Nieuws uit de commissies van dinsdag 17 januari 2023De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 17 januari 2023 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.


Wet toekomst pensioenen

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt ten aanzien van de behandelwijze van het Wetsvoorstel toekomst pensioenen de volgende processtappen vast:

 • Er is reeds voorzien in twee technische briefings (17 januari en 31 januari 2023);
 • De leden van de commissie kunnen thema's en sprekers voor één of meerdere deskundigenbijeenkomsten uiterlijk dinsdag 24 januari 2023 per e-mail aanleveren bij de commissiestaf; en,
 • de commissie spreekt op 31 januari 2023 aan de hand van een ambtelijke notitie verder over de procedure van het wetsvoorstel.

De eerste technische briefing over de Wet toekomst pensioenen (Wtp) had als onderwerpen: contract en nabestaandenpensioen.

U kunt de briefing hier terugkijken.


Stand van zaken Omgevingswet

De commissies besluiten met betrekking tot de stand van zaken van de Omgevingswet als volgt:

 • 1. 
  Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) zal worden uitgenodigd om op 7 februari 2023 een toelichting geven op zijn advies inzake het plan van aanpak Indringend Ketentesten Fase 3 (IKT 3) en daarbij ook duiding te geven aan de resultaten van het IKT 3 die alsdan beschikbaar zullen zijn.
 • 2. 
  Het AcICT zal worden verzocht toe te lichten waarom het de voorkeur geeft aan een besloten bijeenkomst.
 • 3. 
  De commissies bespreken de stand van zaken Omgevingswet op 31 januari 2023 opnieuw, wanneer de toegezegde voortgangsbrief is ontvangen.
 • 4. 
  De commissies verzoeken de griffie na te gaan wanneer de resultaten van het Indringend Ketentesten Fase 4 beschikbaar zullen zijn.
 • 5. 
  De commissies bepalen een datum voor plenaire behandeling van het nieuw voor te hangen ontwerp-KB tot inwerkingtreding van de Omgevingswet na het gesprek met het AcICT op 7 februari 2023 en stemmen deze plenaire behandeling af op de behandeling in de Tweede Kamer.
 • 6. 
  De commissies verzoeken de griffie een overzicht op te stellen van alle partijen die deze Kamerperiode zijn uitgenodigd voor deskundigenbijeenkomsten en aanverwante bijeenkomsten, en die benaderd kunnen worden voor een position paper met hun standpunt inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Wet publieke gezondheid (Wpg)

Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid

De commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken (BiZa/AZ) stellen voor het voorbereidend onderzoek te houden op 7 februari 2023. Daarnaast besluiten de commissies een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel te organiseren. Deze bijeenkomst wordt gepland op een datum na de - voorziene - ontvangst van de memorie van antwoord. Een voorbereidingsgroep is ingesteld bestaande uit de leden Van der Voort (D66), Van Pareren (Fractie-Nanninga), Van Hattem (PVV) en Verkerk (ChristenUnie).

Nabespreking gang van zaken rondom het spoedverzoek inzake behandeling eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid

De commissies besluiten dat inbreng voor schriftelijk overleg geleverd kan worden over de gang van zaken rondom het spoedverzoek van de minister van VWS inzake de behandeling van het wetsvoorstel Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid op 24 januari 2023.

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over adviezen en besluitvorming naar aanleiding van epidemiologische situatie in China; Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten op 24 januari 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


Schriftelijke inbreng

Samenvoeging gemeenten

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de aanpak van de evaluaties inzake de vorming van de gemeente Dijk en Waard en de gemeente Maashorst; Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

De commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken (BiZa/AZ) bespreekt dat inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van het CDA (Rombouts), PvdA (Koole) en de PVV (Van Hattem).

BTW op groente en fruit

De commissie voor Financiën (FIN) bespreekt dat inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Koffeman).

Tussentijdse evaluatie Invest-NL

De commissies voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en de Financiën (FIN) bespreken dat inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Karimi).

Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besluit de Kamer voor te stellen op grond van artikel 21a van de Wet op de Raad van State de Afdeling advisering van de Raad van State om voorlichting te vragen over het wetsvoorstel. Een concept voor een voorlichtingsaanvraag wordt op dinsdag 31 januari 2023 in de commissie geagendeerd. Verder wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd door de fracties van het CDA (Rietkerk) en de ChristenUnie (Verkerk).

Noodfonds energie

Brief van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (APP) over het tijdelijk Noodfonds Energie; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks en PvdA gezamenlijk (Van Gurp/Vos) en de fractie van de PvdD (Prast).

Aanpak geldzorgen

Brief van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (APP) ter aanbieding van het implementatieplan van de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden 2022-2025; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor APP over de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt dat inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Prast).

Initiatief Wet werken waar je wilt

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt dat inbreng voor het nader voorlopig verslag heden wordt geleverd door de fractie van de VVD (Geerdink).

CETA

De commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) bespreekt dat inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi), de PVV (Faber) en de Partij voor de Dieren (Prast).

Oprichting van de Stichting Kennis- en Innovatiecentrum WOII

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bespreekt dat inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de Fractie-Nanninga (Van Pareren) en de fractie van de PVV (Van Kesteren).

Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023

Inbreng voor dit overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Krijnen) en de PvdA (Karakus) gezamenlijk. Verzocht zal worden de beantwoording uiterlijk vrijdag 20 januari 2023 10.00 uur toe te zenden in verband met het plenaire debat over het wetsvoorstel Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 dat op 24 januari 2023 staat gepland.

Hervormingsagenda Jeugd

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bespreekt dat inbreng voor dit overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Krijnen) en de PvdA (Karakus) gezamenlijk. Verzocht zal worden de beantwoording uiterlijk vrijdag 20 januari 2023 10.00 uur toe te zenden in verband met het plenaire debat over het wetsvoorstel Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 dat op 24 januari 2023 staat gepland.

Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023

De commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) bespreekt dat inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van I&W naar aanleiding van de Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023 (36200 A) wordt heden geleverd door de fracties van het CDA (Rietkerk) en GroenLinks (Kluit), mede namens de PvdA.


Plenair

Wet invoering minimumuurloon

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen.


Hamerstuk

Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023

De commissies voor Immigratie en Asiel/JBZ-raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V) brengen eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid als hamerstuk af te kunnen doen.

Energietoeslag

De commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken (BiZa/AZ) brengen blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Europese richtlijn bescherming klokkenluiders

De commissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken (BiZa/AZ) brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


Deel dit item: