Nieuws uit de commissies dinsdag 8 december 2020De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 8 december 2020 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Grotere versie foto

Schriftelijke inbreng

Informeren over omschakelfonds en aanpak duurzame landbouwbeleid agrofinancieringen

Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 november 2020

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Kluit (GroenLinks).

Evaluatie Wet dieren

Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 november 2020

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Kluit (GroenLinks) en Koffeman (Partij voor de Dieren).

Uitvoeringsagenda Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) aan Kamer aanbieden, inclusief informatie over financiële aspecten

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 23 november 2020 in reactie op de brief van 12 oktober 2020 en brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 3 december 2020

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk) en SP (Janssen). De fractie van GroenLinks (Kluit) en een aantal andere fracties leveren een gezamenlijke inbreng.

Brief van de minister van Justitie en Veiligheid over uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit; Brief van de minister van Justitie en Veiligheid over structurele financiering van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit; Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van CDA (Rombouts).

Inroepen bedenktijd door bestuur van beursvennootschap

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van FVD (Frentrop).

Voorstel voor een richtlijn over toereikende minimumlonen in de Europese Unie

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman) en PvdA (Sent, mede namens de GroenLinks-fractie).

Stikstofreductie en natuurverbetering

Brieven van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 4 december inzake de behandeling van het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering en inzake voorhang van een ontwerpbesluit

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bespreekt het verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering uiterlijk in februari 2021 af te ronden. Ook neemt zij kennis van de voorhang van het ontwerp-Wijzigingsbesluit stikstofreductie en natuurverbetering. Zij besluit het voorgehangen ontwerpbesluit te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel. De commissie geeft aan zich te willen inspannen om de behandeling het wetsvoorstel in februari 2021 af te ronden. Afhankelijk van het tijdstip van aanvaarding door de Tweede Kamer, zal het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk daarna in procedure worden gebracht teneinde een datum voor voorbereidend onderzoek te bepalen. De commissie geeft aan alvast rekening te houden met een plenair debat in februari 2021.

Vervroegde beëindiging pelsdierhouderij

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit), SP (Janssen) en Partij voor de Dieren (Koffeman). Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag (uiterlijk vrijdag 11 december 2020, 16:00 uur), zal het plenaire debat over dit wetsvoorstel plaatsvinden op 14 en/of 15 december 2020.

JBZ-Raad

Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 2 december 2020

Inbreng voor schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda JBZ-Raad 2 december 2020 wordt heden geleverd door de leden van de GroenLinks-fractie (Veldhoen).

Plenair

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluit op 15 december 2020 inbreng te leveren voor het verslag, te beantwoorden uiterlijk op 18 december 2020, en verzoekt de Kamervoorzitter in overweging te nemen het plenaire debat te houden op 22 december 2020.

Aanpassing termijn regelgevende bevoegdheden voor overgangssituaties Brexit

De commissie Europese Zaken brengt blanco eindverslag uit en stelt voor op 15 december 2020 over het wetsvoorstel te stemmen.

Hamerstukken

Wet Mobiliteitsfonds

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

Wijziging Drank- en Horecawet

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

De commissie Justitie en Veiligheid brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

De commissie Justitie en Veiligheid brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Divers

Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2021

Brieven 25 november 2020 (35570 XIII/35570 XIX, A); 1 december 2020 (35570 XIX/35570, C)

De commissies Economische Zaken/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Financiën besluiten, indien de Tweede Kamer het wetsvoorstel aanneemt, op donderdag 10 december 2020 een e-mailvergadering te beleggen, waarbij de leden tot uiterlijk 12:00 uur inbreng voor verslag kunnen leveren. De minister van EZK zal worden verzocht de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk maandag 14 december 2020, 10:00 uur aan de Kamer te doen toekomen. Voorts besluiten de commissies de nota naar aanleiding van verslag in de ochtend van dinsdag 15 december 2020 in een gecombineerde commissievergadering te agenderen. In die vergadering zal de verdere behandeling worden besproken.

Voortgangsbrief Omgevingswet november 2020

Brief - met bijlagen - van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 november 2020

De commissies Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving besluiten twee brieven te sturen aan de minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesK: een brief met inhoudelijke vragen en een brief met procedurele vragen. De conceptbrieven worden ter bespreking geagendeerd op 15 december 2020.

Bepalend zeggenschap Staten-Generaal verlenging Tijdelijke wet Covid-19

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitvoering van de motie-Janssen over bepalende zeggenschap Staten-Generaal bij verlenging Tijdelijke wet maatregelen covid-19; Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De commissies Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluiten een commissiebrede brief te sturen naar aanleiding van de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 december 2020. Verzocht zal worden de brief uiterlijk 8 januari 2021 te beantwoorden, opdat de beantwoording besproken kan worden op 12 januari 2021. De commissies overwegen in overleg te treden met de Tweede Kamercommissies na beantwoording door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Mondeling overleg minister Medische Zorg en Sport over motie-Kox c.s.

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport voerde dinsdag 8 december een mondeling overleg met de minister voor Medische Zorg en Sport over de motie-Kox c.s. over financiële waardering voor zorgverleners.

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor MZS over de motie-Kox c.s. over de financiële waardering voor zorgverleners (EK 35.570 / 29.282, AA)

Motie van het lid Kox c.s. over de financiële waardering voor zorgverleners (EK 35.570, G)

Miljoenennota 2021 (35.570)

Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector (29.282)

Tijdelijke commissie voorbereiding parlementair onderzoek effectiviteit anti-discriminatiewetgeving

Op 8 december 2020 kwam voor de eerste maal de Tijdelijke Commissie Voorbereiding Parlementair Onderzoek Effectiviteit Anti-discriminatiewetgeving bijeen. Deze commissie heeft als taak te komen tot een onderzoeksvoorstel voor een later in te stellen parlementaire onderzoekscommissie op dit onderwerp. De commissie is door de Kamer ingesteld naar aanleiding van de aangenomen motie van de leden Rosenmöller en Jorritsma-Lebbink (35570 E - ingebracht tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 27 oktober jl.). Naar verwachting komt de tijdelijke commissie eind januari/begin februari met een onderzoeksvoorstel.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Afbeelding 1 - De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden