Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies dinsdag 14 januari 202015 januari 2020

De commissies van de Eerste Kamer hebben op dinsdag 14 januari 2020 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Meer afbeeldingen

Schriftelijke inbreng

Strafbaarstelling verblijf in door terroristische organisatie gecontroleerd gebied

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Arbouw), CDA (Doornhof), GroenLinks (Veldhoen) mede namens SP en PvdD, D66 (Dittrich), PvdA (Recourt), ChristenUnie (Bikker), 50PLUS (Baay-Timmerman) en SGP (Van Dijk).

Aanvullingswet bodem Omgevingswet

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk), GroenLinks (Kluit), D66 (Moonen), ChristenUnie (Verkerk) en PvdD (Nicolaï). De regering zal verzocht worden de nadere memorie van antwoord uiterlijk 24 januari 2020 de Kamer te doen toekomen, gelet op het plenaire debat over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet dat op 28 januari 2020 plaatsvindt. Volgens voorlopige inschatting van de commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving zou het plenaire debat over het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet en het voorgehangen ontwerpbesluit kunnen plaatsvinden op 11 februari 2020. Een en ander onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling.

Aanvullingswet geluid Omgevingswet

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk), GroenLinks (Kluit), D66 (Moonen), ChristenUnie (Verkerk) en PvdD (Nicolaï). De regering zal verzocht worden de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 24 januari 2020 de Kamer te doen toekomen, gelet op het plenaire debat over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet dat op 28 januari 2020 plaatsvindt. Volgens voorlopige inschatting van de commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving zou het plenaire debat over het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet en het voorgehangen ontwerpbesluit kunnen plaatsvinden op 11 februari 2020. Een en ander onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling.

Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief - met bijlagen - van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 juni 2019 wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk), GroenLinks (Kluit), D66 (Moonen) en ChristenUnie (Verkerk). De minister voor Milieu en Wonen zal verzocht worden de beantwoording uiterlijk 24 januari 2020 de Kamer te doen toekomen, gelet op het plenaire debat over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet dat op 28 januari 2020 plaatsvindt.

Wet elektronische publicaties

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem) en ChristenUnie (Verkerk).

Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet

De fractie van de PvdA (Nooren) levert, mede namens de fractie van GroenLinks, inbreng voor het nader voorlopig verslag.

Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Sent).

Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Van Hattem (PVV).

Verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Vendrik) en D66 (Backer).

Europese Green Deal

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluit, op verzoek van de leden Van der Linden (FVD) en Teunissen (PvdD), op 21 januari 2020 inbreng te leveren voor een politiek dialoog met de Europese Commissie. De commissie besluit tevens in maart 2020 een mondeling overleg met de minister van Economische Zaken en Klimaat te houden over de voortgang en uitwerking van het Klimaatakkoord en daarbij de, nog te ontvangen, kabinetsappreciatie van de Green Deal te betrekken.

Verdrag inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van SP (Van Apeldoorn).

Divers

Initiatiefvoorstel-Kwint en Westerveld Verbod dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besluit de procedure aan te houden totdat het gewijzigd voorstel van wet beschikbaar is.

Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit

De commissie Immigratie & Asiel/JBZ-Raad besluit in te gaan op het verzoek van de initiatiefnemers om hen in de gelegenheid te stellen hun appreciatie van de gevolgen die de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk hebben na 31 januari 2020 te geven. De commissie besluit de nadere procedure van dit wetsvoorstel op 11 februari 2020 te agenderen.

Sociale media menu


Deel dit item:
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden