Nieuws uit de commissies van 14 november 2023Een aantal Eerste Kamercommissies heeft op dinsdag 14 november 2023 vergaderd over de voortgang van de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.


Spreidingswet

Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Spreidingswet)

De commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad (I&A/JBZ) spreekt het streven uit het wetsvoorstel op 18 of 19 december 2023 plenair te behandelen. De commissie besluit op 28 november 2023 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor het verslag. De commissie besluit verder dat op 21 november a.s. vragen kunnen worden aangeleverd voor een verzoek aan de Raad van State tot voorlichting over het wetsvoorstel en de daarop door de Tweede Kamer aangenomen amendementen. De fracties van PVV (Van Hattem), JA21 (Nanninga) en FVD (Van den Oetelaar) geven aan mogelijk van deze gelegenheid gebruik te zullen maken.


Pakket Belastingplan 2024

De commissie voor Financiën (FIN) bespreekt de wensen van meerdere fracties tot inbreng voor de verslagen van de onderdelen van het Pakket Belastingplan 2024.

Belastingplan 2024

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Heijnen), GroenLinks-PvdA (Martens), de VVD (Geerdink), het CDA (Bakker-Klein), D66 (Moonen), de SP (Van Apeldoorn), de ChristenUnie (Holterhues), de PvdD (Visseren-Hamakers), JA21 (Baumgarten), de SGP (Schalk), Volt (Hartog) en 50PLUS (Van Rooijen).

Belastingplan BES eilanden 2024

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks-PvdA (Martens) en de ChristenUnie (Holterhues).

Overige fiscale maatregelen 2024

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Heijnen), het CDA (Bakker-Klein) en de ChristenUnie (Holterhues).

Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Heijnen), het CDA (Bakker-Klein), de ChristenUnie (Holterhues), JA21 (Baumgarten) en de SGP (Schalk).

Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Heijnen), GroenLinks-PvdA (Martens), de VVD (Geerdink) en de ChristenUnie (Holterhues).

Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks-PvdA (Martens) en de VVD (Geerdink).

Wet compensatie wegens selectie aan de poort

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink), D66 (Moonen) en de ChristenUnie (Holterhues).

Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Heijnen), de VVD (Geerdink) en Volt (Hartog).

Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Heijnen), GroenLinks-PvdA (Martens), de PVV (Van Strien), de ChristenUnie (Holterhues), de PvdD (Visseren-Hamakers), JA21 (Baumgarten) en de SGP (Schalk).

Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Heijnen), GroenLinks-PvdA (Martens), de VVD (Geerdink), het CDA (Bakker-Klein), de ChristenUnie (Holterhues), JA21 (Baumgarten) en de SGP (Schalk).

Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de SP (Van Apeldoorn) en JA21 (Baumgarten).

Intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de SP (Van Apeldoorn) en JA21 (Baumgarten).

Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Heijnen), GroenLinks-PvdA (Martens), D66 (Moonen), de PVV (Van Strien), de PvdD (Visseren-Hamakers), JA21 (Baumgarten), de SGP (Schalk) en Volt (Hartog).

Met betrekking tot de volgende onderdelen van het Pakket Belastingplan 2024 besluit de commissie de inbreng voor verslag aan te houden en opnieuw te agenderen op 28 november 2023. Op dat moment staat de inbreng voor nader voorlopig verslag bij de overige wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan 2024 geagendeerd. De commissie sluit namelijk niet uit dat zij op een later moment alsnog vragen wil stellen over dit wetsvoorstel:

Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting

Bevriezing dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon

Verder besluit de commissie de volgende wetten te betrekken bij de behandeling van het Pakket Belastingplan 2024:

Fiscale verzamelwet 2024

De commissie besluit de inbreng voor verslag aan te houden en opnieuw te agenderen op 28 november 2023 (wanneer inbreng voor nader voorlopig verslag bij de overige wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan 2024 geagendeerd staat). De commissie sluit namelijk niet uit dat zij op een later moment alsnog vragen wil stellen over dit wetsvoorstel.

Wet minimumbelasting 2024

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Heijnen), GroenLinks-PvdA (Martens), de VVD (Geerdink), het CDA (Bakker-Klein), D66 (Moonen) en JA21 (Baumgarten).


Schriftelijke inbreng

Toezegging Mogelijke versnelling traject Eindhoven-Aken

De commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) bespreekt dat naar aanleiding van de brief van staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) de fractie van BBB (Van Langen-Visbeek) inbreng levert voor nader schriftelijk overleg.

Toezegging Effecten van piekgeluiden overdag op de gezondheid betrekken bij de brief inzake het rapport over de WHO-normen

De commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) bespreekt dat naar aanleiding van de brief van staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) de fractie van BBB (Kemperman) inbreng levert voor nader schriftelijk overleg.

Toezegging Brief gevolgen uitspraak Nevele op Omgevingswet

De commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) bespreekt dat naar aanleiding van de brief van staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) de fractie van BBB (Van Langen-Visbeek)`en GroenLinks-PvdA (Kluit) inbreng leveren voor nader schriftelijk overleg. GroenLinks-PvdA stelt de vragen mede namens de fractie van PvdD (Koffeman).

Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt dat inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fracties van GroenLinks-PvdA (Ramsodit) en BBB (Van Gasteren).

Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2024

De commissie voor Financiën (FIN) bespreekt dat inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van JA21 (Baumgarten).


Plenair

Omgevingswet

De commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) bespreekt de brief van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) naar aanleiding van het interpellatiedebat over het Omgevinsgrecht en de uitvoering van de motie-Kluit c.s. De fractie van BBB (Van Langen-Visbeek) zal de Kamer vragen in te stemmen met een interpellatiedebat over de verdere implementatie van de Omgevingswet.


Overig

Kennismakingsgesprek met minister Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)

Op 14 november jl. voerden de leden van de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) een kennismakingsgesprek met minister Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

Technische briefing Klimaatnota en KEV 2023

Op 14 november jl. ontvingen de leden van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) een technische briefing over de Klimaatnota en Klimaat- en Energieverkenning 2023. De briefing werd gegeven door de Raad van State.

Technische briefing Binnenlandse Zaken

Op 14 november jl. ontvingen de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) een technische briefing over de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen.


Deel dit item: