Nieuws uit de commissies dinsdag 25 januari 2022De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 25 januari 2022 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Commissiekamer Eerste Kamer
Grotere versie foto

Schriftelijke inbreng

Wetsevaluatie Wvggz en Wzd

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 december 2021 over de eerste fase van de wetsevaluatie

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD en GroenLinks gezamenlijk (De Bruijn-Wezeman/ Van Gurp), PvdA (Karakus), ChristenUnie (Verkerk) en 50PLUS (Baay-Timmerman).

Verlengen mogelijkheid om Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid in te trekken

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en PvdA (Recourt) gezamenlijk, D66 (Dittrich) en ChristenUnie (Talsma). Voorts stelt de commissie voor de wetsvoorstellen 35934 (R2158) en 35917 beide op 22 februari 2022 te agenderen, maar wel afzonderlijk.

Verlengen werkingsduur Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en PvdA (Recourt) gezamenlijk, D66 (Dittrich) en ChristenUnie (Talsma).

De commissie wenst de Kamervoorzitter voor te stellen om de plenaire behandeling - onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling - eveneens te plannen op 22 februari 2022 (met aansluitend stemming).

Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele

Inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding van de brief van 22 december 2021 (33612, B) wordt geleverd door de fractie-Nanninga (Van Pareren) en de fractie van GroenLinks (Kluit). De PvdD-fractie sluit zich bij de vragen van de GroenLinks-fractie aan.

Deelname aan vredesmissies

Verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie inzake de aanvullende Artikel 100-brief over de voorziene bijdrage van een C130-transportvliegtuig aan de VN-missie MINUSMA in Mali

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van D66 (Moonen). De fracties van GroenLinks, PvdA, SP, ChristenUnie en PvdD hebben aangegeven zich bij deze inbreng aan te willen sluiten.

OVSE ministeriële bijeenkomst

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag van de OVSE ministeriële bijeenkomst van 2 en 3 december 2021

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Karimi). 

Versterken VTH-stelsel

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over versterking van het VTH-stelsel

Inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding van de brief van 13 december 2021 (33118, CS) wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit), mede namens de fracties van PvdA en PvdD.

Covid19

Impact Covid-19 pandemie op conflictregio's en armoede

Toezegging Met internationale en maatschappelijke organisaties kijken naar de ontwikkeling van de coronacrisis en de risico’s hiervan op armoede (35.570 XVII)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Karimi). 

Steunpakket eerste kwartaal 2022

Brieven 14 en 21 december 2021 (35420, BL en BN) en verslag schriftelijk overleg (35420, BO)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Essers) en D66 (Moonen).

Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De commissies Justitie en Veiligheid; Volksgezondheid, Welzijn en Sport; en Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken bespreken een mogelijk behandeltraject van het wetsvoorstel, nu de Tweede Kamer dit wetsvoorstel naar verwachting als hamerstuk afdoet op 27 januari 2022. Vooruitlopend op de bespreking van de procedure inzake het wetsvoorstel, thans voorzien voor 1 februari 2022, stellen zij voor een (beknopt) plenair debat over het wetsvoorstel te houden op een datum in februari 2022 en het wetsvoorstel in stemming te brengen vóór 1 maart 2022.

Daarnaast stellen de commissies voor om in de eerste helft van maart 2022 een volgend breed beleidsdebat te houden betreffende covid-19, onder meer over de (nog te verwachten) lange termijnvisie.

Verzamelbrief covid-19

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Prins), D66 (Van der Voort), PvdA (Karakus), PVV (Van Hattem) en PvdD (Nicolaï).

Motie lid Van der Voort c.s. over informatievoorziening en desinformatie betreffende corona

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Van der Voort), ChristenUnie (Verkerk) en PvdD (Nicolaï).

Verslag nader schriftelijk overleg met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over vaccindonatie aan het buitenland;

Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake de wereldwijde aanpak van de Covid-19 pandemie

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Van Gurp), ChristenUnie (Verkerk) en PvdD (Nicolaï) gezamenlijk en door de fracties van PvdD (Nicolaï) en 50PLUS (Baay-Timmerman). De fracties van PvdA (Karakus) en PVV (Van Hattem) hebben reeds op 18 januari 2022 inbreng geleverd.

Staatsnoodrecht

Brieven van de minister van Justitie en Veiligheid over staatsnoodrecht

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), D66 (Van der Voort), PvdA (Karakus) en PvdD (Nicolaï).

Divers

Kennismakingsgesprek Raad voor Cultuur

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap had een kennismakingsgesprek met een aantal leden van de Raad voor Cultuur onder wie voorzitter Kristel Baele over onder meer het werkprogramma van de raad.

Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten;

Definitieve invoering nieuw stembiljet kiezers buiten Nederland

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken besluit gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor (nader voorlopig) verslag op 22 februari 2022. Op wens van de commissie en in reactie op de laatste paragraaf van de memorie van antwoord, zal de commissievoorzitter bij gelegenheid nogmaals bij de minister van BZK de onwenselijkheid onderstrepen van het feit dat de wijziging van de Woningwet is meegenomen in het wetsvoorstel Definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland (35670), mede gelet op de door deze Kamer aanvaarde Motie-Hoekstra c.s. (Kamerstukken I 2015/16, 34300, nr. O).

Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel (35949)

Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 januari 2021 (35949, A)

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verzoekt de staf ambtelijk bij het ministerie van LNV te informeren wat de inhoudelijke onderbouwing is van het verzoek tot spoedige behandeling van het wetsvoorstel. Ook vraagt zij hoe dit wetsvoorstel gezien moet worden in relatie tot de derogatie. De commissie ontvangt de schriftelijke reactie van het ministerie graag uiterlijk vrijdag 28 januari 2022. Voorts constateert de commissie dat naar verwachting de stemming in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel op 1 februari 2022 zal plaatsvinden en zij besluit het wetsvoorstel die dag voor procedure te agenderen, als het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen.

Kennismakingsgesprek nieuwe bewindslieden Financiën

De commissie Financiën had een kennismakingsgesprek met de nieuwe bewindslieden op het ministerie van Financiën: minister Kaag en de staatssecretarissen Van Rij en De Vries.

Briefing Raad van State over Klimaatnota

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontving een technische briefing van de Raad van State over de Klimaatnota 2021.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Commissiekamer Eerste Kamer
Afbeelding 1 - Commissiekamer Eerste Kamer