Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies dinsdag 29 oktober 201930 oktober 2019

De commissies van de Eerste Kamer hebben op dinsdag 29 oktober 2019 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Nieuws uit de commissies dinsdag 29 oktober 2019
Meer afbeeldingen

Algemeen

Staatscommissie Parlementair Stelsel

De commissie Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken besluit bespreking van de brieven van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 en 16 oktober 2019 inzake Staatscommissie parlementair stelsel aan te houden tot 5 november 2019. Voor het gesprek met Johan Remkes, voormalig voorzitter van de staatscommissie, op 10 december (17.00-18.30 uur) wenst de commissie tevens één voormalig lid van de staatscommissie met een politieke achtergrond en één voormalig lid met een wetenschappelijke achtergrond uit te nodigen. Het gesprek is openbaar.

Schriftelijke inbreng

Aanvullingswet bodem Omgevingswet

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip-Martin), FVD (Dessing), CDA (Rietkerk), D66 (Moonen) en ChristenUnie (Verkerk). De fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Crone), SP (Janssen), PvdD (Nicolaï), Fractie-Otten (Rookmaker) en 50PLUS (Baay-Timmerman) leveren gezamenlijk inbreng.

Brief minister voor Rechtsbescherming over de opgaven voor een sterke rechtspraak; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en D66 (Backer). De leden van de ChristenUnie-fractie sluiten zich aan bij de inbreng van D66.

Toevoegen bevoegdheid opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties handhaving Wet verbod pelsdierhouderij

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de VVD (Meijer) en een gezamenlijke inbreng van de fracties van de SP (Janssen) en de PvdA (Recourt).

Hamerstukken

Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten

De commissie Justitie en Veiligheid brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

Langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders

De commissie Justitie en Veiligheid stelt voor af te zien van het voorgenomen plenaire debat over het wetsvoorstel Bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders - dat thans geagendeerd staat voor 12 november 2019 - en het af te doen als hamerstuk.

Divers

Evaluatie hervorming langdurige zorg

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport bespreekt de conceptbrief in reactie op de brief van de minister van VWS van 2 september 2019 in verband met de beleidsreactie op de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg en besluit de minister schriftelijk uit te nodigen voor een mondeling overleg.

Modernisering bestuur en verduidelijking positie Ster en aanpassing procedures benoeming van raden van toezicht en besturen van in de Mediawet 2008 geregelde organisaties

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besluit de procedure nogmaals aan te houden en de regering om een reactie op de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State te vragen.

Sociale media menu


Deel dit item:
Nieuws uit de commissies dinsdag 29 oktober 2019
Nieuws uit de commissies dinsdag 29 oktober 2019