Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies van dinsdag 21 april 202024 april 2020

De Eerste Kamercommissies hebben op maandag 20 april en dinsdag 21 april 2020 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Meer afbeeldingen

Noodwetsvoorstellen coronavirus

Een aantal commissies heeft maandag 20 april en dinsdag 21 april 2020 met het oog op een spoedige plenaire behandeling van een aantal noodwetsvoorstellen van het kabinet in verband met de coronacrisis voorafgaand aan de plenaire vergadering van 21 april overleg gevoerd en besluiten genomen over de voortgang in de behandeling van deze wetsvoorstellen:

Tweede incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten

De commissie Financiën stelt voor plenair debat te voeren op dinsdagmiddag 21 april 2020. Plenair debat is in de e-mailprocedure gevraagd door de leden van de fracties van GroenLinks (Vendrik) en SP (Van Apeldoorn). Het lid van de PVDA-fractie (Sent) gaf aan zich aan te willen sluiten bij debat, indien meerdere fracties om debat hadden gevraagd. Het wetsvoorstel zal vervolgens in stemming worden gebracht.

Tweede incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake Noodpakket banen en economie

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt voor het plenaire debat te voeren op dinsdagmiddag 21 april 2020. Plenair debat is in de e-mailprocedure gevraagd door de leden van de fracties van de SP (Kox) en 50PLUS (Van Rooijen). Het lid van de PvdA-fractie (Sent) gaf aan zich aan te willen sluiten bij debat, indien meerdere fracties om debat hadden gevraagd. Het wetsvoorstel zal vervolgens in stemming worden gebracht.

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

De commissie Justitie en Veiligheid bespreekt via de e-mail de wijze van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel. Zij stelt voor - op voorstel van de leden van de GroenLinks-fractie - een kort plenair debat over het wetsvoorstel te houden op 21 april 2020, waarna het in stemming kan worden gebracht.

Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

De commissie Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken stelt voor het plenaire debat te voeren op dinsdagmiddag 21 april 2020. Plenair debat was in de e-mailprocedure gevraagd door de leden van de fracties van GroenLinks (De Boer), PvdA (Crone) en SP (Kox). De overige fracties gaven aan geen behoefte te hebben aan debat. Aansluitend aan het debat zal desgewenst worden gestemd.

Schriftelijke inbreng

Wet versterken positie mbo-studenten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt langs digitale weg geleverd door de fracties van CDA (Atsma) en door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort) en de PvdA (Nooren) samen.

Wijziging Wet educatie beroepsonderwijs inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt langs digitale weg gezamenlijk geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort) en PvdA (Nooren).

Beperken van vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers

Via de mail is door de fracties van het CDA (Atsma) en de SGP (Schalk) inbreng geleverd voor voorlopig verslag.

Implementatie richtlijn energie-efficiëntie

Via de mail is door de fractie van de PVV (Faber) inbreng geleverd voor nader voorlopig verslag.

Implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas

Via de mail is door de fractie van de PVV (Faber) inbreng geleverd voor nader voorlopig verslag.

Wijziging van de Embryowet

De commissie besluit op 19 mei 2020 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

Goedkeuring Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de samenwerking van defensieaangelegenheden

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 12 mei 2020.

Divers

Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA)

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking besluit een extra blok met deskundigen toe te voegen aan de vastgestelde opzet en ook enkele nadere thema's in de opzet te noemen. De commissie besluit met het oog op de lange duur en de beschikbaarheid van de plenaire zaal om de deskundigenbijeenkomst op te knippen in twee delen. Het eerste deel zal plaatsvinden op de vastgestelde datum van dinsdag 12 mei 2020 en het tweede deel op een dinsdag zo kort mogelijk na 12 mei 2020.

(Nood)verordeningen bestrijding verspreiding van coronavirus

De fracties van FVD, SP, ChristenUnie en OSF steunen het verzoek van het lid Nicolaï (PvdD) om de minister te verzoeken een (dynamisch) overzicht van geldende noodmaatregelen te verstrekken, terwijl de fracties van FVD, SGP en OSF het voorstel steunen om het verzoek van het lid Nicolaï om de bezoekregeling in verpleeghuizen te versoepelen door te geleiden naar de minister van Justitie en Veiligheid. Daartoe wordt een brief opgesteld.

Reductiedoelstelling voor kinderarmoede

De commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Koninkrijksrelaties besluiten de brief van 6 april 2020 van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35.300 XV / 35.300 IV, G) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02834 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2020.

Op voorstel van het lid Kox (SP), die een spoedig debat bepleit, geven de leden van de fracties van VVD (Wever), CDA (Rombouts), D66 (Moonen), PvdA (Recourt) te kennen deel te zullen nemen aan een - zo mogelijk - voor de zomer van 2020 te plannen plenair debat over de uitvoering van de motie-Kox. De leden van de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), ChristenUnie (Ester) en de SGP (Schalk) geven aan te overwegen zich tijdens het debat te laten vertegenwoordigen door de leden van de SP-fractie (Kox).

Uitvoering Klimaatakkoord

De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 20 maart 2020 te betrekken bij het mondeling overleg mogelijk in juni 2020 met de minister van EZK over de voortgang en uitwerking van het Klimaatakkoord en de kabinetsappreciatie van de Green Deal. Het overleg zal worden gehouden op een nog nader door de commissie te bepalen datum. Na het mondeling overleg zal de commissie zich beraden op eventuele vervolgstappen.

Fusietoets onderwijs en Meer Ruimte onderwijs

Het plenaire debat dat onder voorbehoud stond geagendeerd op 28 april 2020 over de wetsvoorstellen Fusietoets en Meer Ruimte vindt geen doorgang op die datum. Reden is dat op 28 april 2020 geen sprake zal zijn van de plenaire afdoening van spoedwetsvoorstellen van de regering verband houdend met de coronacrisis. Het voorbehoud dat was aangegeven, treedt hiermee in werking.

Sociale media menu


Deel dit item:
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden