Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies: dinsdag 21 mei 201922 mei 2019

De commissies van de Eerste Kamer hebben op dinsdag 21 mei 2019 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat hier op de website van de Eerste Kamer in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Meer afbeeldingen

Verwijdering asbest en asbesthoudende producten

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving bespreekt de nota naar aanleiding van het verslag. Het plenaire debat over het wetsvoorstel is reeds geagendeerd voor 27/28 mei 2019.

Schriftelijke inbreng

Invoeringswet Omgevingswet

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip-Martin), CDA (Flierman), D66 (Stienen), SP (Meijer), PvdA (Verheijen), GroenLinks (Binnema), ChristenUnie (Bikker), PvdD (Koffeman) en 50PLUS (Baay-Timmerman).

Bevorderen langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Van Rij) en PvdA (Postema).

VN Migratiecompact

Inbreng naar aanleiding van nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PVV (Van Hattem) en gezamenlijk door de fracties van SP (Overbeek) en GroenLinks (Strik).

Grenssluiting Venezuela en bijstand aan Aruba en Curaçao

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van Verslag van een mondeling overleg met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de grenssluiting van Venezuela en de bijstand aan Aruba en Curaçao wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Strik).

Modernisering van de overheid

Inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 mei 2019 inzake beantwoording commissiebrief inzake interbestuurlijk programma wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 mei 2019 inzake informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding kan desgewenst worden geleverd op 28 mei 2019.

Wet experiment gesloten coffeeshopketen

De commissie Justitie en Veiligheid besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 25 juni 2019.

Deactivering van de quotumheffing

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 18 juni 2019

Evaluatie Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de Verzamelbrief pensioenonderwerpen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt geleverd door de leden van de PvdA-fractie (Postema).

Totstandbrenging echte en doeltreffende Veiligheidsunie

Inbreng voor een nadere politieke dialoog met de Europese Commissie over het Achtste voortgangsverslag over de totstandbrenging van een echte en doeltreffende Veiligheidsunie wordt geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem).

Modernisering speelcasinoregime

De commissie Justitie en Veiligheid neemt kennis van het voornemen van de minister voor Rechtsbescherming om het wetsvoorstel in te trekken. De commissie adviseert de Kamervoorzitter de stemming over het wetsvoorstel, thans onder voorbehoud geagendeerd op 28 mei 2019, te verplaatsen naar 4 juni 2019 en spreekt de verwachting uit dat de minister voor die datum door de Koning gemachtigd zal worden het voorstel daadwerkelijk in te trekken.

Recente cijfers geldende (EU)wet- en regelgeving

Het lid Reuten (SP) levert inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 14 mei 2019 over de geldende (EU)wet- en regelgeving.

Implementatie en communicatie actief donorregistratiesysteem

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 26 april 2019 over de voortgang van de implementatie van de nieuwe Donorwet. De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluit op 25 juni 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg over zowel de brief van 26 april 2019 over voortgang implementatie nieuwe Donorwet als de brief van 14 mei 2019 over de nieuwe versie van een communicatieplan. 

Hamerstukken

Wet maatregelen middenhuur

De commissie Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

Sociale media menu


Deel dit item:
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden