Commissies op dinsdag 18 januari 2022Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • College van Senioren
  video-vergadering 12.45 uur
 • Commissies voor Justitie & Veiligheid (J&V) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Staatscommissie rechtsstaat

  Conceptopdracht staatscommissie rechtsstaat

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), D66 (Backer), PvdA (Recourt), PVV (Bezaan), PvdD (Nicolai) en SGP (Van Dijk).

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  video-vergadering 14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  29521, AS

  Brief van de ministers van BuZa en van Defensie en van de minister voor BHenO inzake Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2022; Nederlandse deelname aan vredesmissies

  De commissie besluit, na kennisneming van de behandeling hiervan in de Tweede Kamer, de brief inzake Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2022 (29521, AS) voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  29521, AU

  Verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van BuZa en Defensie inzake de aanvullende Artikel 100-brief over de voorziene bijdrage van een C130-transportvliegtuig aan de VN-missie MINUSMA in Mali; Nederlandse deelname aan vredesmissies

  De commissie besluit inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 25 januari 2022.

  3.
  35.925 V, E

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag van de OVSE ministeriële bijeenkomst van 2 en 3 december 2021; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2022

  De commissie besluit inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 25 januari 2022.

  4.
  Inventarisatie kennismakingsgesprekken nieuwe bewindspersonen

  De commissie besluit kennismakingsgesprekken op korte termijn in te plannen met:
  - de minister en staatssecretaris van Defensie gezamenlijk;
  - de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;
  - de minister van Buitenlandse Zaken gezamenlijk met de commissie EUZA, zo mogelijk voor het debat over rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de EU dat op 1 februari 2022 gepland staat.

  5.
  Conferentie inzake Europese ruimtevaart en digitale culturele industrie in Toulouse, 6-7 februari as.

  Het lid Beukering (Fractie-Nanninga) geeft aan interesse te hebben om deel te nemen aan deze conferentie.

  6.
  Mededelingen en informatie

  De commissie besluit, op verzoek van het lid Karimi (GroenLinks), de commissiestaf te vragen ambtelijk na te gaan wanneer de beantwoording van de brief met nadere vragen inzake Gezamenlijke mededeling Stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije verwacht kan worden.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 14.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35300 VI, BO

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de zesde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

  De commissie besluit de brief van 16 december 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  E210019

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming, de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de bevordering van een Europese benadering van artificiële intelligentie; EU-voorstellen: Bevordering van een Europese benadering van artificiële intelligentie (COM(2021)205, COM(2021)206 en COM(2021)202)

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de reactie van de Europese Commissie is ontvangen.

  3.
  Wenselijkheid kennismakingsgesprekken

  De commissie wenst twee aparte kennismakingsgesprekken van ieder 1,5 uur te voeren met de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming. In verband met het Debat over rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de EU op 1 februari 2022, wenst de commissie het kennismakingsgesprek met de minister voor Rechtsbescherming bij voorkeur voor de genoemde datum te voeren.
  Het initiatief voor een eventueel kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid legt de commissie bij de commissie I&A/JBZ neer en wenst voor dat kennismakingsgesprek te worden uitgenodigd.

  4.
  Mededelingen en informatie

  De commissie wenst van de initiatiefnemers van Initiatiefvoorstel-Sneller en Sjoerdsma Wet gesloten coffeeshopketen (34165) te vernemen wat (de tekst van) het regeerakkoord betekent voor het initiatiefvoorstel.

  5.
  Rondvraag

  Vooruitlopend op de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel Verlengen mogelijkheid om Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid in te trekken (35934) wenst de commissie de Kamervoorzitter voor te stellen om de plenaire behandeling - onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling - te plannen op 15 februari 2022 of uiterlijk 22 februari 2022 (met aansluitend stemming).

 • Commissies voor Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Najaarspakket Europees Semester

  De commissies besluiten de nieuwe bewindspersonen een brief te sturen waarin gevraagd wordt of de kabinetsappreciatie van het najaarspakket ongewijzigd is gebleven naar aanleiding van het Regeerakkoord.

  Tevens besluiten de commissies op een later moment het Europees semester 2022 wederom te agenderen wanneer de landenspecifieke aanbevelingen vanuit de Europese Commissie zijn ontvangen.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  video-vergadering 14.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35216

  Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel te agenderen voor plenair debat.

  2.
  31865, B

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de uitkomsten van de peer review van de Algemene Rekenkamer; Verbetering verantwoording en begroting

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de VVD-fractie (Geerdink). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  Voorts benadrukt de commissie nogmaals graag spoedig geïnformeerd te worden over het vervolg van de door de rapporteurs van de Tweede Kamer aangekondigde processtappen. Hierna besluit de commissie over een eventueel nader gesprek met de Algemene Rekenkamer en andere betrokkenen.

  3.
  35925 IX, A

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022

  De commissie besluit, naar aanleiding van de reactie op de rappelbrief van 28 september 2021 om de volgende toezeggingen (opnieuw) als voldaan te beschouwen: T02507, T02774, T02805, T02951, T02960, T02961, T02962, T03074, T03160, T03170, T03182, T03226, T03232, T03235.

  De commissie besluit, naar aanleiding van de reactie op de rappelbrief van 28 september 2021 om de volgende toezeggingen als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2022: T03230, T03231, T02187, T02629, T02634, T02637, T02775, T02802, T02690, T02918, T02956 (deadline 1 januari 2024), T02989, T02990, T03225, T03236 en T03237.

  De commissie besluit, naar aanleiding van de reactie op de rappelbrief van 28 september 2021 om de volgende toezeggingen als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2023: T03139, T03234, T03259, T03260, T03261.

  De commissie besluit, naar aanleiding van de reactie op de rappelbrief van 28 september 2021, om toezegging T03228 als 'legisprudentie' aan te merken.

  De commissie besluit, naar aanleiding van de reactie op de rappelbrief van 28 september 2021 om de volgende toezeggingen aan te houden en via de mail na te vragen of de status van de toezeggingen aangepast kan worden: T03177, T03222, T03224, T03229.

  4.
  25268, O

  Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de Kaderwetevaluaties van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank over de periode 2016-2020; Zelfstandige bestuursorganen

  De commissie besluit op 25 januari 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  5.
  35932, D

  Brief van de minister van BZK over de financiële effecten van de bevriezing van het aandeel van de WOZ-waarde in de verhuurderheffing; Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen

  De commissie besluit de brief (EK 35932, D) over te dragen aan de commissie BiZA/AZ.

  6.
  COM(2021)823 en COM(2021)565

  Nieuwe voorstellen eerlijke belastingheffing in de EU

  De commissie besluit de Europese voorstellen COM(2021)823 en COM(2021)565 in behandeling te nemen en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg wanneer het BNC-fiche de Kamer is toegezonden.

  7.
  21.501-07 EK, DW

  Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 17 en 18 januari 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit de brief van 7 januari 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

  8.
  Kennismakingsgesprek(ken) nieuwe bewindspersonen

  De commissie besluit de nieuwe minister en staatssecretarissen van Financiën uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek op korte termijn.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  video-vergadering 15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  T02664 - Deelrapporten onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden

  Brief van de minister van LNV van 24 november 2021 (28973 / 29683, K)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit), de fractie van Partij voor de Dieren sluit zich bij deze vragen aan. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  Voorts besluiten de commissies de voortgangsbrief van de ministers van VWS en van LNV aan de Tweede Kamer d.d. 23 december jl. inzake versterking zoönosenbeleid (zie 25295, nr. 1711) ter bespreking te agenderen op 8 februari 2022.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)), voor Financiën (FIN) en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  video-vergadering 15.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 [aangehouden]

  Brieven 14 en 21 december 2021 (35420, BL en BN) en verslag schriftelijk overleg (35420, BO)

  De commissies besluiten op 25 januari 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 15.25 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35814

  Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Atsma), Fractie-Nanninga (Berkhout) en PVV (Faber-Van de Klashorst).

