Nieuws uit de commissies: dinsdag 19 februari 201920 februari 2019

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 19 februari 2019 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Handelingenkamer
Meer afbeeldingen

Schriftelijke inbreng

Verzamelwet Brexit

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schaap), CDA (Oomen-Ruijten), SP (Apeldoorn), PvdA (Postema), GroenLinks (Lintmeijer) en ChristenUnie (Kuiper). De commissie overweegt de Kamer te verzoeken ten aanzien van het wetsvoorstel op grond van artikel 21a van de Wet op de Raad van State een voorlichtingsaanvraag bij de Raad van State in te dienen.

Integrale visie op de woningmarkt

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem), SP (Köhler) en ChristenUnie (Bikker).

Discussienota duurzamer Europa tegen 2030

Inbreng voor schriftelijk overleg met de Europese Commissie en/of met de regering wordt geleverd door de leden Prast (D66), Reuten (SP) en Binnema (GroenLinks).

Toezegging Versterken rol van kerken in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Leden van de fracties van ChristenUnie en SGP leveren gezamenlijk inbreng. De conceptbrief zal nog circuleren in de commissie.

Verslag schriftelijk overleg over Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) en gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (Single Resolution Fund, SRF)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg over de brief van de minister van Financiën van 6 februari 2019 in reactie op de brief van de commissie van 10 januari 2019 wordt geleverd door de fractie van D66 (Prast). De fractie van de SP sluit zich hierbij aan.

Commissiemededeling investeringsplan voor Europa

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de leden Prast (D66) en Postema (PvdA).

EU-conceptmandaten voor onderhandelingen met de VS

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking besluit naar aanleiding van de brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake EU-conceptmandaten voor onderhandelingen met de VS dinsdag 5 maart inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering. De fractie van de SP geeft aan inbreng te leveren. De fractie van GroenLinks geeft aan inbreng te overwegen.

Voorstellen besluit Investeringsbeschermingsovereenkomst en een Vrijhandelsovereenkomst EU met Vietnam

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken besluit het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg aan te houden tot 5 maart 2019.

Bestrijding van online-desinformatie: een Europese benadering

De commissies Justitie en Veiligheid, Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken besluiten op 5 maart 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

Deskundigenbijeenkomst

Wet arbeidsmarkt in balans

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluit de deskundigenbijeenkomst inzake het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans te houden op dinsdag 12 maart 2019 van 17.40 uur tot 19.30 uur. De commissie besluit voorts tot een selectie van de deskundigen die voor de bijeenkomst zullen worden uitgenodigd.

Asbestverwijdering

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving bespreekt de voorbereiding van de deskundigenbijeenkomst over asbestverwijdering in het kader van het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten. Zij besluit deze bijeenkomst op 26 maart 2019 in de middag te houden en zich daarbij te richten op 'Wetenschappelijke aspecten' en 'Woningmarkt en landbouwsector'. De commissie besluit tevens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te verzoeken een technische briefing te verzorgen over het wetsvoorstel op 12 maart 2019 van 18 uur tot 19 uur. Voorts besluit de commissie op 16 april 2019 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

Hamerstukken

Goedkeuring Multilateraal Verdrag ter implementatie van maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving

De commissie Financiën brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Wet spoedreparatie fiscale eenheid

De commissie Financiën brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Verbetering werking Schadefonds Geweldsmisdrijven en uitbreiding taakuitoefening tot Caribisch Nederland

De commissie Justitie en Veiligheid brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Sociale media menu


Deel dit item:
Handelingenkamer
Handelingenkamer