Nieuws uit de commissies: dinsdag 27 november 201829 november 2018

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 27 november 2018 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

Commissie Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking dinsdag 27 november 2018
Meer afbeeldingen

Schriftelijke inbreng

Pakket Belastingplan 2019; EU-richtlijn antibelastingontwijking

De leden van de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Van Rij), D66 (Backer), SP (Köhler), PvdA (Sent), GroenLinks (Binnema), ChristenUnie (Ester) en SGP (Schalk) leveren inbreng ten behoeve van de voorlopige verslagen inzake het pakket Belastingplan 2019, het voorstel Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD1) en de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten.

Nieuwe Europese voorstellen inzake migratie en grensbeheer

Inbreng voor schriftelijk overleg over de nieuwe Europese voorstellen inzake migratie en grensbeheer naar aanleiding van de Staat van de Unie 2018 wordt geleverd door de leden Oomen (CDA), Stienen(D66), Van Hattem (PVV) en gezamenlijk door de leden Overbeek (SP) en Strik (GroenLinks).

Uitvoeringsregeling Gaswet en Mijnbouwregeling in verband met regels Groningenveld

De leden Verheijen (PvdA) en Binnema (GroenLinks) leveren inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 9 november 2018 inzake voorlegging ministeriële regeling Wijziging van de Uitvoeringsregeling Gaswet en van de Mijnbouwregeling in verband met het stellen van regels met betrekking tot het Groningenveld. Gelet op de in de brief genoemde vier wekentermijn voor vaststelling van de ministeriële regeling, hecht de commissie eraan de beantwoording van de gestelde vragen te kunnen agenderen in de commissievergadering van 4 december 2018.

Facultatief protocol mensen met een handicap

De leden Ganzevoort (GroenLinks) en Don (SP) zullen inbreng leveren voor nader schriftelijk overleg met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van diens brief van 19 november 2018 in reactie op de brief van de commissie van 5 oktober 2018 over het facultatief protocol bij het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap.

Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de Tweede kwartaalrapportage tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius

wordt geleverd door de SP-fractie (Meijer).

Vaststelling tarieven 2019 opslag duurzame energie

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuurbehoud en Voedselkwaliteit besluit in verband met een mogelijk plenair debat op 18 december 2018 over het wetsvoorstel opslag duurzame energie het voorlopig verslag versneld vast te stellen. Het ministerie zal worden verzocht de memorie van antwoord op korte termijn toe te sturen, zodat de commissie de nadere procedure kan bespreken in de commissievergadering van 11 december 2018.

Investeringsbeschermingsovereenkomst en Vrijhandelsovereenkomst EU met Vietnam

Inbreng over de Voorstellen voor een besluit inzake een Investeringsbeschermingsovereenkomst en een Vrijhandelsovereenkomst van de EU met Vietnam wordt geleverd door de fracties van SP (Overbeek) en PvdD (Van Leeuwen)

Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid EU

Inbreng ten aanzien van de Commissiemededeling: Een krachtiger rol op het wereldtoneel - Efficiëntere besluitvorming voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU wordt geleverd door de fracties van PVV (Faber), D66 (Schaper) en SP (Van Apeldoorn).

Buitenlandse directe investeringen in de EU

De commissies Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking besluiten inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg op dinsdag 4 december 2018. Inbreng voor nader schriftelijk overleg zal worden geleverd door de fractie van de SP (Overbeek).

Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt geleverd door de fractie van GroenLinks. De fractie van de PvdA overweegt zich aan te sluiten.

Hamerstukken

Elektronische openbaarmaking processen-verbaal van stembureaus en opgaven van burgemeesters van aantallen uitgebrachte stemmen

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

Vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten

De commissie Financiën brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Sociale media menu


Deel dit item:
Commissie Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking dinsdag 27 november 2018
Commissie Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking dinsdag 27 november 2018