  2.
  35937

  Negende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake diverse steunmaatregelen COVID-19 en nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  3.
  35865

  Implementatie Telecomcode

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Atsma) en GroenLinks (Kluit).

  4.
  Jaarverslag en Voortgangsrapportage Invest-NL 2020

  Verslag nader schriftelijk overleg (28165 / 35123, V)

  De commissie besluit de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 29 november 2021 (28165 / 35123, V) voor kennisgeving aan te nemen.

  5.
  Zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Brieven van de minister van LNV van 26 november 2021 (33037, AA) en van 13 december 2021 (33037, AB)

  De commissie bespreekt de brieven van de minister van LNV van 26 november 2021 (33037, AA) en van 13 december 2021 (33037, AB) en besluit, na kennisname van het coalitieakkoord, de beantwoording af te wachten van de vragen die de commissie heeft gestuurd op 14 december 2021 inzake het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn.

  6.
  Toetsingskader Risicoregelingen voor de Borgstelling MKB-landbouwkredieten, plus-module werkkapitaal omschakeling duurzame landbouw

  Brief van de minister van LNV van 13 december 2021 (35334, AM)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van Partij voor de Dieren (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  7.
  Registratie ritueel geslachte dieren

  Verslag schriftelijk overleg (31571, AE) en verslag nader schriftelijk overleg (31571, AF)

  De commissie besluit inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 1 februari 2022. Daarnaast besluit de commissie de status van toezegging T01556 op diezelfde datum opnieuw te bespreken.

  8.
  Nieuwe energiebronnen

  Naar aanleiding van technische briefing 30 november 2021

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van Forum voor Democratie (Dessing). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  Tevens besluit de commissie tijdens de kennismaking met de minister van Klimaat en Energie te bespreken op welke wijze de commissie op korte en lange termijn geïnformeerd kan worden over de energietransitie tot 2050.

  9.
  Stand van zaken uitvoering motie-Berkhout c.s. over zwart kleuren rotorbladen

  Brief van de staatssecretaris voor EZK - Klimaat en Energie van 23 november 2021 (EK, J)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de Fractie-Nanninga (Berkhout), mede namens PvdD-fractie. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  10.
  Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot vergoeding van schade van exploitanten van kolencentrales in verband met de beperking van de CO2-emissie

  Verslag nader schriftelijk overleg (35668, L)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Nicolaï), mede namens de fracties van GroenLinks, PvdA en SP. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  11.
  Nationaal plan energiesysteem 2050

  Brief van de bewindspersonen van EZK van 17 december (EK 32.813, AD)

  De commissie besluit de brief van de bewindspersonen van Economische Zaken en Klimaat van 17 december 2021 (32813, AD) voor kennisgeving aan te nemen.

  12.
  Duurzame financiering (taxonomie)

  Verslag schriftelijk overleg (35921, A)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 25 januari 2022. Tevens wenst de commissie dan geïnformeerd te worden over de actuele stand van zaken ten aanzien van dit onderwerp in de Tweede Kamer.

  13.
  Kennismakingsgesprek(ken) nieuwe bewindspersonen

  De commissie besluit op korte termijn aparte kennismakingsgesprekken te houden met de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de minister voor Klimaat en Energie en de staatssecretaris Mijnbouw. Zij besluit tevens een kennismakingsgesprek te houden met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de minister voor Natuur en Stikstof gezamenlijk. De commissie vraagt de staf te bezien wat de mogelijkheden zijn en besluit dit opnieuw te agenderen op 25 januari 2022.

  14.
  Conferentie inzake Europese ruimtevaart en digitale culturele industrie in Toulouse, 6-7 februari as.

  Er hebben zich geen leden vanuit de commissie EZK/LNV aangemeld voor de conferentie inzake Europese ruimtevaart en digitale culturele industrie, dat op 6-7 februari 2022 in Toulouse plaatsvindt.

  15.
  Mededelingen en informatie

  De commissie besluit de technische briefing door de Raad van State inzake het advies Klimaatnota op 25 januari 2022 bij voorkeur in fysieke vorm doorgang te laten vinden.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  video-vergadering 16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E210027

  Commissiemededeling: Strategisch prognoseverslag 2021 - Het vermogen en de vrijheid tot handelen van de EU; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over het Strategisch prognoseverslag 2021; EU-voorstel: Strategisch prognoseverslag 2021

  De leden van de PVV-fractie (Faber-Van de Klashorst) leveren inbreng voor een nader schriftelijk overleg. De conceptbrief zal per mail worden rondgestuurd in de commissie.

  2.
  COSAC-Voorzittersbijeenkomst, 14 januari 2022

  De commissievoorzitter doet mondeling verslag van de COSAC-Voorzittersbijeenkomst van 14 januari jl. De commissie bespreekt de ambtelijk voorbereide beantwoording van de COSAC-questionnaire en voegt een opmerking toe bij een van de antwoorden. De commissie stemt overigens in met de beantwoording van de questionnaire.

  3.
  Conferentie over de Toekomst van Europa

  De commissie bespreekt de stand van zaken in de Conferentie over de Toekomst van de Europa en vraagt de delegatieleden bijzondere aandacht te besteden aan de (inbreng van de) burgervertegenwoordigers.

  4.
  Gesprek Jourová, Vicevoorzitter van de Europese Commissie

  De commissie herbevestigt het houden van een videogesprek met Vicevoorzitter Jorouvá op 25 januari 2022, 17:00-18:00 uur.

  5.
  Gesprek Tweede Kamerrapporteurs Rechtsstatelijkheid in de EU

  De commissie stemt in met het houden van een gesprek met de Tweede Kamerrapporteurs Rechtsstatelijke ontwikkelingen en verzoekt de staf een geschikte datum te vinden.

  6.
  21.501-20; 21.501-02

  Brief van de minister van BuZa inzake verslag Europese Raad, Top Oostelijk Partnerschap en de Eurozonetop van 15 en 16 december 2021; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake verslag Raad Algemene Zaken van 14 december 2021; Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 25 januari 2022; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van het verslag van de Europese Raad, de Top van het Oostelijk Partnerschap en de Eurozonetop van 15 en 16 december 2021, het verslag van de Raad Algemene Zaken van 14 december 2021 en de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 25 januari 2022.

  7.
  Mededelingen en informatie

  Ten aanzien van het Themadebat over de Rechtsstaat, democratie en fundamentele rechten in de EU spreekt de commissie nogmaals uit dat zij er zeer aan hecht dat het debat als gepland doorgang vindt op 1 februari 2022 .

 • Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  video-vergadering 16.10 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35049

  Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

  De commissies adviseren de Voorzitter op verzoek om de plenaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel-Raemakers en Van Meenen, voorzien op dinsdag 25 januari 2022, van de plenaire agenda af te voeren. De commissies geven de Voorzitter in overweging dit initiatiefwetsvoorstel opnieuw voor plenaire behandeling te agenderen op of na dinsdag 8 februari 2022 en uiterlijk binnen drie maanden.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  video-vergadering 16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35639, D

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW inzake de actuele ontwikkelingen op het EU-voorstel richtlijn toereikende minimumlonen in de EU; EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU

  De commissie besluit het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW inzake de actuele ontwikkelingen op het EU-voorstel richtlijn toereikende minimumlonen in de EU (35639, D) voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  T02795 / 34956, I

  Toezegging Informeren over plannen rondom vereenvoudiging banenafspraak (34.956); Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de voortgangsrapportages 2020 en de geactualiseerde werkagenda’s Banenafspraak van de overheids- en onderwijssectoren; Deactivering van de quotumheffing

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de volgende vergadering.

