstuk)
  Modernisering en vereenvoudiging van de basisregistraties adressen en gebouwen (34.507)