Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies van dinsdag 19 mei 202020 mei 2020

De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 19 mei 2020 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Mondeling overleg commissie EZK/LNV met minister Wiebes op 19 mei 2020
Meer afbeeldingen

Coronamaatregelen

COVID-19-maatregelen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Van der Voort), PvdA (Koole), ChristenUnie (Verkerk) en PvdD (Teunissen). De conceptbrief zal per e-mail worden verspreid onder de leden van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport om andere fracties de gelegenheid te geven zich aan te sluiten. Een gezamenlijk schriftelijk overleg met de commissie J&V heeft niet de voorkeur van de commissie VWS. Mocht de commissie J&V besluiten tot een mondeling overleg, dan neemt de commissie VWS daar wel graag aan deel.

De commissie Justitie en Veiligheid besluit inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 26 mei 2020 naar aanleiding van de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 mei 2020 en de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 18 mei 2020.

Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks/PvdA (Veldhoen/Vos), ChristenUnie (Bikker) en PvdD (Nicolaï).

Schriftelijke inbreng

Brede Economische en Handelsovereenkomst Canada en Europese Unie (CETA)

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 9 juni 2020.

Goedkeuring Strategische partnerschapsovereenkomst tussen Europese Unie en Canada

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 9 juni 2020.

Terugkerende evaluatie onafhankelijke toetsing milieueffectrapportages

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Recourt), SP (Janssen) en PvdD (Nicolaï) gezamenlijk. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

Aanpassing implementatie nieuwe Donorwet in verband met coronacrisis

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Medische Zorg en Sport van 6 mei 2020 wordt geleverd door de fracties van CDA (Prins) en PvdA (Nooren), mede namens de fractie van GroenLinks (Van Gurp)

Europese Klimaatwet

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Vendrik) en PvdA (Crone) gezamenlijk, PVV (Faber) en Partij voor de Dieren (Teunissen).

Inbreng voor schriftelijk overleg met de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog wordt geleverd door de fracties van SP (Gerkens) en Partij voor de Dieren (Teunissen).

Brief van de ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over mogelijke steunmaatregelen Air France - KLM

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de FVD (Frentrop), PvdA-fractie (Crone) mede namens GroenLinks en SP (Van Apeldoorn).

BNC-fiche en appreciatie inzake Europese Green Deal

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Faber) en Partij voor de Dieren (Teunissen).

Informatie over quota in de visserij

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van Forum voor Democratie (Van der Linden).

Wijziging van de Embryowet

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de SGP-fractie (Van Dijk).

Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Van Hattem (PVV).

Plenair afhandelen

Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)

De commissies Justitie en Veiligheid en Immigratie en Asiel/JBZ brengen eindverslag uit en stellen voor het wetsvoorstel te agenderen voor een kort plenair debat. De griffie wordt verzocht om te bezien welke datum voor dit plenaire debat kan worden voorgesteld.

Hamerstukken

Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen

De commissie IWO brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

Sociale media menu


Deel dit item:
Mondeling overleg commissie EZK/LNV met minister Wiebes op 19 mei 2020
Mondeling overleg commissie EZK/LNV met minister Wiebes op 19 mei 2020