  3.
  32043, AY

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over de evaluatie van de Uniforme Rekenmethodiek (URM) Deel I; Toekomst pensioenstelsel

  De commissie stelt de voorliggende conceptbrief ongewijzigd vast.

  4.
  26448, D

  Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de stand van de uitvoering sociale zekerheid december 2021; Structuur van de uitvoering werk en inkomen

  De commissie besluit de brief over de stand van de uitvoering sociale zekerheid (26448, D) te betrekken bij een kennismakingsgesprek met de beide nieuwe bewindspersonen en verzoekt de commissiestaf een dergelijk informeel, besloten kennismakingsgesprek in te plannen op zijn vroegst over 4 weken. De gespreksonderwerpen voor het kennismakingsgesprek zullen in de commissie worden geïnventariseerd.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  video-vergadering 16.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35626 / 34717, E

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit energie vervoer; Implementatie EU-Richtlijn betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van I&W van 14 december 2021 (35626/34717, E) voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  34287 / 29383, S

  Brief van de minister van I&W met antwoorden op in het mondeling overleg op 12 oktober 2021 over milieueffectrapportages gestelde vragen; Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van I&W naar aanleiding van de brief van 14 december 2021 (34287/ 29383, S) wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit). De conceptbrief zal aan de commissieleden worden voorgelegd.

  3.
  Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele

  Brief van de staatssecretaris van I&W over het Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele; Structuurvisie Windenergie op land

  De commissie besluit om op 25 januari 2022 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W naar aanleiding van de brief van 22 december 2021 (33612, B).

  4.
  28684, E

  Brief van de staatssecretaris van I&W over de compensatieregeling vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022; Naar een veiliger samenleving

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden in afwachting van de beantwoording door de staatssecretaris van I&W en de minister van J&V van bij brief van 20 december 2021 door de commissie gestelde vragen naar aanleiding van het tijdelijke vuurwerkverbod voor de jaarwisseling 2021-2022.

  5.
  34682, J

  Brief van de staatssecretaris van I&W ter aanbieding van het PBL-rapport Pilot Planmonitor Nationale Omgevingsvisie (NOVI); Nationale Omgevingsvisie

  De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van I&W van 7 januari 2022 (24682, J) en besluit het onderwerp 'PBL-rapport Pilot Planmonitor Nationale Omgevingsvisie (NOVI)' op 1 februari 2022 opnieuw te agenderen voor bespreking.

  6.
  Wenselijkheid kennismakingsgesprekken

  De commissie stelt prijs op een kennismakingsgesprek met de minister en staatssecretaris van I&W gezamenlijk. De kennismaking zal in beginsel fysiek zijn. De gespreksonderwerpen voor het kennismakingsgesprek zullen in de week voorafgaand aan het gesprek in de commissie worden geïnventariseerd.

  7.
  Mededelingen en informatie

  De commissie besluit een rappelbrief te sturen aan de minister van I&W naar aanleiding van de uitstelbrief van 7 januari 2022 inzake de beantwoording van vragen over de verzamelbrief Luchtvaart. Dit rappel betreft specifiek de beantwoording van gestelde vragen met betrekking tot de rekenregel van 25 km-afkap.

 • Commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 16.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Inwerkingtreding van de Omgevingswet

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister voor VRO wordt geleverd door de fracties van de VVD (Klip-Martin), het CDA (Rietkerk), GroenLinks (Kluit), D66 (Moonen), PvdA (Fiers), ChristenUnie (Verkerk), de PvdD (Nicolaï) en 50PLUS (Baay-Timmerman). De conceptbrief zal aan de commissieleden worden voorgelegd.
  De commissies besluiten de bespreking van de toezeggingen T02849, T02857, T02887, T02908, T02869 en T02867 op 25 januari 2022 opnieuw te agenderen.

  2.
  33118, CQ

  Brief van de staatssecretaris van I&W ter aanbieding van het wijzigingsbesluit Bal in verband met actualisatie van de regels over industriële emissies; Omgevingsrecht

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W naar aanleiding van het wijzigingsbesluit Bal wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit), mede namens de PvdD, en de SP (Janssen). De conceptbrief zal aan de commissieleden worden voorgelegd.

  3.
  Wenselijkheid kennismakingsgesprek

  De commissies besluiten op korte termijn een kennismakingsgesprek in te laten plannen met de minister voor VRO. De kennismaking zal in beginsel fysiek zijn. Als gespreksonderwerpen worden de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de portefeuilleverdeling m.b.t. het woonbeleid aangedragen.
  De commissies besluiten voorts - als gevolg van de portefeuilleverdeling t.a.v. het woonbeleid - de wenselijkheid van een wijziging in de commissie-indeling van de Kamer op een later moment te agenderen ter bespreking.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  video-vergadering 16.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35925 IV, H

  Brief van de staatssecretaris van BZK over aangehouden besluitvorming Rijksministerraad 17 december 2021; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

  De commissie besluit naar aanleiding van deze brief en mede met het oog op het commissiewerkbezoek van 25 februari tot en met 6 maart 2022 aan het Caribisch deel van het Koninkrijk een informeel, besloten (kennismakings)gesprek met de nieuw aangetreden staatssecretaris van BZK te voeren bij voorkeur op dinsdag 15 februari 2022.

  2.
  35925 IV, G

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de gevolgen van het stopzetten van de subsidiëring van nutsvoorzieningen in Caribisch Nederland; Noodpakket banen en economie

  De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris BZK inzake de beantwoording van vragen over de gevolgen stopzetten subsidiëring nutsvoorzieningen Caribisch Nederland (35925 IV, G) en wenst deze te betrekken bij het kennismakingsgesprek.

  3.
  T01222 / 31568, R

  Brief van de staatssecretaris van BZK inzake aanbieding 42ste Voortgangsrapportage Sint Maarten; Staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk; Toezegging De Eerste Kamer zal tweemaal per jaar geïnformeerd worden over de voortgang van de uitvoering van de plannen van aanpak inzake de AMvRB 'Waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint-Maarten' (32.213 (R1903)

  De commissie besluit toezegging T01222 als openstaand te blijven beschouwen met (nieuwe) deadline 1 juni 2022 en de 42ste Voortgangsrapportage Sint Maarten voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  Nieuwe data Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) 2022

  De commissie neemt kennis van de nieuwe data voor het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO), te weten:
  - van woensdag 4 tot en met vrijdag 6 mei 2022 te Sint Maarten; en,
  - in de week van 26 tot en met 30 september 2022 in Den Haag.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), voor Koninkrijksrelaties (KOREL), voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) , voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  video-vergadering 17.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35971, 35972, 35973 en 35979 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, OCW en SZW)

  In de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen inzake verbrede inzet coronatoegangsbewijzen en wetsvoorstel Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19

  De commissies nemen kennis van de stand van zaken van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Zij besluiten op 25 januari 2022 een mogelijk behandeltraject van het wetsvoorstel Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35979) te bespreken, nu de Tweede Kamer dit wetsvoorstel naar verwachting als hamerstuk afdoet op 27 januari 2022.

  2.
  35526 / 25295, DG (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, EZK/LNV en OCW)

  Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met verlenging van de lockdown en het doorvoeren van enkele versoepelingen en van de Tijdelijke regelingen maatregelen covid-19 Bonaire, Saba en Sint Eustatius in verband met maatregelen met het oog op het oplopende aantal infecties en de stand van zaken COVID-19; Infectieziektenbestrijding

  De commissies besluiten op 25 januari 2022 inbreng te leveren voor een verzamelbrief, waarbij de brief van de minister van VWS van 14 januari 2022 desgewenst kan worden betrokken.

  3.
  35526 / 25295, DA (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

  Toezeggingen die in de stand van zakenbrief covid-19 van 14 december 2021 aan de orde zijn gekomen

  De commissies besluiten naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 14 december 2021 de volgende toezeggingen als openstaand te blijven aanmerken: T03141, T03146, T03216 en T03217.

  Daarnaast besluiten de commissies een aantal concepttoezeggingen - die gedaan zijn tijdens de plenaire debatten over de wetsvoorstellen Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19 (35899) respectievelijk Inzet coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen (35961) - ongewijzigd te registreren en deze als openstaand aan te merken naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 14 december 2021. Het betreft toezeggingen met de volgende onderwerpen:

  1. Langetermijnstrategie in relatie tot scenario's WRR en KNAW;
  2. Vervalbepaling Tijdelijke wet maatregelen covid-19;
  3. Overzicht communicatie ter voorkoming polarisatie;
  4. Blokkeren coronatoegangsbewijzen.

  Ten aanzien van de volgende twee concepttoezeggingen zal de griffie navraag doen bij de betrokken leden naar de juistheid en de status naar aanleiding van voornoemde brief van de minister van VWS:

  5. Covid-19 in verpleeghuizen;
  6. Serologische test.

  4.
  35899, L (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

  Motie van het lid Van der Voort c.s. over informatievoorziening en desinformatie betreffende corona; Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19

  De commissies besluiten de motie als niet-uitgevoerd aan te merken naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 14 december 2021 (35526/25295, DA) en op 25 januari 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  5.
  35526 / 25295, DC (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, IWO en EZK/LNV)

  Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het sluiten van winkels achter de securitycheck en enkele andere wijzigingen; Infectieziektenbestrijding

  De commissies besluiten op 25 januari 2022 inbreng te leveren voor een verzamelbrief, waarbij de brief van de minister van VWS van 22 december 2021 desgewenst kan worden betrokken.

  6.
  35925 XVII / 25295, B (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en BDO)

  Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake de wereldwijde aanpak van de COVID-19 pandemie; Infectieziektenbestrijding

  De commissies besluiten de inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 6 december 2021 aan te houden tot 25 januari 2022, in afwachting van de beantwoording van de nadere vraag over vaccindonatie aan het buitenland, die bij brief van 24 december 2021 aan de minister van VWS is gesteld. Inbreng wordt reeds geleverd door de fracties van de PvdA (Karakus) en de PVV (Van Hattem).

  7.
  35899 / 35961 / 35526, N (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

  Brief van de minister van J&V over naleving, controle en handhaving van de Coronamaatregelen; Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

  De commissies besluiten de concepttoezegging over naleving, controle en handhaving - gedaan tijdens het plenaire debat over het wetsvoorstel Inzet coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen (35961) - ongewijzigd te registreren en als deels voldaan aan te merken naar aanleiding van de brief van de minister van J&V van 14 december 2021.

  8.
  35526 / 25295, DD (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

  Brief van de minister van VWS van 27 december 2021 over het 135e OMT-advies

  De commissies besluiten op 25 januari 2022 inbreng te leveren voor een verzamelbrief, waarbij de brief van de minister van VWS van 27 december 2021 desgewenst kan worden betrokken.

  9.
  35526 / 25295, DE (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, OCW en SZW)

  Maatregelenbrief covid-19 van de minister van VWS van 3 januari 2022

  De commissies besluiten op 25 januari 2022 inbreng te leveren voor een verzamelbrief, waarbij de brief van de minister van VWS van 3 januari 2022 desgewenst kan worden betrokken.

  10.
  35526 / 25295, DF (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

  Brief van de minister van VWS van 10 januari 2022 over het 137e OMT-advies

  De commissies besluiten op 25 januari 2022 inbreng te leveren voor een verzamelbrief, waarbij de brief van de minister van VWS van 10 januari 2022 desgewenst kan worden betrokken.

  11.
  25295, Y (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

  Brief van de minister van VWS over de aanschaf van stationaire zuurstofconcentratoren (SOC); Infectieziektenbestrijding

  De commissies besluiten op 25 januari 2022 inbreng te leveren voor een verzamelbrief, waarbij de brief van de minister van VWS van 23 december 2021 desgewenst kan worden betrokken.

  12.
  25295, Z (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

  Brief van de minister van VWS over de aanschaf van extra doses BionTech/Pfizer; Infectieziektenbestrijding

  De commissies besluiten op 25 januari 2022 inbreng te leveren voor een verzamelbrief, waarbij de brief van de minister van VWS van 29 december 2021 desgewenst kan worden betrokken.

  13.
  Mededelingen en informatie

  De commissies besluiten op 25 januari 2022 inbreng te leveren voor een verzamelbrief, waarbij de verschillende documenten die bij de mededelingen en informatie zijn toegevoegd, desgewenst kunnen worden betrokken.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  video-vergadering 18.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Eindrapportage Onbeperkt meedoen! 2018 - 2021

  Brief van de staatssecretaris van VWS van 19 november 2021 (24170, E)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de PvdD-fractie (Prast).
  De CDA-fractie stelt voor dit onderwerp ook te betrekken bij het kennismakingsgesprek met de nieuwe bewindspersonen.

  2.
  Toezegging T02594 (Verdrag tegen handel in menselijke organen)

  Brief van de staatssecretaris van VWS van 13 december 2021 (32735, O)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks en SP gezamenlijk (Van Gurp en Gerkens) en de PVV-fractie (Van Kesteren). De toezegging blijft in afwachting van de reactie hierop als openstaand geregistreerd staan.
  De CDA-fractie stelt voor de ratificatie van het verdrag te betrekken bij het kennismakingsgesprek met de nieuwe bewindspersonen.

  3.
  Generieke functies voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

  Brief van de minister van VWS van 22 december 2021 (27529, P)

  De commissie ziet geen aanleiding om op dit moment in schriftelijk overleg te treden, maar overweegt dit onderwerp te betrekken bij (het vervolgtraject van) de nog te plannen technische briefing en/of bij het kennismakingsgesprek met de nieuwe bewindspersonen.

  4.
  Jaarverslag 2020 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE)

  Verslag nader schriftelijk overleg (32647, E)

  De commissie besluit de brief van de minister van VWS van 8 november 2021 (verslag nader schriftelijk overleg; 32647, E) op 15 februari 2022 opnieuw ter bespreking te agenderen.

  5.
  Kennismakingsgesprek(ken) nieuwe bewindspersonen

  De commissie besluit na het debat over de regeringsverklaring aparte kennismakingsgesprekken te voeren met de drie bewindspersonen van VWS. Suggesties voor gespreksonderwerpen kunnen tot vrijdag 21 januari 2022, 10.00 uur aangeleverd worden bij de griffie. De inventarisatie van de onderwerpen wordt op 25 januari 2022 ter bespreking geagendeerd.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  video-vergadering 18.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35975 VIII

  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 (Najaarsnota)

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  35671

  Aanpassingen in de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 8 februari 2022, mits dit niet interfereert met de nog te houden Algemene Politieke Beschouwingen.

  3.
  Toezegging T02723

  Toezegging Psychische problematiek onder studenten (35.007)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Van der Voort), de PvdA (Fiers) en de PVV (Van Kesteren). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  4.
  Gesprek met de Raad voor Cultuur

  De commissie besluit dat het gesprek met de Raad voor Cultuur op 25 januari 2022, gelet op de huidige coronasituatie, in digitale vorm zal plaatsvinden.

  5.
  Wenselijkheid kennismakingsgesprek nieuwe bewindspersonen

  De commissie zal de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs en de staatssecretaris Cultuur en Media uitnodigen voor een gezamenlijk kennismakingsgesprek in fysieke vorm op een nog nader te bepalen datum. Zij zal de opzet voor dit gesprek en de onderwerpen voorafgaand bespreken.